Νόμος 3209/03 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος του άρθρου 5 του νόμου 3106/2003, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 3172/2003, προστίθενται παράγραφοι 9 - 14 ως εξής:

 

{9. Οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες επιτυχόντων για την πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως (αριθμός προκηρύξεων 20/13Κ/2002 και 32/17Κ/2002) διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού αντίστοιχου κλάδου ή σε προσωποπαγείς θέσεις Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, που συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η σχετική προθεσμία παρατείνεται επί έξι (6) μήνες.

 

10. Το Ελληνικό Δημόσιο υπεισέρχεται ως ειδικός διάδοχος στις υποχρεώσεις των Κεντρικών Υπηρεσιών του καταργούμενου με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 3106/2003 Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας.

 

11. Το Ελληνικό Δημόσιο υπεισέρχεται ως ειδικός διάδοχος στις υποχρεώσεις των Κεντρικών Υπηρεσιών των Κέντρων Φροντίδας Οικογένειας του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας.

 

12. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας:

 

α. Συγκροτούνται ομάδες εργασίας για τη διαχειριστική τακτοποίηση και τη σύνταξη απογραφών και απολογισμών του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως και του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας.

 

β. Συγκροτούνται επιτροπές για την παραλαβή του έργου των ανωτέρω ομάδων.

 

γ. Καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για το έργο και τη λειτουργία των ανωτέρω επιτροπών και των ομάδων.

 

Στις ως άνω ομάδες και επιτροπές μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη και υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας δύναται να ορισθεί αποζημίωση στα μέλη των ανωτέρω ομάδων και επιτροπών.

 

13. Το χρονικό διάστημα από την κατάργηση του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας (Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως ΜΗΤΕΡΑ) μέχρι τη δημοσίευση των πράξεων υπηρεσιακής τακτοποίησης ή μετάταξης και ανάληψης υπηρεσίας όλου του προσωπικού του θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στους φορείς υποδοχής, που καταβάλλουν και τις αποδοχές του από την 01-09-2003. Το προσωπικό αυτό νομίμως εισέπραξε τις αποδοχές του από τους καταργούμενους φορείς μέχρι την 31-08-2003.

 

14. Το χρονικό διάστημα από την κατάργηση του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας μέχρι τη δημοσίευση των διαπιστωτικών πράξεων για την τακτοποίηση όλου του προσωπικού των Ιατροκοινωνικών Κέντρων και των Παιδικών Πολυκλινικών του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως, που προβλέπονται στο άρθρο 9 του νόμου 3106/2003, θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού στους φορείς υποδοχής, από τους οποίους καταβάλλονται οι αποδοχές του από την 01-09-2003. Το προσωπικό αυτό νομίμως εισέπραξε τις αποδοχές του από τους καταργούμενους φορείς μέχρι την 31-08-2003.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.