Νόμος 2937/01 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Χορηγείται στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης το αποκλειστικό δικαίωμα της παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες εκτείνεται η δραστηριότητά της σύμφωνα με το άρθρο 26 και, ειδικότερα: α) άντλησης, συλλογής, μεταφοράς, αποθηκεύσεως, επεξεργασίας, διανομής, πωλήσεως και διαχειρίσεως ύδατος πάσης χρήσεως και β) της συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, αποθηκεύσεως, διαθέσεως, εκμεταλλεύσεως και διαχειρίσεως αποβλήτων και άλλων λυμάτων, εξαιρουμένων των τοξικών. Επίσης, με σύμβαση ή συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μακεδονίας - Θράκης, του νομικού προσώπου Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων, που συνιστάται με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, δύναται να χορηγείται στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων το αποκλειστικό δικαίωμα αντλήσεως, συλλογής ή αφαλατώσεως ύδατος σε γεωγραφικές περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στην εκάστοτε περιοχή δραστηριότητάς της, σύμφωνα με το άρθρο 26.

 

2. Το δικαίωμα της παραγράφου 1 είναι ανεκχώρητο και αμεταβίβαστο. Η διάρκεια του δικαιώματος αυτού ορίζεται σε τριάντα (30) έτη, που αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με δυνατότητα ανανέωσης, υπό τους όρους που θα ορισθούν στη σύμβαση της επόμενης παραγράφου.

 

3. Με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μακεδονίας - Θράκης, του νομικού προσώπου Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων που συνιστάται με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, ορίζονται οι όροι και ο τρόπος ανανέωσης του δικαιώματος της παραγράφου 1, το καταβαλλόμενο από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης τίμημα για τη διάθεση σε αυτήν του ακατέργαστου ύδατος, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 24, τα ειδικότερα δικαιώματα και υποχρεώσεις της δικαιούχου και των λοιπών μερών, ο τρόπος ελέγχου και μετρήσεων της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο μηχανισμός παροχής κινήτρων για την αποτελεσματική τήρηση από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης της υποχρέωσής της για την πρόληψη και αποφυγή απωλειών ύδατος, οι λόγοι ανάκλησης του δικαιώματος, οι κυρώσεις ή άλλες συνέπειες σε βάρος της δικαιούχου σε περίπτωση παράβασης των όρων της συμβάσεως, ο τρόπος επίλυσης των διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που αφορά στις σχέσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ή που, τυχόν, κριθεί αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού του παρεχόμενου δικαιώματος.

 

Με τη σύμβαση αυτή δύναται, επίσης, να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων, την πραγματοποίηση προμηθειών και τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για τα πάσης φύσεως έργα που αφορούν στην ύδρευση και αποχέτευση και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Παγίων, καθώς και οι οικονομικοί και λοιποί όροι και ο τρόπος χρηματοδότησής τους.

 

4. Επιτρέπεται η εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών δικτύων μέσω αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης με ή χωρίς αντάλλαγμα και εφόσον δεν προκαλούνται βλάβες ή δυσλειτουργίες στο αντίστοιχο δίκτυο υδρεύσεως ή αποχετεύσεως.

 

5. Με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης δύναται να πωλείται το πάσης φύσεως πλεονάζον ή πεπαλαιωμένο υλικό της Εταιρείας, με ή χωρίς τη διαμεσολάβηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού. Το προϊόν της εκποίησης περιέρχεται στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης εκτός ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) που αποτελεί έσοδο του Δημοσίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης του ανωτέρω εσόδου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

6. Διάφορες συσσωρευμένες υποχρεώσεις, προβλέψεις και απαξιώσεις, οι οποίες δεν είχαν απεικονισθεί στις υφιστάμενες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και οι οποίες ανάγονται σε προηγούμενες χρήσεις, δύνανται να απεικονισθούν στις οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2001. Για το σκοπό αυτόν σχηματίζονται αντίστοιχες προβλέψεις με ισόποση αύξηση ή μείωση του Ειδικού Αποθεματικού κεφαλαίου της παραγράφου 7 του άρθρου 18.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.