Νόμος 3050/02 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Πόροι του λογαριασμού αγροτικής εστίας - τρόπος είσπραξης εισφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πόροι του λογαριασμού αγροτικής εστίας είναι:

 

α. Η μηνιαία ατομική εισφορά των ασφαλισμένων της 1ης έως και 4ης ασφαλιστικής κατηγορίας του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ύψους 1,76 ευρώ και των ασφαλισμένων της 5ης έως και 7ης ασφαλιστικής κατηγορίας ύψους 2,64 ευρώ των ασφαλιστικών κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997), όπως κάθε φορά ισχύουν. Η μηνιαία εισφορά αναπροσαρμόζεται ανά τριετία σύμφωνα με το μέσο όρο του ποσοστού αυξήσεως των αστικών κατηγοριών της παραγράφου 1 του όρθρου 4 του νόμου [Ν] 2458/1997 της προηγούμενης τριετίας. Οι συνταξιούχοι αγρότες και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων δεν καταβάλλουν εισφορά.

 

Κατ' εξαίρεση η αναπροσαρμογή της ανωτέρω εισφοράς θα γίνει αντί της 01-10-2017 λήξη της τριετίας 01-10-2014 έως 30-09-2017 την 01-01-2018 σύμφωνα με το μέσο όρο του ποσοστού αυξήσεως των ασφαλιστικών κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2458/1997 της τριετίας από 01-01-2015 μέχρι 31-12-2017.

 

Τα πρόσωπα του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 1 καταβάλλουν μηνιαίο ποσοστό συμμετοχής, το οποίο ορίζεται σε ποσοστό 0,25% επί των τακτικών συντάξιμων αποδοχών τους για τους εν ενεργεία υπαλλήλους και 0,25% επί των ποσών κύριας σύνταξής τους για τους συνταξιούχους πρώην υπαλλήλους Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

β. Κρατική επιχορήγηση ίση με το συνολικό ετήσιο ποσό, που εισπράττει ο Λογαριασμός από τις εισφορές του προηγούμενου εδαφίου.

 

γ. Οι τόκοι των Κεφαλαίων του Λογαριασμού, κάθε παροχή από χαριστική αιτία και οι πρόσοδοι από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015), με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015), με την παράγραφο 4 του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 4520/2018 (ΦΕΚ 30/Α/2018).

 

2. Οι πόροι του Λογαριασμού απαλλάσσονται από οποιαδήποτε κράτηση υπέρ τρίτων.

 

3. Η εισφορά της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού συνεισπράττεται μαζί με την εισφορά για σύνταξη και περίθαλψη του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και αποδίδεται στο Λογαριασμό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, μέχρι το τέλος του τρίτου μηνός από την ολοκλήρωση είσπραξης των εισφορών του εξαμήνου.

 

4. Το ποσό της κρατικής επιχορήγησης καταβάλλεται στο Λογαριασμό με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων μέσα στο πρώτο δίμηνο του έτους.

 

Το ποσό προσδιορίζεται βάσει του αριθμού των ασφαλιστικά ενήμερων ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

 

Διαφορές του συνολικού ποσού της κρατικής επιχορήγησης με το συνολικό ποσό των εισφορών κάθε έτους συμψηφίζονται με την κρατική επιχορήγηση του επόμενου έτους.

 

5. Για την πρώτη εφαρμογή του θεσμού το ποσό της κρατικής επιχορήγησης προκαταβάλλεται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται ο τρόπος οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας του λογαριασμού αγροτικής εστίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

7. Η παράγραφος 9 του άρθρου 4 του νόμου 3586/2007 (ΦΕΚ 151/Α/2007), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Γ του άρθρου 46 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) εφαρμόζεται και για το Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 9)δ του άρθρου 20 του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.