Νόμος 3220/04 - Άρθρο 48

Άρθρο 48


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2232/1994 (ΦΕΚ 140/Α/1994) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για μια τριετία μετά από πρόταση της ολομέλειας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Η επιλογή του Προέδρου γίνεται από προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους που προέρχονται και υποδεικνύονται διαδοχικά ανά τριετία από καθεμία των τριών ομάδων που, κατά το άρθρο 3, συγκροτούν την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και κατά τη σειρά που αναφέρονται σε αυτό, μπορεί δε να είναι και μέλος αυτής. Το προτεινόμενο για τη θέση του Προέδρου πρόσωπο πρέπει να συγκεντρώνει την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Μετά από τρεις άκαρπες ψηφοφορίες η πρόταση γίνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Στην περίπτωση που ως Πρόεδρος ορίζεται μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, τη θέση του καταλαμβάνει το αναπληρωματικό μέλος, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 3.

 

2. Για την πρόταση του υποψήφιου Προέδρου, η Ολομέλεια συνέρχεται με πρωτοβουλία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μέσα σε ένα (1) μήνα από τη συγκρότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σε σώμα. Για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, η ολομέλεια εκλέγει προσωρινά προεδρείο από τρία (3) μέλη που εκπροσωπούν τις τρεις ομάδες.}

 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2232/1994 (ΦΕΚ 140/Α/1994) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Των υπηρεσιών της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής προΐσταται Γενικός Γραμματέας, τα προσόντα του οποίου καθορίζονται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

 

2. Ο Γενικός Γραμματέας προσλαμβάνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής μετά από δημόσια προκήρυξη στην οποία εξειδικεύονται και τα απαιτούμενα προσόντα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.