Νόμος 3091/02 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Άλλες ρυθμίσεις και μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται περίπτωση ι' ως εξής:

 

{ι) Τα κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων του νόμου [Ν] 1969/1991 (ΦΕΚ 167/Α/1991) και του νόμου 2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/1999), καθώς και η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά των μεριδίων τους σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 1969/1991 και της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 2778/1999. Η πιο πάνω απαλλαγή ισχύει και για τα αμοιβαία κεφάλαια που έχουν συσταθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.}

 

2. Οι συντελεστές παρακράτησης που ορίζονται από τις διατάξεις των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μειώνονται από 30% και 25% σε 20%.

 

Οι συντελεστές παρακράτησης που ορίζονται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης β' της παραγράφου 6, της παραγράφου 7 και της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αυξάνονται από 10%, 17,5% και 15% σε 20%.

 

3. Οι περιπτώσεις δ' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργούνται για διαχειριστικές περιόδους εταιριών περιορισμένης ευθύνης που αρχίζουν από 01-01-2003 και μετά.

 

4. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Με βάση την κλίμακα (α) της παραγράφου 1, καθώς και το πρώτο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9, στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, τους συνταξιούχους και τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, μετά από προηγούμενη αναγωγή του μισθού ή της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδημα.}

 

5. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ) Στις αμοιβές των αξιωματικών και του κατώτερου πληρώματος του εμπορικού ναυτικού για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε εμπορικά πλοία, καθώς και για τις αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 9.}

 

6. Στο άρθρο 66 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Ο έλεγχος των δηλώσεων, κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, ενεργείται κατ' αρχήν μόνο στην τελευταία ανέλεγκτη διαχειριστική περίοδο και στις δύο αμέσως προηγούμενες από αυτήν. Ως τελευταία ανέλεγκτη διαχειριστική περίοδος θεωρείται εκείνη για την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.

 

Εάν από τον διενεργούμενο κατά τα ανωτέρω έλεγχο προκύψουν, για μία τουλάχιστον από τις ελεγχόμενες διαχειριστικές περιόδους, ουσιαστικές παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή διαφορές καθαρών εισοδημάτων ή κερδών ή αμοιβών από οποιαδήποτε αιτία που υπερβαίνουν το 5% αυτών που έχουν δηλωθεί ή σε ποσό τα 15.000 €, τότε ο έλεγχος επεκτείνεται και στις δύο αμέσως προηγούμενες ανέλεγκτες διαχειριστικές περιόδους. Εξαιρετικά,πέραν των διαχειριστικών περιόδων που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, διενεργείται έλεγχος σε όλες γενικά τις προηγούμενες ανέλεγκτες διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες δεν έχει παραγραφεί το δικαίωμα του δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής του φόρου, εφόσον, έστω και για μία από αυτές, υφίστανται διαπιστωμένες ουσιαστικές παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

 

Με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.}

 

7. Η περίπτωση α' του άρθρου 102 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, κατά τη διαχειριστική περίοδο η οποία λήγει μέσα στο χρονικό διάστημα από την 1η Αυγούστου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους μέχρι τις 31 Ιουλίου του οικείου οικονομικού έτους.}

 

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται για κέρδη εταιριών περιορισμένης ευθύνης που προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 01-01-2003 και μετά.

 

9. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975 της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής οι λέξεις των παραγράφων 1 και 2 αντικαθίστανται με τις λέξεις των παραγράφων 1, 2 και 3.

 

10. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975 της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής μετά τη φράση τότε οι εκπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 8 προστίθεται η φράση και οι μειώσεις του φόρου που προβλέπονται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α', β', γ' και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 9.

 

11. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975 της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής οι λέξεις της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 αντικαθίστανται με τις λέξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 9.

 

12. Στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975 της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής μετά τις λέξεις της παραγράφου 2 προστίθενται οι λέξεις καθώς και της περίπτωσης ε' και των τριών επόμενων αυτής εδαφίων της παραγράφου 3.

 

13. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999) εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

14. Η προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1297/1972 (ΦΕΚ 217/Α/1972) παρατείνεται μέχρι και την 31-12-2005.

 

15. Στο άρθρο 26 του νόμου [Ν] 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/1975) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης, απαλλάσσονται από το φόρο τα κέρδη ναυτικής εταιρίας του νόμου [Ν] 959/1979 (ΦΕΚ 192/Α/1979), καθώς και τα μερίσματα που διανέμει αυτή, εφόσον έχει υπαχθεί στο προηγούμενο άρθρο και εκμεταλλεύεται ή διαχειρίζεται πλοίο με ελληνική σημαία που ανήκει στην κυριότητα αλλοδαπής εταιρίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.