Νόμος 3320/05 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Διδακτικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1388/1983, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 8: Διδακτικό Προσωπικό

 

1. Το διδακτικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης δεν είναι μόνιμο και διακρίνεται σε κύριο και βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, τα μέλη του οποίου εντάσσονται στο Προσωρινό και εν συνεχεία στο Ενιαίο Μητρώο κύριου ή βοηθητικού διδακτικού προσωπικού, αντίστοιχα. Μπορεί να ανήκουν σε αυτό δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διδακτικό, επιστημονικό ή ερευνητικό προσωπικό των Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθηγητές ξένων γλωσσών, ιδιώτες με εξειδικευμένη επιστημονική, τεχνική ή άλλη ειδική κατάρτιση και πείρα συναφή προς τη διδακτέα ύλη και τα αντικείμενα σπουδών.

 

Στο διδακτικό προσωπικό μπορούν να ανήκουν και ημεδαποί ή αλλοδαποί εμπειρογνώμονες.

 

2. Τα μέλη του κύριου διδακτικού προσωπικού, εκτός από την υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου, συμμετέχουν στο σχεδιασμό και στην αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών των Σχολών και των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Προσωπικού, στην εκπόνηση και συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και στο σχεδιασμό, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση των εργασιών που εκπονούν οι σπουδαστές των Σχολών.

 

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης καθορίζονται τα καθήκοντα των μελών κάθε κατηγορίας διδακτικού προσωπικού.

 

4. Η ένταξη στο διδακτικό προσωπικό γίνεται με ανάθεση καθηκόντων στα παραπάνω πρόσωπα ή ιδιώτες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προγραμμάτων των εκπαιδευτικών μονάδων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Αν η ανάθεση καθηκόντων αφορά ιδιώτες, θεωρείται ανάθεση έργου. Η αποζημίωση που καταβάλλεται είναι ανάλογη με το χρόνο και το είδος της απασχόλησής τους. Για την ανάθεση καθηκόντων αρκεί η έκδοση απόφασης ένταξης στο Προσωρινό ή στο Ενιαίο Μητρώο, χωρίς να χρειάζεται η συγκατάθεση ή γνώμη της υπηρεσίας ή του φορέα στον οποίο υπηρετεί ο δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος. Η ανάθεση έργου, με την ένταξη ιδιωτών στο Προσωρινό ή Ενιαίο Μητρώο κύριου ή βοηθητικού διδακτικού προσωπικού, γίνεται κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Η ένταξη των ανωτέρω στο Μητρώο δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά την απασχόλησή τους στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, η οποία εξαρτάται από τις κατά καιρούς ανάγκες των εκπαιδευτικών του μονάδων και τη διαθεσιμότητα των μελών κύριου ή βοηθητικού διδακτικού προσωπικού.

 

5. Κατά την πρώτη συνεργασία του με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, κάθε υποψήφιο μέλος του κύριου διδακτικού προσωπικού εντάσσεται με απόφαση του Διευθυντή της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής μονάδας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στο Προσωρινό Μητρώο κύριου διδακτικού προσωπικού. Μετά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών του ικανοτήτων κατατάσσεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή, στο Ενιαίο Μητρώο κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 

Κατά την πρώτη συνεργασία του με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, κάθε υποψήφιο μέλος του βοηθητικού διδακτικού προσωπικού εντάσσεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στο Προσωρινό Μητρώο βοηθητικού διδακτικού προσωπικού και διατίθεται στις εκπαιδευτικές μονάδες του Κέντρου. Μετά την αξιολόγησή του, που γίνεται το αργότερο σε τρεις (3) μήνες από την ένταξή του, κατατάσσεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή εκπαιδευτικής μονάδας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στο Ενιαίο Μητρώο βοηθητικού διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης προσδιορίζεται το ανώτατο όριο ωρών που μπορεί να ανατεθεί από τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και τον Γενικό Γραμματέα στα μέλη του Προσωρινού Μητρώου κύριου και βοηθητικού διδακτικού προσωπικού, αντίστοιχα.

 

6. Η ωριαία αποζημίωση του διδακτικού προσωπικού στα εκπαιδευτικά προγράμματα που εκτελεί το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, τα Υπουργεία και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου [Ν] 3205/2003 ή άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται και όταν τα εκπαιδευτικά προγράμματα εκτελούνται κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας. Η αποζημίωση αυτή υπόκειται σε κρατήσεις εισφορών υπέρ των οικείων ασφαλιστικών Ταμείων και προσαυξάνεται με την εκάστοτε ισχύουσα εργοδοτική εισφορά. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και τα τυχόν έξοδα μετακίνησης και εκτός έδρας διαμονής του διδακτικού προσωπικού, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος καταβολής τους.}

 

2. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2527/1997, όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό του παρόντος άρθρου έχει την ευθύνη σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης καθορίζεται το αναλυτικό καθηκοντολόγιο του εν λόγω προσωπικού και από τα μέλη του ορίζονται οι Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα καθήκοντα των ανωτέρω θέσεων του ειδικού επιστημονικού προσωπικού δεν είναι ασυμβίβαστα με τη δικηγορία.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 33 του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 1943/1991, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2527/1997 και την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου 3200/2003, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Τα Υπουργεία, οι αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού εγγράφουν στον προϋπολογισμό τους του έτους κατά το οποίο προγραμματίζεται ο διορισμός των νέων υπαλλήλων τους τις αναγκαίες πιστώσεις για τις κάθε είδους δαπάνες για την εισαγωγική τους εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών για τη μετακίνηση και τη διαμονή διατροφή τους στον τόπο διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 

Το ύψος των ανωτέρω πιστώσεων, εκτός της δαπάνης για μετακίνηση, εκτιμάται μετά από ερώτημα του οικείου φορέα στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Οι πιστώσεις για τις κάθε είδους προϋπολογιζόμενες δαπάνες για την εισαγωγική εκπαίδευση, πλην της δαπάνης για μετακίνηση των επιμορφωνόμενων, μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης πριν την έναρξη των προγραμμάτων. Ο τρόπος και η διαδικασία μεταφοράς των πιστώσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα της μεταφοράς πιστώσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για την εξόφληση υποχρεώσεών τους προς το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.}

 

4. Η διάταξη της παραγράφου 5)α του άρθρου 19 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.