Νόμος 3316/05 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Ρυθμίσεις θεμάτων Εταιρείας Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και Εταιρείας Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 24 του νόμου 2937/2001 (ΦΕΚ169/Α/2001) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. α. Μεταξύ του Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης μπορούν να συνάπτονται συμβάσεις για την ανάθεση των εργασιών των προηγούμενων παραγράφων. Συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης για την ανάθεση των εργασιών των προηγούμενων παραγράφων υπογράφονται, κατόπιν αποφάσεων των Διοικητικών τους Συμβουλίων. Με τις συμβάσεις καθορίζονται οι σχετικοί με την ανάθεση των εργασιών όροι, ο τρόπος εκτέλεσης αυτών και καταβολής της δαπάνης των εργασιών, καθώς και η αποζημίωση της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, καθοριζόμενη είτε απολογιστικά είτε και κατ' αποκοπή. Όταν η αποζημίωση συμφωνείται απολογιστικά, το ποσό αυτής συνίσταται στη δαπάνη που υποβλήθηκε η εταιρεία, όπως αυτή προκύπτει από τις σχετικές εγγραφές στα λογιστικά της βιβλία, οι οποίες ελέγχονται και βεβαιώνονται από ειδική έκθεση ορκωτού ελεγκτή, που ορίζεται κατά τις καταστατικές της διατάξεις, χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και επιπλέον ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) επί της δαπάνης αυτής ως εύλογη αμοιβή της εταιρείας.

 

β. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και αναφέρονται σε εργασίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων που εκτελούνται ή έχουν ήδη εκτελεστεί από την εταιρεία, ισχύουν από 26-07-2001, ανεξαρτήτως του χρόνου υπογραφής τους.

 

γ. Για τις εργασίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, οι οποίες εντάχθηκαν σε έργα αποχέτευσης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και εκτελέσθηκαν μετά τις 26-07-2001 και για τις οποίες δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της απολογιστικής μεθόδου, επειδή δεν καταγράφηκαν ιδιαίτερα στα λογιστικά βιβλία της, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καταβάλλει στην εταιρεία εύλογη αποζημίωση ανερχόμενη σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της συνολικής δαπάνης των σχετικών εργασιών και επιπλέον την αμοιβή της εταιρείας, που ανέρχεται σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) επί της αποζημίωσης αυτής.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 24 αναριθμείται ως παράγραφος 5. Στο ίδιο άρθρο προστίθεται παράγραφος 4, έχουσα ως ακολούθως:

 

{4. Στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων μελετών και έργων, στις οποίες φέρεται ως κύριος του έργου η Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων, τα αποφαινόμενα επί των συμβάσεων όργανα ορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Αρμόδιο για την εκδίκαση των αιτήσεων θεραπείας όργανο είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

β) Προϊσταμένη Αρχή είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρισης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων.

γ) Η Διευθύνουσα Υπηρεσία και το τεχνικό συμβούλιο ορίζονται κατά περίπτωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρισης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 22Β του νόμου 2937/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι εκπρόσωπος της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης υποδεικνύεται από την εταιρεία μαζί με τον αναπληρωτή του, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Υπουργός προβαίνει στον ορισμό του μέλους αυτού και του αναπληρωτή του.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.