Νόμος 3220/04 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Παρατάφρια Πρέβεζας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η κατά κυριότητα παραχώρηση στο Δήμο Πρέβεζας τμήματος εμβαδού 29.000,22 m2 του δημόσιου κτήματος με ΑΒΚ 111, που υπάγεται στην αρμοδιότητα της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Πρεβέζης, εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης με την αριθμό [Α] 3736/1981 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 992/Δ/1981) και απεικονίζεται στο ρυμοτομικό διάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση αυτή και στο κτηματογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:500, που θεωρήθηκε από τη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο δημόσιο αυτό κτήμα δεν περιλαμβάνεται η έκταση που έχει απαλλοτριωθεί με την 253/1998 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας (ΦΕΚ 849/Δ/2001) και του προεδρικού διατάγματος [Π] από 29-05-1986 (ΦΕΚ 585/Δ/1986).

 

Η παραχώρηση θα τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση ότι ο Δήμος Πρέβεζας θα παραχωρήσει κατά κυριότητα σε δημότες του τα τμήματα του ακινήτου, τα οποία κατέχουν αυθαίρετα και επί των οποίων έχουν ανεγείρει πριν από την 31-12-1981, αυτοί ή οι νόμιμοι δικαιοπάροχοί τους, οικοδομή πρώτης κατοικίας, με την προϋπόθεση ότι κατοικούν μονίμως στην κατοικία αυτή και υπό τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

 

Στους δημότες του που κατέχουν αυθαίρετα τμήματα έκτασης που έχει απαλλοτριωθεί με την [Α] 253/1998 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας και του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος από 29-05-1986 και συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, ο Δήμος Πρέβεζας υποχρεούται να παραχωρήσει κατά κυριότητα εκτάσεις ανάλογες με αυτές που κατέχουν μέσα στην έκταση που παραχωρείται.

 

Οι χώροι που προορίζονται από την πολεοδομική μελέτη του δημόσιου κτήματος που παραχωρείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στον Δήμο Πρέβεζας για κοινόχρηστες εκτάσεις, θεωρούνται ότι εισφέρονται αυτοδίκαια για τους σκοπούς της αρμοδιότητας του φορέα για τον οποίο προορίζονται από το χρόνο παραχώρησης των εκτάσεων αυτών στο Δήμο και δεν υπόκεινται σε απαλλοτρίωση. Οι διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 12 του νόμου 1337/1983 δεν έχουν εφαρμογή στη ρύθμιση αυτή.

 

Στις εκτάσεις που παραχωρούνται επιβάλλεται χρηματική εισφορά, η οποία βεβαιώνεται από το Δήμο και ανέρχεται στο 5% της αντικειμενικής αξίας που έχει η έκταση που παραχωρείται κατά το χρόνο της παραχώρησης. Τα χρήματα αυτά διατίθενται από το Δήμο για την κατασκευή των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων.

 

2. Ο Δήμος Πρέβεζας υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει για έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ειδικό κτηματολογικό διάγραμμα και πίνακα, όπου θα αναφέρονται τα ονόματα των φερόμενων ως δικαιούχων και θα αποτυπώνονται οι προς παραχώρηση εκτάσεις κατά θέση, εμβαδόν και διαστάσεις, καθώς και πρόγραμμα πραγματοποίησης της παραχώρησης. Τροποποιήσεις του ανωτέρω κτηματολογικού διαγράμματος και του πίνακα υποβάλλονται για έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία παραχώρησης, ο τύπος του παραχωρητηρίου ή άλλου τίτλου κυριότητας και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Στους όρους παραχώρησης μπορεί να περιλαμβάνεται και η υποχρέωση των δικαιούχων να αποδεχθούν, πριν από τη χορήγηση των τίτλων κυριότητας, τη μεταβολή της θέσης των κατεχομένων, σύμφωνα με το κτηματολογικό διάγραμμα που αναφέρεται στην παράγραφο 2, εφόσον η μεταβολή αυτή επιβάλλεται για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου.

 

4. Τα τμήματα του πιο πάνω δημόσιου κτήματος, τα οποία δεν κατέχονται αυθαίρετα ή που παραμένουν αδιάθετα μετά την πραγματοποίηση του προγράμματος αποκατάστασης, παραμένουν στην κυριότητα του Δήμου Πρέβεζας και διατίθενται για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.

 

n.3220.04.1

 

n.3220.04.2

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.