Νόμος 2937/01 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Επιχορήγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων - Εξόφληση Οφειλών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Δημόσιο επιχορηγεί την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων και την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης είτε από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό. Τα επενδυτικά προγράμματα, οι φορείς εκτέλεσής τους και το ύψος των επιχορηγήσεων προσδιορίζονται στη σύμβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 20, όπου και ρυθμίζεται και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφοι 2 και 3 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997) δεν εφαρμόζονται στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή με άλλο τρόπο συμμετοχής επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης.

 

3. Από το έτος 2002 η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992) δεν εφαρμόζεται στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή με άλλο τρόπο συμμετοχής επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης το Δημόσιο καταβάλλει στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης κατά το έτος 2002 το ποσό των 3.000.000.000 δραχμών, κατά το έτος 2003 το ποσό των δραχμών 2.000.000.000 και κατά το έτος 2004 το ποσό των δραχμών 1.000.000.000.

 

4. Οι οφειλές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που καθίστανται ληξιπρόθεσμες μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου γνωστοποιούνται με επιμέλεια της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης στον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας της έδρας του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία, Ο Προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας υποχρεούται να βεβαιώσει αμελλητί το ποσό της οφειλής και να αποστείλει τη σχετική πράξη στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υποχρεούται, μετά την κοινοποίηση σε αυτό από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της ανωτέρω πράξης βεβαίωσης και του αποδεικτικού κοινοποίησής της στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης κατά του οποίου βεβαιώθηκε η οφειλή, να προβεί σε άμεση παρακράτηση του βεβαιωθέντος ποσού από τα έσοδα των αντίστοιχων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που καταβάλλονται μέσω αυτού και στην καταβολή του στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μακεδονίας - Θράκης δύναται να καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου.

 

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οποιεσδήποτε δαπάνες και έξοδα απαιτούνται για τη μετακίνηση τμημάτων του δικτύου ή άλλων εγκαταστάσεων της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ή της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Παγίων, συνεπεία εκτελέσεως έργων από οποιονδήποτε φορέα, πραγματοποιούνται από το νομικό πρόσωπο στην κυριότητα του οποίου ανήκουν τα περιουσιακά στοιχεία με δαπάνη του φορέα κατασκευής του έργου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.