Νόμος 2937/01 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Δημόσιο μέσω της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων διαθέτει ακατέργαστο ύδωρ στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ώστε να εξασφαλίζεται η εύλογη κατανάλωση ύδατος εκ μέρους των καταναλωτών της και να είναι σε θέση η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών ύδρευσης. Η ποσότητα, η ποιότητα και η μέθοδος παροχής του ακατέργαστου νερού θα καθορίζεται στη σύμβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 20. Με την ίδια σύμβαση ορίζεται το ύψος του τιμήματος που καταβάλλεται από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης για τη διάθεση σε αυτή του ακατέργαστου ύδατος, το οποίο αποδίδεται στην Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων.

 

Το Δημόσιο μεριμνά για την έρευνα και συλλογή του ύδατος αυτού, τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία νέων έργων και τη λειτουργία, συντήρηση και επέκταση υφιστάμενων έργων προς το σκοπό εκπλήρωσης της υποχρέωσής του. Η υλοποίηση των παραπάνω δύναται να ανατίθεται στην Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων. Έργα ύδρευσης εντός της περιοχής δραστηριότητας της περίπτωσης υπό στοιχείο (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 26, καθώς και έργα αποχέτευσης της υποπερίπτωσης (α)α) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, εκτελούνται από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, εκτός από τα μεγάλα έργα υποδομής. Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρηση των παγίων που θα μεταβιβασθούν δυνάμει των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 6, 7 και 8 του άρθρου 22, η οποία και ανατίθεται άνευ ανταλλάγματος στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης για το χρόνο διάρκειας της σύμβασης της παραγράφου 3 του άρθρου 20.

 

2. Η ευθύνη για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων και την αντιπλημμυρική προστασία στην εκάστοτε περιοχή δραστηριότητας της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανήκει, με την επιφύλαξη, τυχόν, ειδικότερων διατάξεων, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, το οποίο μεριμνά για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και επέκταση δικτύου ομβρίων υδάτων, καθώς και των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. Κατ' εξαίρεση, για τη λειτουργία και συντήρηση του παντορροϊκού συστήματος αποχέτευσης που βρίσκεται στην περιοχή δραστηριότητας της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης είναι υπεύθυνη η τελευταία.

 

3. α. Μεταξύ του Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης μπορούν να συνάπτονται συμβάσεις για την ανάθεση των εργασιών των προηγούμενων παραγράφων. Συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης για την ανάθεση των εργασιών των προηγούμενων παραγράφων υπογράφονται, κατόπιν αποφάσεων των Διοικητικών τους Συμβουλίων. Με τις συμβάσεις καθορίζονται οι σχετικοί με την ανάθεση των εργασιών όροι, ο τρόπος εκτέλεσης αυτών και καταβολής της δαπάνης των εργασιών, καθώς και η αποζημίωση της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, καθοριζόμενη είτε απολογιστικά είτε και κατ' αποκοπή. Όταν η αποζημίωση συμφωνείται απολογιστικά, το ποσό αυτής συνίσταται στη δαπάνη που υποβλήθηκε η εταιρεία, όπως αυτή προκύπτει από τις σχετικές εγγραφές στα λογιστικά της βιβλία, οι οποίες ελέγχονται και βεβαιώνονται από ειδική έκθεση ορκωτού ελεγκτή, που ορίζεται κατά τις καταστατικές της διατάξεις, χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και επιπλέον ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) επί της δαπάνης αυτής ως εύλογη αμοιβή της εταιρείας.

 

β. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και αναφέρονται σε εργασίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων που εκτελούνται ή έχουν ήδη εκτελεστεί από την εταιρεία, ισχύουν από 26-07-2001, ανεξαρτήτως του χρόνου υπογραφής τους.

 

γ. Για τις εργασίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, οι οποίες εντάχθηκαν σε έργα αποχέτευσης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και εκτελέσθηκαν μετά τις 26-07-2001 και για τις οποίες δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της απολογιστικής μεθόδου, επειδή δεν καταγράφηκαν ιδιαίτερα στα λογιστικά βιβλία της, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καταβάλλει στην εταιρεία εύλογη αποζημίωση ανερχόμενη σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της συνολικής δαπάνης των σχετικών εργασιών και επιπλέον την αμοιβή της εταιρείας, που ανέρχεται σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) επί της αποζημίωσης αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 

4. Στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων μελετών και έργων, στις οποίες φέρεται ως κύριος του έργου η Εταιρεία Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων, τα αποφαινόμενα επί των συμβάσεων όργανα ορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Αρμόδιο για την εκδίκαση των αιτήσεων θεραπείας όργανο είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

β) Προϊσταμένη Αρχή είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων.

γ) Η Διευθύνουσα Υπηρεσία και το τεχνικό συμβούλιο ορίζονται κατά περίπτωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 

5. Η αστυνόμευση των συστημάτων υδρεύσεως και αποχετεύσεως της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων ως και η κατά τις διατάξεις του από 18/21-03-1924 διατάγματος περί κωδικοποιήσεως του νόμου [Ν] 2853/1924 κ.λ.π. (ΦΕΚ 61/Α/1924) αστυνόμευση δημόσιων υδάτων στη γεωγραφική περιοχή, για την οποία ισχύει το αποκλειστικό δικαίωμα της παραγράφου 1 του άρθρου 20, συνιστά αρμοδιότητα του κράτους και ασκείται δια των συνεστημένων οργάνων του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.