Νόμος 3320/05 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Αγορά κατοικίας από υπαλλήλους υπηρεσιών προβληματικών περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 64 του νόμου [Ν] 1943/1991, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 2085/1992, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Σε υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου που τοποθετούνται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή μετατίθενται ή μετατάσσονται από υπηρεσία μη προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή από υπηρεσία προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία άλλης προβληματικής περιοχής, εφόσον, μετά από πενταετή παραμονή, δηλώσουν ότι επιθυμούν να παραμείνουν στην ίδια περιοχή για μια ακόμα δεκαετία και προβούν στην αγορά κατοικίας ή σε ανέγερση κατοικίας επί ιδιόκτητου οικοπέδου στην περιοχή αυτή, καταβάλλεται το 40% της αξίας της κατοικίας ή της αξίας του κτίσματος σε περίπτωση ανέγερσης, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή, κατά το χρόνο αγοράς της κατοικίας ή κατά το χρόνο περάτωσης των εργασιών ανέγερσης. Προϋπόθεση για την παροχή της επιδότησης είναι η μεν αγορά να έχει πραγματοποιηθεί, οι δε εργασίες να έχουν αρχίσει και ολοκληρωθεί είτε κατά τη διάρκεια της πενταετίας είτε μετά τη συμπλήρωσή της. Σε περίπτωση που στον υπάλληλο περιέρχεται ποσοστό συγκυριότητας της κατοικίας, που αγοράζεται ή ανεγείρεται, ως αξία της κατοικίας λαμβάνεται η αξία του ποσοστού αυτού, όπως καθορίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή.

 

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής λαμβάνεται υπόψη το μέρος της αξίας της κατοικίας, όπως αυτή προσδιορίζεται στα προηγούμενα εδάφια, μέχρι εμβαδού 50 m2 για τον άγαμο και 70 m2 για τον έγγαμο, προστιθεμένων 20 m2 για κάθε ανήλικο τέκνο. Για τον προσδιορισμό των τετραγωνικών μέτρων λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου κατά το χρόνο αγοράς της κατοικίας ή κατά το χρόνο περάτωσης των εργασιών ανέγερσης.

 

Η επιδότηση δεν καταβάλλεται στους υπαλλήλους, που οι ίδιοι, οι σύζυγοι ή τα ανήλικα τέκνα τους έχουν κατά το χρόνο τοποθέτησης ή μετάθεσης ή μετάταξής τους, στην υπηρεσία της προβληματικής περιοχής ή αποκτούν μεταγενέστερα και μέχρι την υποβολή της αίτησης για την επιδότηση το 100% της πλήρους κυριότητας ή της επικαρπίας άλλης κατοικίας, που καλύπτει το παραπάνω εμβαδόν και βρίσκεται στην ίδια προβληματική περιοχή.

 

Στους υπαλλήλους, που έχουν κατά το χρόνο τοποθέτησης ή μετάθεσης ή μετάταξής τους στην προβληματική περιοχή ή αποκτούν μεταγενέστερα και μέχρι την υποβολή της αίτησης για την επιδότηση οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή τα ανήλικα τέκνα τους το 100% της πλήρους κυριότητας ή της επικαρπίας άλλης κατοικίας, που βρίσκεται στην ίδια προβληματική περιοχή και δεν καλύπτει το παραπάνω εμβαδόν, καταβάλλεται το 40% της διαφοράς της αξίας της κατοικίας που έχουν και της αξίας της επιδοτούμενης κατοικίας, όπως οι αξίες αυτές προσδιορίζονται από την αρμόδια φορολογική αρχή κατά το χρόνο αγοράς ή περάτωσης των εργασιών ανέγερσης της επιδοτούμενης κατοικίας.

 

Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα των υπαλλήλων δεν τηρηθεί η δέσμευση της υποχρεωτικής παραμονής τους στην προβληματική περιοχή, το ποσό της επιδότησης καταλογίζεται με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη και αναζητείται υποχρεωτικώς από την οικεία υπηρεσία ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσόν, πλέον των νομίμων τόκων.

 

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται σε υπαλλήλους που έχουν τοποθετηθεί σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή έχουν μετατεθεί ή μεταταγεί από υπηρεσία μη προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή από υπηρεσία προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία άλλης προβληματικής περιοχής μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

 

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα που συνδέονται με την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Για υπαλλήλους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών, οι οποίοι υπηρετούν σε προβληματική περιοχή, η κατοικία που αγοράζουν ή ανεγείρουν θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του νομού στον οποίο ανήκει ο Δήμος ή η Κοινότητα ή το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπου υπηρετούν, εκτός των νησιωτικών περιοχών, όπου η κατοικία θα πρέπει να βρίσκεται εντός του νησιού όπου υπηρετούν.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.