Νόμος 3090/02 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο δεύτερο του νόμου [Ν] 2656/1998 (ΦΕΚ 265/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο δεύτερο: Δωροδοκία αλλοδαπού δημόσιου λειτουργού

 

1. Όποιος, κατά την άσκηση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και με σκοπό να αποκτήσει ή να διατηρήσει αθέμιτο επιχειρηματικό ή άλλο, μη οφειλόμενο,πλεονέκτημα, χρηματικό ή μη, προσφέρει, υπόσχεται ή δίνει, ο ίδιος ή μέσω τρίτου, δώρα ή άλλα μη οφειλόμενα ανταλλάγματα, σε αλλοδαπό δημόσιο λειτουργό, κατά την έννοια της σύμβασης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του νόμου αυτού, υπέρ αυτού ή τρίτου, προκειμένου αυτός να προβεί σε ενέργεια ή παράλειψη που ανάγεται στην υπηρεσία του ή αντίκειται στα καθήκοντά του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

 

2. Τα δοθέντα δώρα ή η αξία τους, καθώς επίσης και τα προϊόντα του εγκλήματος, που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, ή η αξία τους, δημεύονται.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου πέμπτου του νόμου [Ν] 2656/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Αν κάποιο νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση, από υπαιτιότητα των διευθυντικών στελεχών του, ωφελήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο από αξιόποινες πράξεις του παρόντος νόμου, επιβάλλεται σ' αυτό, με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας περιφερειακής διευθύνσεως του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Ελέγχου (άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 218/1996, (ΦΕΚ 168/Α/1996)):

 

α) διοικητικό πρόστιμο μέχρι του τριπλάσιου της αξίας του οφέλους ή

β) προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας ή

γ) πρόσκαιρος ή οριστικός αποκλεισμός από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις.}

 

3. Οι διατάξεις του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 774/1980 περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 189/Α/1980), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 2145/1993 (ΦΕΚ 88/Α/1993), αντικαταστάθηκε εν μέρει με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3060/2002 (ΦΕΚ 242/Α/2002) καταργούνται από της ισχύος τους χωρίς να θίγεται το κύρος πράξεων που εκδόθηκαν σε εφαρμογή των καταργούμενων διατάξεων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.