Νόμος 2956/01 - Άρθρο 47

Άρθρο 47


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους ιδιοκτήτες οριζόντιων ιδιοκτησιών των πολυκατοικιών, που έχουν ανεγερθεί στο Βαρβάσι του Δήμου Χίου σε εφαρμογή κοινού προγράμματος αποκατάστασης παραπηγματούχων της πόλεως Χίου, του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 4511/1966 (ΦΕΚ 83/Α/1966), της υπ' αριθμού Δ4Β/9397/2835/1965 απόφασης του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας και των υπ' αριθμούς Δ4Γ/6618/1968 και οίκοθεν Δ4Α/10008/1974 αποφάσεων των Υπουργών Κοινωνικής Πρόνοιας και Εργασίας, και χαρακτηρίζονται από την αρμόδια Πολεοδομία επικίνδυνες από στατική και δομική άποψη και κατεδαφιστέες, καταβάλλεται, εφόσον κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού κατοικούν σε αυτές:

 

α) Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ποσού 200.000 δραχμών για κάλυψη των εξόδων μεταστέγασης.

 

β) Μηνιαία οικονομική ενίσχυση, μετά τη μεταστέγασή τους, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και Υγείας και Πρόνοιας. Για τον καθορισμό του ύψους της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη η μισθωτική αξία ακινήτων της περιοχής και ο αριθμός των μελών της οικογένειας του ιδιοκτήτη, που συγκατοικούν με αυτόν στη συγκεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία.

 

2. Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για έξοδα μεταστέγασης καταβάλλεται και στην οικογένεια, που κατοικεί νομίμως κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στις οριζόντιες ιδιοκτησίες, βάσει οποιασδήποτε ενοχικής σχέσης.

 

3. Η εφάπαξ και η μηνιαία οικονομική ενίσχυση καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση ανά οριζόντια ιδιοκτησία και με την προϋπόθεση ότι η εκκένωση και η απόδοση ελεύθερης και οριζόντιας ιδιοκτησίας θα συντελεστεί μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/2006).

 

4. Η δαπάνη της εφάπαξ και μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης βαρύνει τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας για τους ιδιοκτήτες που είναι και δικαιούχοι του Οργανισμού, για δε τους υπολοίπους η δαπάνη βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Λαϊκής Κατοικίας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

 

5. Η μηνιαία οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται εφόσον οι ιδιοκτήτες μεταβιβάσουν τα ποσοστά τους εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου, στο οποίο έχουν ανεγερθεί οι υπό κατεδάφιση πολυκατοικίες στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ή στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, ανάλογα από το εάν οι δικαιοπάροχοί τους υπήρξαν δικαιούχοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας ή του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, προκειμένου να ενταχθούν σε ενιαίο στεγαστικό πρόγραμμα κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.

 

6. Οι ιδιοκτήτες που θα μεταβιβάσουν τα ποσοστά τους δικαιούνται να αποκατασταθούν στεγαστικά στην ίδια ή άλλη οικοδομική έκταση της περιοχής, σε εφαρμογή κοινού προγράμματος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

 

7. Η εφάπαξ και η μηνιαία οικονομική ενίσχυση που παρέχεται στους ενοίκους και ιδιοκτήτες των πολυκατοικιών Βαρβασίου Χίου καταβάλλονται αφότου θα αποδώσουν ελεύθερη την οριζόντια ιδιοκτησία όπου διαμένουν και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μέχρι να διατεθούν για τη μετεγκατάστασή τους νέες κατοικίες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/2006).

 

8. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας εγκρίνεται η εφαρμογή του κοινού στεγαστικού προγράμματος της παραγράφου 6, ο φορέας και ο τρόπος εκτέλεσής του και καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.