Νόμος 2937/01 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δεν χωρεί αναγκαστική εκτέλεση κατά των παγίων στοιχείων της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων και των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των σχετικών με την παροχή ύδρευσης και αποχέτευσης δραστηριοτήτων της.

 

2. Τα πάσης φύσεως προνόμια και ειδικές διατάξεις της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης σχετικά με τα περιουσιακά της στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών περί προστασίας δημοσίων κτημάτων διατάξεων, εφαρμόζονται αναλογικά και στην Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων.

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α/1977), όπως ισχύει σήμερα, εφαρμόζονται και όσον αφορά την εκτέλεση υπόγειων ή επίγειων εργασιών προς κατασκευή αγωγών και πάσης φύσεως έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως αρμοδιότητας της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων τόσο επί των προσώπων που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές όσο και επί δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων και κοινόχρηστων χώρων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για τα ως άνω έργα, καθώς και για όσα έργα έχουν εκτελεσθεί εντός των ως άνω ακινήτων δεν οφείλεται οποιοδήποτε τέλος, ούτε επιβάλλεται οποιαδήποτε επιβάρυνση εις βάρος της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ή της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων και υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.