Νόμος 3220/04 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Διάφορες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται περίπτωση στ', ως εξής:

 

{στ) Η χορήγηση των στοιχείων του Υποσυστήματος Μητρώου Φορολογουμένων και του Αρχείου Οχημάτων σε δημόσιες υπηρεσίες και ασφαλιστικά ταμεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με την υποχρέωση χρησιμοποίησης αυτών αποκλειστικά για τις υπηρεσιακές τους ανάγκες.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 26 του νόμου 1882/1990, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2753/1999, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης σοβαρών συμφερόντων του Δημοσίου ή περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή, ο προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, με γραπτή συναίνεση της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού.}

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2753/1999 καταργείται.

 

4. Κατά την έναρξη εργασιών ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων κατατίθεται στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ως ασφάλεια, εγγυητική επιστολή τράπεζας, ισχύος ενός (1) έτους. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον δικαιούχο μετά την πάροδο του ενός (1) έτους, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχει εκπληρώσει όλες τις φορολογικές του υποχρεώσεις, όπως αυτές προκύπτουν από τις κείμενες διατάξεις, διαφορετικά καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι περιπτώσεις των επιτηδευματιών που είναι υπόχρεοι σε κατάθεση της εγγυητικής επιστολής, το ποσό αυτής, ο χρόνος έναρξης εφαρμογής των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ή διαδικασία που απαιτείται για την εφαρμογή τους.

 

5. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μπορεί να ενεργείται, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων προς τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, διοικητική επίλυση της διαφοράς επί αποφάσεων επιβολής προστίμων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, οι οποίες εμπίπτουν στις περιπτώσεις των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του νόμου 2523/1997 ή της παραγράφου 12 του άρθρου 10 του νόμου 2753/1999 ή της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του νόμου 3052/2002 (ΦΕΚ 221/Α/2002), με τους όρους και τη διαδικασία που ορίζονται στις διατάξεις αυτές, κατά περίπτωση και εφόσον κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου δεν έχει παρέλθει προθεσμία ασκήσεως ενδίκου βοηθήματος ή ενδίκου μέσου ή εκκρεμεί συζήτηση κατά των υποθέσεων αυτών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

6. Η αληθής έννοια του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2753/1999 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9 των άρθρων 7 και 9 του νόμου 3052/2002 είναι ότι αναφέρεται στη μη επίτευξη της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς με τις ευνοϊκότερες διατάξεις των νόμων αυτών για τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας και για τις αποφάσεις επιβολής προστίμου ή τα φύλλα ελέγχου που είχαν εκδοθεί κατά το χρόνο δημοσίευσης των νόμων αυτών και όχι για τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών για τις οποίες δεν είχαν εκδοθεί οι αποφάσεις επιβολής προστίμου ή τα φύλλα ελέγχου.

 

7. Για παραβάσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, που διαπράχθηκαν μέχρι 31-10-2003 από τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του [Π] Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις επιβολής προστίμου ή έχουν εκδοθεί αυτές κατά το χρόνο δημοσίευσης του νόμου αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του νόμου 2523/1997, εφόσον από τα πρόσωπα αυτά δεν έχει εισπραχθεί κανένα ποσό για επιστροφή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ή για ειδικό φόρο κατανάλωσης εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης ή για επιδότηση αγροτικής παραγωγής, με βάση τα στοιχεία αυτά.

 

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που από τα ανωτέρω πρόσωπα εισπράχθηκαν οποιαδήποτε ποσά από τις προαναφερόμενες αιτίες, εφόσον εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού επιστραφούν τα ποσά που εισπράχθηκαν στο διπλάσιο. Για τις αποφάσεις επιβολής προστίμου του [Π] Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες ή έχουν οριστικοποιηθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο, επαναπροσδιορίζεται το ποσό του προστίμου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια. Για τις αποφάσεις επιβολής προστίμου του [Π] Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, να ζητούν τη διοικητική επίλυση της διαφοράς με βάση τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, ακολουθούμενης της διαδικασίας του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4600/1966 (ΦΕΚ 242/Α/1966). Ποσά προστίμων [Π] Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και λοιπών κυρώσεων που καταβλήθηκαν δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η διοικητική επίλυση της διαφοράς, οι υποθέσεις αυτές κρίνονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο διάπραξης της παράβασης.

 

8. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1Α του άρθρου 37 του [Π] Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) έναν αντιπρόσωπο του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης με γνώσεις λογιστικής, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από αυτό.}

 

9. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 74 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η αναστολή που χορηγείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 200 έως 205 του νόμου [Ν] 2717/1999 (ΦΕΚ 97/Α/1999), δεν αποκλείει την ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης και ταμειακά του παραπάνω ποσοστού του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, του πρόσθετου φόρου και των λοιπών συν-βεβαιούμενων φόρων και τελών.}

 

10. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 74 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 ισχύουν και για τη βεβαίωση των φόρων, τελών και εισφορών βάσει προσωρινού φύλλου ελέγχου για το οποίο ασκήθηκε προσφυγή.}

 

11. Η παράγραφος 3 του άρθρου 53 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η αναστολή που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 200 έως 205 του νόμου [Ν] 2717/1999 δεν αποκλείει την ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης και ταμειακά του ποσοστού του αμφισβητούμενου κύριου φόρου και του πρόσθετου φόρου που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο. Τα ίδια ισχύουν και ως προς τη βεβαίωση του συνολικού ποσού του κύριου φόρου και του πρόσθετου φόρου βάσει προσωρινής πράξης του άρθρου 50 για την οποία ασκήθηκε προσφυγή.}

 

12. Σε κάθε περίπτωση χορήγησης αναστολής, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 200 έως 209, 227 και 228 του νόμου [Ν] 2717/1999, ο προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας μπορεί, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος, να αρνηθεί στον υπόχρεο τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ή σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ' αυτών.

 

{Ο Προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας μπορεί να χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας στην ανωτέρω περίπτωση εάν συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990), η δε εναπομένουσα καθαρή αξία της ακίνητης περιουσίας του υπόχρεου υπερκαλύπτει το σύνολο της αμφισβητούμενης οφειλής.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του νόμου 3296/2004 (ΦΕΚ 253/Α/2004).

 

13. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2001) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης οι καινούργιες βάσεις φορτηγών αυτοκινήτων για τις οποίες μέχρι 24-06-2003 είχαν υποβληθεί δεσμευτικές και μη τροποποιήσιμες προσφορές με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης σε εκτέλεση διαγωνισμών φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την κατασκευή οχημάτων διαφόρων τύπων και εκκρεμεί η παράδοσή τους. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.}

 

14. Η ισχύς της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από 25-06-2003.

 

15. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος 186/1992 αντικαθίσταται και προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά σε περίπτωση παροχής σε πελάτη δικαιώματος λήψης υπηρεσιών, για συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα, έναντι προκαθορισμένης αμοιβής, ανεξάρτητα αν αυτή αφορά συγκεκριμένο ή μη πλήθος υπηρεσιών, το τιμολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών και όχι αργότερα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου των συμβαλλομένων. Εξαιρετικά, για τις κατά το ανωτέρω εδάφιο παροχές, σε πελάτες στους οποίους το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών αποκτήθηκε στο έτος 2003, το τιμολόγιο για την απαιτητή αμοιβή εκδίδεται το αργότερο στις 31-05-2004.}

 

16. Η προθεσμία που ορίζεται στις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 27 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001) παρατείνεται μέχρι 31-12-2004.

 

17. Στο άρθρο 74 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ο φόρος που προκύπτει στην περίπτωση β' της παραγράφου 5 μπορεί να καταβάλλεται και σε περισσότερες μηνιαίες δόσεις που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις τριάντα έξι (36).}

 

18. Οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 74 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εφαρμόζονται και στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και τις λοιπές φορολογίες.

 

19. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (προεδρικό διάταγμα 186/1992) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Διπλότυπη απόδειξη δαπάνης εκδίδεται επίσης και από τον εκμεταλλευτή επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για την καταβολή στους οδηγούς αμοιβών οι οποίες δεν υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας.}

 

20. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή για τις αμοιβές που καταβάλλονται από 01-01-2004 και μετά.

 

21. Από 10-04-2004 αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών οι οποίες ανήκαν ή είχαν μεταβιβασθεί στους Νομάρχες μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και αφορούν θέματα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που εξαιρέθηκαν από την κατάργηση με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994, περιέρχονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, εκτός των θεμάτων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να γίνεται καταγραφή και διοικητική κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων που περιέρχονται στους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας καθορίζονται οι οργανικές μονάδες της Περιφέρειας που θα ασκούν τις πιο πάνω αρμοδιότητες που περιέρχονται σε αυτόν με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου.

 

Σε κάθε περιφέρεια συνιστώνται πέντε (5) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού του κλάδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.