Νόμος 3152/03 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Σύσταση θέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πέραν των προβλεπόμενων στα άρθρα 34 του νόμου [Ν] 2324/1995, 3 του νόμου [Ν] 2471/1997, 103 του νόμου [Ν] 2533/1997, 14 του νόμου 2733/1999 και 5 του νόμου 2836/2000 θέσεων προσωπικού, συνιστώνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) 45 επιπλέον θέσεις που έχουν ως εξής:

 

α. Δέκα θέσεις μόνιμων υπαλλήλων που κατανέμονται ως εξής:

 

8 θέσεις στον υφιστάμενο κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων,
2 θέσεις στον υφιστάμενο κλάδο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών.

 

β. Τριάντα πέντε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που κατανέμονται ως εξής:

 

20 θέσεις ελεγκτών,
3 θέσεις πτυχιούχων νομικής,
10 θέσεις οικονομολόγων,
2 θέσεις ειδικών στην επιστήμη της πληροφορικής.

 

2. Προσόντα διορισμού στις παραπάνω θέσεις ορίζονται τα εξής:

 

α. Για την πλήρωση των θέσεων μόνιμων υπαλλήλων απαιτούνται αυτά που προβλέπονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 25/2003 (ΦΕΚ 26/Α/2003).

 

β. Για τη πλήρωση των θέσεων του ειδικού επιστημονικού προσωπικού απαιτούνται αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 25/2003.

 

γ. Οι νέες θέσεις πτυχιούχων νομικής, καθώς και οι ήδη υφιστάμενες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θέσεις νομικών, οι οποίες μετονομάζονται σε θέσεις πτυχιούχων νομικής του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, δεν είναι ασυμβίβαστες προς το λειτούργημα του δικηγόρου αλλά αναστέλλουν την άσκηση του. Από την αναστολή αυτή δεν θίγονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα των δικηγόρων. Δικηγόροι, οι οποίοι παραιτήθηκαν της δικηγορικής ιδιότητας και απασχολούνται σε θέσεις πτυχιούχων νομικής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δύνανται να επανεγγραφούν στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, ζητώντας ταυτοχρόνως την υπαγωγή τους σε καθεστώς αναστολής ασκήσεως του δικηγορικού λειτουργήματος.

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1868/1989 (ΦΕΚ 230/Α/1989), όπως εκάστοτε ισχύει, εφαρμόζεται για τους δικηγόρους που υπηρετούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό και τελούν σε υποχρεωτική αναστολή άσκησης του λειτουργήματος τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 87 του νόμου [Ν] 3606/2007 (ΦΕΚ 195/Α/2007), με το άρθρο 128 του άρθρου 2 του νόμου 4335/2015 (ΦΕΚ 87/Α/2015).

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 2324/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Για την πλήρωση των θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού που προσλαμβάνονται ως ελεγκτές, απαιτούνται πτυχίο ή δίπλωμα Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε ελεγκτικές εργασίες και γνώση ξένης γλώσσας που αποδεικνύεται με βάση τα κριτήρια που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.}

 

4. Το μόνιμο προσωπικό για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προσλαμβάνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 2324/1995.

 

5. Η κατανομή στις υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των παραπάνω θέσεων, καθώς και όλων των υφιστάμενων σε αυτή θέσεων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.