Νόμος 3190/03 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

α. Μετά την κατά το άρθρο 5 παραγράφου 1 έγκριση καθορισμού της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και του φορέα αυτής, οι προϋπολογιζόμενες από το φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής δαπάνες για τον καθορισμό και οργάνωση των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών που αφορούν την τυχόν απόκτηση γης, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν το 10% του προϋπολογισμού του έργου, τις ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, για κοινές υπηρεσίες των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών, τον εξοπλισμό ηλεκτρονικής διαχείρισης των υποδομών, τις διευκολύνσεις στη χρησιμοποίηση νέων σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών επικοινωνιών και πληροφορικής, την εκπόνηση μελετών και σχεδίων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων μελετών που συνοδεύουν την αίτηση για τον καθορισμό των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών, την εκπόνηση σχεδίων διαμόρφωσης του τοπίου και οικοδόμησης προς εξυπηρέτηση των περιοχών, την κατασκευή έργων, όπως οδικά δίκτυα, δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και επικοινωνιών, έργα διαμόρφωσης τοπίου, με ριζικές ή ήπιες αλλαγές, την κατασκευή κτιρίων ή την εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης, ανακαίνισης, βελτίωσης και επέκτασης υφιστάμενων κτιρίων εξυπηρέτησης των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών, τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και την κατασκευή έργων εξυπηρέτησης των περιοχών, την κατασκευή συνδεόμενων κτιρίων και κατασκευή εγκαταστάσεων γενικά από τον φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, καθώς και τις οργανωτικές δαπάνες και τις δαπάνες ανακαίνισης εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών κτιρίων, μπορούν να επιχορηγούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή την αντίστοιχη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας από πιστώσεις που προέρχονται είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακών Ενισχύσεων.

 

β. Η δημόσια επιχορήγηση υπολογίζεται επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και μπορεί να καλύψει ποσοστό, μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, που προβλέπεται από το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, που έχει εγκριθεί για την Ελλάδα, με τις SG (2000) D/100661/21-01-2000 και SG (2002) 2604/fin/17-07-2002 επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα για την κάθε περιφέρεια της χώρας, το ανώτατο ποσοστό είναι αυτό που προβλέπεται ανά περιοχή στο Παράρτημα Α του παρόντος νόμου.

 

Η ίδια συμμετοχή δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 25% του επενδυτικού σχεδίου. Περαιτέρω χρηματοδότηση από άλλες πηγές του Δημοσίου, τηρουμένων σωρευτικά των ανώτατων επιτρεπόμενων ποσοστών ενίσχυσης, ή ιδιωτικού τομέα δεν αποκλείεται

 

γ. Το ύψος της αμοιβής των Οργάνων Ελέγχου που συγκροτούνται εκάστοτε για τον έλεγχο και την πορεία εκτέλεσης των επενδυτικών σχεδίων, που εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Με όμοια κοινή απόφαση καθορίζεται το ύψος της αμοιβής των Οργάνων Ελέγχου που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου και των οργάνων που διενεργούν τις αυτοψίες του άρθρου 9 του παρόντος νόμου. Όλες οι δαπάνες των Επιτροπών και των Οργάνων Ελέγχου, που συγκροτούνται βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου, βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και των Γενικών Γραμματειών Περιφέρειας αντίστοιχα.

 

Όλες οι δαπάνες των Επιτροπών και των Οργάνων Ελέγχου, που συγκρατούνται βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου, βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και των Γενικών Γραμματειών Περιφέρειας αντίστοιχα.

 

δ. Δαπάνες επενδυτικών έργων της παραγράφου 1)α, που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, δεν συνυπολογίζονται στο επιχορηγούμενο κόστος, ανεξάρτητα αν έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά την ημερομηνία αυτήν.}

 

2. Το άρθρο 15 του νόμου 2545/1997 καταργείται, εκτός των παραγράφων 1 και 2 αυτού που εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται για τις περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης, έτσι ώστε για τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης να ισχύουν οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

 

3. Στο άρθρο 17 του νόμου 2545/1997 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:.

 

{7. Για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων συμπληρωματικών έργων υποδομής, για τις Βιομηχανικές Περιοχές της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης, του άρθρου 19 παράγραφος 1 αυτού του νόμου, σε ό, τι αφορά τα ποσοστά χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης την εκτέλεση των έργων και τη διαδικασία χρηματοδότησης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος νόμου.}

 

4. Η παράγραφος 1)δ του άρθρου 15 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001) καταργείται

 

5. Στο άρθρο 11 του νόμου 2545/1997 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Δεν επιτρέπεται η εκποίηση στοιχείων κοινής υποδομής τα οποία περιλαμβάνονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο του άρθρου 17 πριν από την πάροδο πενταετίας υπολογιζόμενης από την ημερομηνία μεταβίβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.}

 

7. Οι χάρτες κλίμακας 1:5000 που συνοδεύουν το νόμο 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003), άρθρο 41 παράγραφος 6)α) Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις συμπληρώνονται με τους χάρτες που συνοδεύουν την παρούσα διάταξη, ενώ καταργείται ως περιοχή υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) ο χάρτης της σελίδας 359 του νόμου 3105/2003 που αναφέρεται στην περιοχή ΤΙΤΑΝ του Δήμου Ελευσίνας.

 

n.3190.1

n.3190.2

 

8. Στο άρθρο 12 του νόμου 2965/2001 (ΦΕΚ 270/Α/2001) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Για την εγκατάσταση βιομηχανικών βιοτεχνικών μονάδων επαγγελματικών εργαστηρίων και αποθηκών που εγκαθίστανται και λειτουργούν στις περιοχές των Δήμων Τροιζήνας και Μεθάνων, καθώς και στο νησιωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.