Νόμος 3091/02 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 12 του νόμου [Ν] 2961/2001 προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως ακολούθως:

 

{4. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας:

 

α) των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών, λαμβάνοντας υπόψη αποτελέσματα από τους τελευταίους πριν από τη μεταβίβαση ισολογισμούς και την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης και

 

β) ολόκληρης επιχείρησης, μερίδων ή μεριδίων και ποσοστών συμμετοχής, λαμβάνοντας υπόψη τα καθαρά κέρδη των τελευταίων 5 ετών, την αμοιβή του επιχειρηματία, το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ετήσιας διάρκειας και τα έτη λειτουργίας της.

 

Εκτός των ανωτέρω μεγεθών, λαμβάνεται υπόψη και κάθε άλλο στοιχείο που επηρεάζει αυξητικά ή μειωτικά την αξία.

 

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος αυτής, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά την εφαρμογή τους.

 

Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 της ενότητας Β' του άρθρου 10 του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα.

 

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2961/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Η αξία των επίπλων υπολογίζεται ίση με το 1/30 της αξίας των κτισμάτων που περιλαμβάνονται στην κληρονομία και επιτρέπεται στο Δημόσιο και στον υπόχρεο να αποδείξουν με κάθε νόμιμο μέσο ότι η αξία είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη.}

 

3. Στο άρθρο 15 του νόμου [Ν] 2961/2001 προστίθεται παράγραφος 10, που έχει ως ακολούθως:

 

{10. Η αξία της πραγματικής δουλείας προσδιορίζεται σε ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας, το οποίο ορίζεται:

 

στα 8/10 αυτής, προκειμένου για πραγματική δουλεία επί κτισμάτων,
στα 2/10 αυτής, προκειμένου για πραγματική δουλεία επί ακάλυπτων χώρων κτισμάτων και
στο 1/10 αυτής, προκειμένου για πραγματική δουλεία επί οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.

 

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 2961/2001 προστίθενται περιπτώσεις στ' και ζ', που έχουν ως ακολούθως:

 

{στ) τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν περιέλθει στον κληρονομούμενο αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής από τους γονείς αυτού και κληρονομούνται από αυτούς,

 

ζ) η απόκτηση περιουσίας, πλην των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος 7 του άρθρου 29 του παρόντος, μέχρι του ποσού των 300.000 € ανά δικαιούχο, εφόσον δικαιούχοι είναι σύζυγος και ανήλικα τέκνα του κληρονομουμένου. Η απαλλαγή για τον επιζώντα σύζυγο παρέχεται εφόσον η έγγαμη συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον 5 ετών.

 

5. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 2961/2001 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{1. Οι δικαιούχοι της κτήσης, ανάλογα με τη συγγενική τους σχέση προς τον κληρονομούμενο, κατατάσσονται στις επόμενες τρεις κατηγορίες. Για καθεμιά από τις κατηγορίες αυτές ισχύει χωριστή φορολογική κλίμακα ως εξής:

 

Κατηγορία Α

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε:

 

α) σύζυγο του κληρονομουμένου,

β) κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων),

γ) ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού.

 

Κλιμάκια (€)

Συντελεστής (%)

Φόρος κλιμακίου (€)

Φορολογητέα περιουσία (€)

Φόρος που αναλογεί (€)

20.000

-

-

20.000

-

40.000

5

2.000

60.000

2.000

160.000

10

16.000

220.000

18.000

Υπερβάλλον

20

 

 

 

 

Κατηγορία Β

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε:

 

α) κατιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών,

β) ανιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών,

γ) εκούσια ή δικαστικά αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε,

δ) κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού,

ε) αδελφούς (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς),

στ) συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου,

ζ) πατριούς και μητριές,

η) τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου,

θ) τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπρούς -νύφες) και

ι) ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθερό -πεθερά).

 

Κλιμάκια (€)

Συντελεστής (%)

Φόρος κλιμακίου (€)

Φορολογητέα περιουσία (€)

Φόρος που αναλογεί (€)

15.000

-

-

20.000

-

45.000

10

4.500

60.000

4.500

160.000

20

32.000

220.000

36.500

Υπερβάλλον

30

 

 

 

 

Κατηγορία Γ

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε οποιονδήποτε άλλον εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενή του κληρονομουμένου ή εξωτικό.

 

Κλιμάκια (€)

Συντελεστής (%)

Φόρος κλιμακίου (€)

Φορολογητέα περιουσία (€)

Φόρος που αναλογεί (€)

5.000

-

-

20.000

-

55.000

20

11.000

60.000

11.000

160.000

30

48.000

220.000

59.000

Υπερβάλλον

40

 

 

 

 

Στο ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τις πιο πάνω κλίμακες περιλαμβάνεται ο φόρος υπέρ του Δημοσίου και οι πρόσθετοι σε αυτόν φόροι:

 

α) 3% υπέρ δήμων και κοινοτήτων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 24/1958 (ΦΕΚ 171/Α/1958) και

 

β) 7% υπέρ νομαρχιακών ταμείων οδοποιίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 3155/1955 (ΦΕΚ 63/Α/1955).

 

Η απόδοση των φόρων υπέρ τρίτων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 81 του παρόντος νόμου.}

 

{3. Αν στο ίδιο πρόσωπο συντρέχουν οι προϋποθέσεις μείωσης του φόρου, έκπτωσης και απαλλαγής, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και από τις διατάξεις των ενοτήτων Α' και Γ' του άρθρου 26, οφείλεται ο μικρότερος φόρος που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.}

 

6. Το δεύτερο εδάφιο της ενότητας Β' του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 2961/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Το ποσό αυτό ορίζεται στις 90.000 € αυτοτελώς για κάθε γονέα και αυξάνεται σε 130.000 €, όταν ο ένας από τους γονείς έχει αποβιώσει.}

 

7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 2961/2001 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως ακολούθως:

 

{Οι γονικές παροχές υπόκεινται στο μισό του φόρου δωρεών μέχρι του ποσού που ορίζεται στην ενότητα Β' του άρθρου 34 του παρόντος.}

 

8. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του νόμου [Ν] 2961/2001 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως ακολούθως:

 

{Αν ο υπόχρεος σε φόρο είναι ανήλικος κατά το χρόνο απόκτησης του τίτλου βεβαίωσης του φόρου, ο αριθμός των δόσεων που ορίζεται στα προηγούμενα εδάφια διπλασιάζεται Ο διπλασιασμός του αριθμού των δόσεων δεν ισχύει για τις κτήσεις αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.