Νόμος 2972/01 - Άρθρο 40

Άρθρο 40


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Συνιστάται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων αυτοτελής Κλάδος Υγείας. Σκοπός του Κλάδου αυτού είναι η παροχή στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και στα μέλη οικογενείας τους, παροχών ασθένειας σε είδος και σε χρήμα.

 

Ο κλάδος έχει οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. Ο προϋπολογισμός, απολογισμός και ισολογισμός του Κλάδου περιλαμβάνονται αυτοτελώς στο γενικό προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι δαπάνες διοίκησης ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

Πόροι του κλάδου είναι η εισφορά ασφαλισμένου και συνταξιούχου, που προβλέπεται από τις παραγράφους 2 και 3, η κρατική επιχορήγηση, καθώς και κάθε άλλος νομοθετημένος πόρος.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2458/1997 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Μέχρι την έκδοση του κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενου Κανονισμού, ο Κλάδος Υγείας διέπεται από την ισχύουσα για την περίθαλψη των ασφαλισμένων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων νομοθεσία.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2458/1997 καταργείται.

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 14 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4277/1962 (ΦΕΚ 191/Α/1962), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 17 του νόμου 1469/1984 και την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 1759/1988 (ΦΕΚ 50/Α/1988), ισχύουν και στην περίπτωση που ο ένας από τους φορείς στους οποίους υπάγεται ο ασφαλισμένος είναι ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων. Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων ως φορέας ασθένειας, δεν καταβάλλονται οι εισφορές του κλάδου.

 

5. Η παράγραφος 4)α του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1140/1981 (ΦΕΚ 68/Α/1981) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. α. Σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισμένου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής του σε χώρα του εξωτερικού, ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων αποδίδει δαπάνες νοσηλείας, εφόσον αυτή οφείλεται σε βίαιο ή αιφνίδιο ή αναπότρεπτο συμβάν, κατά την κρίση των αρμόδιων κατά νόμο Ειδικών Υγειονομικών Επιτροπών, και μέχρι: α) του ποσού του τιμολογίου του συνολικού ενοποιημένου νοσηλείου, ανάλογα με το περιστατικό, εφόσον για τη νοσηλεία των περιστατικών αυτών στην Ελλάδα ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων καταβάλει ενοποιημένο νοσήλειο, ή β) του διπλάσιου του ποσού του ημερήσιου ενοποιημένου νοσηλείου νοσοκομείου κατά νοσηλευτικό τομέα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.