Νόμος 3144/03 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας συνιστώνται τα παρακάτω Περιφερειακά Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ), σε επίπεδο Διεύθυνσης:

 

α) Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή. Η αρμοδιότητά του εκτείνεται στα όρια των νομών της αντίστοιχης διοικητικής περιφέρειας.

β) Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη. Η αρμοδιότητά του εκτείνεται στα όρια των νομών της αντίστοιχης διοικητικής περιφέρειας.

γ) Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα. Η αρμοδιότητά του εκτείνεται στα όρια των νομών της αντίστοιχης διοικητικής περιφέρειας.

δ) Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία. Η αρμοδιότητά του εκτείνεται στα όρια των νομών της αντίστοιχης διοικητικής περιφέρειας.

ε) Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη. Η αρμοδιότητά του εκτείνεται στα όρια των νομών της αντίστοιχης διοικητικής περιφέρειας.

στ) Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ερμούπολη Σύρου. Η αρμοδιότητά του εκτείνεται στα όρια των νομών της αντίστοιχης διοικητικής περιφέρειας.

ζ) Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο. Η αρμοδιότητά του εκτείνεται στα όρια των νομών της αντίστοιχης διοικητικής περιφέρειας.

η) Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη. Η αρμοδιότητά του εκτείνεται στα όρια των νομών της αντίστοιχης διοικητικής περιφέρειας.

θ) Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου Πειραιώς και Δυτικής Αττικής με έδρα τον Πειραιά. Η αρμοδιότητά του εκτείνεται στα όρια των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Πειραιώς και Δυτικής Αττικής.

ι) Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου Αθηνών και Ανατολικής Αττικής με έδρα την Αθήνα. Η αρμοδιότητά του εκτείνεται στα όρια των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών και Ανατολικής Αττικής.

ι)α) Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η αρμοδιότητά του εκτείνεται στα όρια των νομών της αντίστοιχης διοικητικής περιφέρειας.

ι)β) Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα. Η αρμοδιότητά του εκτείνεται στα όρια των νομών της αντίστοιχης διοικητικής περιφέρειας και περιλαμβάνει επιπροσθέτως τους Νομούς Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Κέρκυρας και Λευκάδας.

ι)γ) Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα. Η αρμοδιότητά του εκτείνεται στα όρια των νομών της αντίστοιχης διοικητικής περιφέρειας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η διάρθρωση κάθε Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου σε τμήματα, η έδρα κάθε τμήματος και η κατά τόπο αρμοδιότητά του. Με όμοια απόφαση μπορεί να γίνεται σύσταση νέων τμημάτων ή μεταφορά της έδρας τμήματος.

 

Μέχρι την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων οι αρμοδιότητες των συνιστώμενων Διευθύνσεων θα ασκούνται από τις υφιστάμενες Διευθύνσεις (Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου).

 

2. για τη στελέχωση των ανωτέρω Κέντρων Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου συνιστώνται επιπλέον οι παρακάτω τριάντα (30) θέσεις, οι οποίες προστίθενται στις θέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2639/1998:

 

εννέα (9) θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών,
επτά (7) θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Εργασίας ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών,
τρεις (3) θέσεις του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών,
τρεις (3) θέσεις του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Υγείας, Πρόνοιας ή Εποπτών Δημόσιας Υγείας,
οκτώ (8) θέσεις του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών (Οδηγών).

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί επίσης να μεταφέρονται θέσεις προσωπικού από τα υφιστάμενα Περιφερειακά Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου στα συνιστώμενα.

 

Με την ίδια ή όμοια απόφαση κατανέμονται στα συνιστώμενα τμήματα των Κέντρων Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου τόσο οι συνιστώμενες όσο και οι μεταφερόμενες θέσεις κατά βαθμό, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.

 

Των Κέντρων Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου και των Τμημάτων που θα καθοριστούν προΐστανται υπάλληλοι σύμφωνα με το άρθρο 16Γ του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 136/1999 (ΦΕΚ 134/Α/1999) και της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του νόμου 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/2000).

 

3. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας συνιστάται Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Κοινωνικής Επιθεώρησης. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

 

α) Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Κοινωνικών Επιθεωρητών Εργασίας.

β) Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας.

 

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας αναδιαρθρώνεται και στο εξής ονομάζεται Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης και αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα:

 

α) Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας.

β) Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Εργασίας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που θα εκδοθεί μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από της ισχύος του νόμου αυτού, καθορίζονται αναλυτικότερα οι αρμοδιότητες των Τμημάτων των προαναφερόμενων Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Συντονισμού Κοινωνικής Επιθεώρησης και Προγραμματισμού και Συντονισμού Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης. Από την ισχύ της ανωτέρω απόφασης οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού, που προβλέπονται στο προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 136/1999 (ΦΕΚ 134/Α/1999), ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της απόφασης.

 

Της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Κοινωνικής Επιθεώρησης και των Τμημάτων της προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού.

 

Της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Εργασίας ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

Του Τμήματος Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Εργασίας ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών και εφόσον δεν υπάρχουν, προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Υγείας Πρόνοιας ή Εποπτών Δημόσιας Υγείας.

 

Του Τμήματος Αξιοποίησης Δεδομένων, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Εργασίας ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής και εφόσον δεν υπάρχουν, προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Υγείας Πρόνοιας ή Εποπτών Δημόσιας Υγείας.

 

4. Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας συνιστώνται σαράντα (40) θέσεις Κοινωνικών Επιθεωρητών Εργασίας κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Διοικητικού Οικονομικού, τρεις (3) θέσεις Τεχνικών Επιθεωρητών Εργασίας, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών ειδικότητας Ναυπηγών, δέκα (10) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής, δέκα (10) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής και έξι (6) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών (οδηγών), οι οποίες προστίθενται στις αντίστοιχες θέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998). Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατανέμονται οι θέσεις, τροποποιημένου του άρθρου 131Α, 2)β και 3)γ του Κεφαλαίου Δ, του άρθρου 14, πίνακα 1.1, 1.2, 2 Β, 3 Δ και ΙΓ 1,2,3,4 και του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 136/1999 (ΦΕΚ 134/Α/1999).

 

5. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998) και η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{α. Πρόστιμο για καθεμία παράβαση, από χίλια (1.000) ευρώ μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α/2004).

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του νόμου 2639/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Η αρχική εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική) πριν αναλάβει ο υπάλληλος καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασίας και ενταχθεί στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρεις (3) μήνες.}

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται τα είδη ατομικής προστασίας που χορηγούνται στους Κοινωνικούς Επιθεωρητές Εργασίας, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγησή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 33 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.