Νόμος 3147/03 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τον Υπουργό γεωργίας και τους κατά περίπτωση συναρμόδιους Υπουργούς εκδίδονται, ύστερα από γνώμη του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και εισήγηση των καθ' ύλη αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου γεωργίας κανονιστικές ή ατομικές διοικητικές πράξεις για την επίτευξη του σκοπού δημοσίου συμφέροντος χάριν του οποίου λειτουργεί ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται περίπτωση ε που έχει ως εξής:

 

{ε) κάθε είδους κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις στα χέρια του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων ως τρίτου, μέχρι την κατάθεση τους στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων ή την με άλλο τρόπο καταβολή τους σε αυτούς}

 

3. Η περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Καταρτίζει και υποβάλλει στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας για έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό και προβαίνει μετά από έγκριση των αρμόδιων Υπουργών στις σχετικές τροποποιήσεις του προϋπολογισμού, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης του}

 

4. Στο άρθρο 22 του νόμου 2637/1998 προστίθεται παράγραφος 7, που έχει ως εξής:

 

{7. ΟΙ πόροι του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, εκτός από τους πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων γεωργικών Προϊόντων, κατατίθενται σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό και οι τόκοι αποτελούν έσοδο του Οργανισμού.}

 

5. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του νόμου 2637/1998, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 4 του νόμου 2732/1999 και τις παραγράφους 39 και 40 του άρθρου 24 του νόμου 2945/2001, οι λέξεις η απόσπαση για έξι μήνες αντικαθίστανται με τις λέξεις η απόσπαση για τρία έτη

 

6. Στο άρθρο 17 του νόμου 2637/1998 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 2 και προστίθενται παράγραφοι 3 και 4, που έχουν ως εξής:

 

{1. Η νομική υπηρεσία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων διεξάγεται από το νομικό σύμβουλο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και τους δικηγόρους του άρθρου 23 του νόμου αυτού.

 

2. Στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων παρέχεται νομική συνδρομή από το Ειδικό γραφείο Κοινοτικού Δικαίου του Υπουργείου γεωργίας με γνωμοδοτήσεις, κατόπιν υποβολής ερωτημάτων από τον Υπουργό γεωργίας για θέματα κοινοτικού δικαίου.

 

3. Μία από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 23 θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή μετατρέπεται σε θέση νομικού συμβούλου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. Στη θέση αυτή προσλαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, ύστερα από πρόταση του Προέδρου του, δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω ή παρ' Εφέταις. Με την απόφαση πρόσληψης καθορίζεται η διάρκεια της σύμβασης, η δε πάγια αντιμισθία που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1816/1988 (ΦΕΚ 251/Α/1988).

 

4. Ο νομικός σύμβουλος της προηγούμενης παραγράφου εντός των πλαισίων της αρμοδιότητας του μετέχει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και γνωμοδοτεί επί των τιθέμενων σε αυτόν ερωτημάτων.}

 

6.α. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Πέντε θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή. Στις θέσεις αυτές προσλαμβάνονται δικηγόροι με αποδεδειγμένες γνώσεις και εμπειρία στην Κοινή οργάνωση Αγορών Γεωργικών Προϊόντων και με άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας και μιας τουλάχιστον ακόμα γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και γεωργίας καθορίζονται οι αποδοχές τους, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

 

6.β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του νόμου 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καλείται να μετέχει χωρίς ψήφο ο νομικός σύμβουλος που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 17}

 

7. για αστικές διαφορές που δημιουργούνται από την άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων έναντι τρίτων ευθύνεται μόνο το νομικό πρόσωπο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

 

8. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει από 03-09-2001, ημερομηνία έγκρισης του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

 

9. Η περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Η αξιολόγηση, έγκριση και επίβλεψη ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην πιστοποίηση της εφαρμογής των τυποποιητικών εγγράφων που συντάσσει, εκδίδει και αναγνωρίζει ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου αυτής και η τήρηση επίσημου μητρώου των φορέων αυτών. Η κατάρτιση και τήρηση επίσημου μητρώου συνεργαζόμενων με τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων οργανισμών πιστοποίησης, που πληρούν τους όρους, που καθορίζονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 45004 ή 45011 ή ΕΝ 45012 και εργαστηρίων που πληρούν τους όρους, που καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο 45001. Σε πρώτο στάδιο εφαρμογής του μητρώου και με την επιφύλαξη κοινοτικών κανονισμών, εγγράφονται και αναγνωρισμένοι οργανισμοί ή εργαστήρια.}

 

10. Η περίπτωση Ι της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι) Η κατάρτιση και η τήρηση ειδικών μητρώων για τα πιστοποιημένα προϊόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β και των μητρώων που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ και ε της παραγράφου αυτής, καθώς και η τήρηση ειδικού μητρώου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

 

Τηρούνται μητρώα μεταποιητών και εισαγωγέων αγροτικών προϊόντων. Τα παραπάνω μητρώα κοινοποιούνται,για κάθε χρήση, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου γεωργίας και στην κεντρική υπηρεσία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.}

 

11. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του νόμου 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων είναι εννεαμελές και αποτελείται από}

 

12. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 του νόμου 2637/1998 προστίθενται περιπτώσεις η και θ, που έχουν ως εξής:

 

{η) Έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 

θ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Γεωργίας.}

 

13. Τα άρθρα 39 και 40 του νόμου 2637/1998 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Άρθρο 39:Κανονισμοί λειτουργίας

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων καταρτίζει τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας, τον κανονισμό κατάστασης προσωπικού και τον κανονισμό οικονομικής διαχείρισης, συστημάτων, δαπανών, διοικητικής μέριμνας. Οι κανονισμοί αυτοί εγκρίνονται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και γεωργίας, κατά περίπτωση, και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων με απόφαση του εγκρίνει τη μορφή και την αναγραφή των προστατευόμενων λογοτύπων και σημάτων του Οργανισμού.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού γεωργίας, μετά από εισήγηση του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, ιδρύονται περιφερειακά γραφεία, ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.

 

Άρθρο 40:Κανονισμοί εφαρμογής

 

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων και με την επιφύλαξη της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας εγκρίνονται οι κανονισμοί πιστοποίησης των προϊόντων των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 32.

 

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων εγκρίνονται οι κανονισμοί κατάρτισης και τήρησης των μητρώων που προβλέπονται από την περίπτωση Ι της παραγράφου 2 του άρθρου 32, οι κανονισμοί αξιολόγησης, έγκρισης και επίβλεψης των ιδιωτικών φορέων που προβλέπονται από την περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 32, καθώς και κάθε αναγκαία τροποποίηση υφιστάμενων αποφάσεων που αντίκεινται στο αντικείμενο και στη λειτουργία του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων.}

 

14. Οι κανονισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 του νόμου 2637/1998, όπως αυτό αντικαθίσταται με την προηγούμενη παράγραφο, πρέπει να καταρτισθούν μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

15. Η παράγραφος 5 του άρθρου 41 του κεφαλαίου Γ του νόμου 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Συνιστώνται στον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων εβδομήντα έξι (76) θέσεις τακτικού προσωπικού που κατανέμονται κατά ειδικότητα ως εξής:

 

α) Δώδεκα (12) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης γεωπονικού,

β) Δώδεκα (12) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κτηνιατρικού

γ) Τρεις (3) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικού Μηχανικού

δ) Μία (1) θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης γεωγράφου

ε) Δύο (2) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακές σπουδές σε δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στ) Πέντε (5) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού

ζ) Τέσσερις (4) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικού

η) Δύο (2) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιολόγου

θ) Δύο (2) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβαλλοντολόγου

ι) Δύο (2) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιχθυολόγου

ι)α) Μία (1) θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγου

ι)β) Τρεις (3) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού

ι)γ) Έξι (6) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού

ι)δ) Τρεις (3) θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Φυτικής Παραγωγής

ι)ε) Τρεις (3) θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ζωικής Παραγωγής

ι)ζ) Έξι (6) θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τροφίμων

ι)στ) Μία (1) θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονόμων

ι)ζ) Τρεις (3) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γραμματέων

ι)η) Τρεις (3) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Η/Υ

ι)θ) Μία (1) θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Κλητήρων

κ) Μία (1) θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Οδηγών.

 

Στον κανονισμό κατάστασης προσωπικού του άρθρου 9 αναφέρονται τα προσόντα των παραπάνω ειδικοτήτων.

 

Οι συνιστώμενες θέσεις της παρούσας παραγράφου πληρούνται με τη διαδικασία του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως κάθε φορά ισχύει.}

 

16. Η παράγραφος 7 του άρθρου 41 του νόμου 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. για τις ανάγκες του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων συνιστώνται δύο θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής. Στις θέσεις αυτές προσλαμβάνονται δικηγόροι με καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και γεωργίας καθορίζονται οι αποδοχές τους.}

 

17. Στο άρθρο 41 του νόμου 2637/1998 προστίθεται παράγραφος 8, που έχει ως εξής:

 

{8. Υπάλληλοι των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Γεωργίας νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, δύνανται με αίτηση τους να μετατάσσονται στον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων. Οι μετατάξεις της παραγράφου αυτής ενεργούνται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και γεωργίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.