Νόμος 2889/01 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται η εγκατάσταση προσφερόμενου ιατρικού εξοπλισμού σε νοσοκομείο, χωρίς την προηγούμενη άδεια του Διοικητή αυτού. Η εγκατάσταση εξοπλισμού με τη μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) γίνεται μόνο ύστερα από ειδική έγκριση του Διοικητή του νοσοκομείου.

 

2. Η διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 28 του νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας επιτρέπεται να αναθέτουν με σύμβαση έργου, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, χωρίς την έγκριση της σκοπιμότητας από άλλο όργανο, τη φύλαξη των χώρων τους σε ειδικά συνεργεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, ανεξάρτητα αν η αμοιβή του αναδόχου υπερβαίνει την απαιτούμενη δαπάνη για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των οικείων κλάδων ή ειδικοτήτων.}

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του νόμου 2519/1997 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

 

{Οι θέσεις του προηγούμενου εδαφίου προστίθενται στον οργανισμό κάθε νοσοκομείου και οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των κλάδων Εθνικού Συστήματος Υγείας:

 

α) νοσοκομειακών φαρμακοποιών,

β) φυσικών νοσοκομείων - ακτινοφυσικών,

γ) κλινικών χημικών, χημικών, βιοχημικών, βιολόγων των ιατρικών εργαστηρίων

δ) ψυχολόγων,

 

που διορίζονται στις θέσεις αυτές, βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του νοσοκομείου.

 

Οι προσωρινές διαβαθμισμένες θέσεις φαρμακοποιών Εθνικού Συστήματος Υγείας, που κατέχουν οι ήδη υπηρετούντες φαρμακοποιοί, μετατρέπονται σε οργανικές διαβαθμισμένες θέσεις κλάδου νοσοκομειακών φαρμακοποιών Εθνικού Συστήματος Υγείας και εντάσσονται στον οργανισμό του νοσοκομείου που υπηρετούν.

 

Στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο, όταν εκδικάζει υποθέσεις φαρμακοποιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αντί του μέλους της περίπτωσης δ' της παραγράφου 20 του άρθρου 11 μετέχει ως μέλος ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο της ίδιας Ένωσης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003).

 

4. Στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και στα μέλη:

 

α) του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου,

β) του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Εθνικού Συστήματος Υγείας,

γ) του Συμβουλίου Αξιολόγησης Διευθυντών Εθνικού Συστήματος Υγείας,

δ) των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Επιμελητών Εθνικού Συστήματος Υγείας,

ε) Των Περιφερειακών Συμβουλίων Αξιολόγησης Επιμελητών Εθνικού Συστήματος Υγείας και

στ) της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Ανώτερων Στελεχών Υπηρεσιών Υγείας, καταβάλλονται αμοιβή και έξοδα κίνησης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.

 

5. Τα εισοδήματα των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, από την απογευματινή εργασία της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου αυτού, καθώς και αυτά των πανεπιστημιακών ιατρών από την απογευματινή εργασία των παραγράφων 1 και 4 του ίδιου άρθρου, όπως επίσης και η προβλεπόμενη στην επόμενη παράγραφο 6 του άρθρου αυτού ειδική αμοιβή για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου από πανεπιστημιακούς ιατρούς, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, θεωρούνται ότι προέρχονται από άσκηση ιδιωτικού έργου και φορολογούνται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 περίπτωση Ζ' του άρθρου 4 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994).

 

6. Από 01-01-2002, στους πανεπιστημιακούς ιατρούς που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καταβάλλεται, από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικείου νοσοκομείου, ειδική αμοιβή για το κλινικό και εργαστηριακό έργο που παρέχουν, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.

 

Στα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού που εργάζονται σε Πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και παρέχουν κλινικό - εργαστηριακό έργο, καταβάλλεται ειδική αμοιβή ανάλογη προς αυτή των πανεπιστημιακών ιατρών, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 64 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016).

 

7. Επιτρέπεται, με αίτησή του, η μετάθεση του ιατρικού και πάσης φύσεως προσωπικού του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, από οργανική θέση αποκεντρωμένης μονάδας του σε οργανική θέση άλλης αποκεντρωμένης μονάδας του, χωρίς γνώμη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 67 του νόμου 2683/1999.

 

Ιατροί και οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας που υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ως υπεράριθμοι, δύναται ύστερα από αίτησή τους και πρόταση των οικείων Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας να μετατεθούν με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας σε νοσοκομεία ή κέντρα υγείας της ίδιας διοικητικής περιφέρειας με μεταφορά της θέσης τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 3209/2003 (ΦΕΚ 304/Α/2003).

 

8. Το Συμβούλιο Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διαχείριση, διοίκηση, αξιοποίηση και διάθεση των υφιστάμενων κληροδοτημάτων, καθώς και για την υποβολή στη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών του ετήσιου προϋπολογισμού λειτουργίας των κληροδοτημάτων και του αντίστοιχου απολογισμού και ισολογισμού.

 

9. Στο Διοικητικό Συμβούλιο των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας, στα οποία υπάγονται το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ και το Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ, συμμετέχει ο Δήμαρχος Κοζάνης και ένας εκπρόσωπος της δωρήτριας ή των κληρονόμων της, αντιστοίχως, και ορίζεται ένα επιπλέον μέλος από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

 

10. Διατηρούν το υφιστάμενο νομικό καθεστώς τους και δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου αυτού:

 

α) το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ,

β) το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ,

γ) το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ,

δ) το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ,

ε) το Γενικό Νοσοκομείο ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ,

στ) το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ,

ζ) το Γενικό Νοσοκομείο ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ,

η) το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ,

θ) το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ,

ι) Το Σπηλιωπούλειο Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ,

ι)α) Το Ινστιτούτο Έρευνας Νοσημάτων Θώρακα, Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΙΕΝΘΥΑΕ),

ι)β) Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Η ΕΛΠΙΣ.

 

Τα παραπάνω νοσοκομεία, που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς και το Ινστιτούτο Έρευνας Νοσημάτων Θώρακα, Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας και τα παραρτήματα αυτού διασυνδέονται λειτουργικά με το Περιφερειακό Σύστημα Υγείας, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αυτού του νόμου.

 

Η οργάνωση και διοίκηση των ανωτέρω νοσοκομείων διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7 και 8 αυτού του νόμου, οι οποίες ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αρμοδιότητες που ασκούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και το Συμβούλιο Διοίκησης των νοσοκομείων, περιλαμβανομένων και των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του άρθρου 12, ανήκουν στα Διοικητικά Συμβούλια των παραπάνω νοσοκομείων, τα οποία συγκροτούνται κατά τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού ειδικές για τα νοσοκομεία αυτά διατάξεις, συμπληρούμενες από τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 2519/1997, όπως τροποποιήθηκε με αυτές της παραγράφου 15 του άρθρου 28 του νόμου 2646/1998 και του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999), οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ, ειδικώς, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

 

Ο Διοικητής των παραπάνω νοσοκομείων είναι και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν η ιδιότητα αυτή επιφυλάσσεται σε ορισμένο πρόσωπο, με ειδική πρόβλεψη πράξης δωρεάς εν ζωή ή διαθήκης ή σύμβασης ή διάταξης ειδικού νόμου. Ο Διοικητής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 και τις λοιπές διατάξεις αυτού του νόμου.

 

Η οργάνωση και διοίκηση των ανωτέρω νοσοκομείων διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7 και 8 αυτού του νόμου. Οι αρμοδιότητες που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές από το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας και το Συμβούλιο Διοίκησης των νοσοκομείων, περιλαμβανομένων και των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του άρθρου 12, ανήκουν στα Διοικητικά Συμβούλια των νοσοκομείων αυτής της παραγράφου, για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν και οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 2519/1997. Οι διατάξεις του άρθρου 12 εφαρμόζονται ανάλογα και στα παραπάνω νοσοκομεία. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου 2519/1997 πλην της αρμοδιότητας της υποπαραγράφου στ'.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο των παραπάνω νοσοκομείων συγκροτείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ιδρυτική τους πράξη και προστίθενται ως μέλη:

 

α) Ένας εκπρόσωπος των ιατρών και των άλλων επιστημόνων της ιατρικής υπηρεσίας.

β) Ένας εκπρόσωπος των λοιπών, πλην των επιστημόνων της ιατρικής υπηρεσίας, εργαζομένων στο νοσοκομείο.

 

Εάν η ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό που βασίζεται στην ιδρυτική πράξη ορίζει ότι πρέπει να συμμετέχουν στη διοίκηση ορισμένα πρόσωπα αλλά δεν αναθέτει τη διοίκηση του νοσοκομείου αποκλειστικά στα πρόσωπα αυτά ούτε προβλέπει άλλο τρόπο ανάδειξης του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 2519/1997 και προστίθενται στη σύνθεσή του τα πρόσωπα που ορίζει η ιδρυτική πράξη, με την ιδιότητα που προβλέπεται στην πράξη αυτή. Στην τελευταία περίπτωση ο Διοικητής ορίζεται και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου, εκτός εάν η ιδιότητα αυτή επιφυλάσσεται σε άλλο πρόσωπο από την ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό που βασίζεται στην ιδρυτική πράξη.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης των παραπάνω νοσοκομείων και ο διοικητής υπόκειται στην εξουσία και τον έλεγχό του. Οι αρμοδιότητες που ασκούνται από τον Διοικητή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 7Α, καθώς και τις λοιπές διατάξεις αυτού του νόμου που αφορούν τη διοίκηση των νοσοκομείων και τη διαχείριση της περιουσίας τους, νοούνται ως εισηγητικές προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο αυτού, που λαμβάνουν την τελική απόφαση επί των σχετικών θεμάτων, ανάλογα με την αρμοδιότητά τους.

 

Στο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ οι αρμοδιότητες που προβλέπουν οι διατάξεις του νόμου 2889/2001 για τον Διοικητή ασκούνται από τον Διευθυντή του νοσοκομείου που προβλέπει η διαθήκη της Ιφιγένειας Συγγρού και καταργείται η θέση του Διοικητή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 23 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003).

 

11. Εξαιρούνται από τις διατάξεις αυτού του νόμου το Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και το ΩΝΑΣΕΙΟ Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, τα οποία διασυνδέονται λειτουργικά με το Περιφερειακό Σύστημα Υγείας στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αυτού του νόμου. Η οργάνωση και διοίκηση των παραπάνω νοσοκομείων διέπεται από τις ισχύουσες γι' αυτά Ειδικές διατάξεις, οι οποίες καθορίζουν και τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τους όρους απασχόλησης, τόσο κατά το τακτικό ωράριο όσο και κατά την απογευματινή λειτουργία, των απασχολούμενων ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των πανεπιστημιακών ιατρών. Για τους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τους πανεπιστημιακούς ιατρούς, που εργάζονται στους παραπάνω φορείς, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 11 αυτού του νόμου.

 

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας μπορούν να εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να οργανώνονται κατά τις διατάξεις αυτού του νόμου οι νοσηλευτικές μονάδες των φυλακών, που υπάγονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, χωρίς να μεταβάλλονται οι εργασιακές σχέσεις του υπηρετούντος σε αυτές μέχρι την ένταξη ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την ένταξη.

 

13. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 2530/1997 (ΦΕΚ 218/Α/1997) προστίθεται το παρακάτω εδάφιο:

 

{Για τους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που κατέχουν θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2188/1994 (ΦΕΚ 18/Α/1994). Οι ιατροί αυτοί μπορούν να ανακαλέσουν τη δήλωση παραίτησης από μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση αυτού του νόμου.}

 

14. Με τις διατάξεις του νόμου αυτού δεν θίγονται:

 

α) οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1268/1982, όπως ισχύουν, περί ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης ή μετονομασίας κλινικών, εργαστηρίων και μονάδων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,

β) οι διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1397/1983, όπως ισχύουν, περί εγκατάστασης ή μετεγκατάστασης πανεπιστημιακών κλινικών, εργαστηρίων και μονάδων σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας,

γ) οι διατάξεις του νόμου [Ν] 249/1976 και της παραγράφου 23 του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 1268/1982, όπως ισχύουν, περί πειθαρχικής αρμοδιότητας για τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και

δ) οι κείμενες διατάξεις, που αναφέρονται στην αρμοδιότητα των τμημάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των τομέων τους, καθώς και των κλινικών, εργαστηρίων και μονάδων τους, για όλα τα ζητήματα, που αφορούν το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο τους.

 

15. Ιατροί, υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και τίτλου ειδικότητας, που έχουν αναγνωριστεί στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν εκπληρώσει στο κράτος προέλευσης υπηρεσία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μηνών, αντίστοιχη με την υπηρεσία υπαίθρου του άρθρου 1 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 67/1968 (ΦΕΚ 303/Α/1968), μπορούν να είναι υποψήφιοι για θέση κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, κατά παρέκκλιση της διάταξης της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 2737/1999 (ΦΕΚ 174/Α/1999).

 

Ως αντίστοιχη υπηρεσία θεωρείται, ιδίως, ο χρόνος πρακτικής άσκησης της ιατρικής σε νοσοκομείο ή ιατρείο, εάν απαιτείται ως υποχρεωτική προϋπόθεση μετά τη λήψη του πτυχίου για την έναρξη εκπαίδευσης σε ιατρική ειδικότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 καταργήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 44 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

16. Στο νόμο [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992) αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 88 ως εξής:

 

{Οι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όλων των βαθμών, οι οδοντίατροι, καθώς και οι φαρμακοποιοί, χημικοί, βιοχημικοί, κλινικοί χημικοί, βιολόγοι και φυσικοί νοσοκομείων - ακτινοφυσικοί, που υπηρετούν στα Νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας, υποχρεούνται σε εφημερία στο Νοσοκομείο ή στο Κέντρο Υγείας σύμφωνα με τις ανάγκες των τμημάτων, εργαστηρίων και ειδικών μονάδων και εν γένει σύμφωνα με τις ανάγκες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου ή του Κέντρου Υγείας. Στους ιατρούς και τους λοιπούς ως άνω επιστήμονες ενεργού εφημερίας καταβάλλεται αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση, που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον καθορισμό της υπερωριακής απασχόλησης.}

 

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 01-01-2002.

 

17. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η προκήρυξη για την πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων, παρασκευαστών, ραδιολογίας - ακτινολογίας, χειριστών - εμφανιστών, χειριστών ιατρικών συσκευών, χειριστών ιατρικών μηχανημάτων σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, καθώς και του προσωπικού του κλάδου ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου έτους κατά το οποίο η θέση κενώθηκε για οποιονδήποτε λόγο, πλην της μετάταξης, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, μετά από έγκριση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, χωρίς να απαιτείται Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ).}

 

18. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού οι εκλεγμένοι πρόεδροι του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, οι οποίοι υπηρετούν ως υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα, επιτρέπεται να απέχουν από τα καθήκοντά τους για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με αυτήν την ιδιότητα καθ' όλο το χρονικό διάστημα της θητείας τους. Η καταβολή των αποδοχών τους βαρύνει το φορέα από τον οποίο προέρχονται.

 

19. Με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να επιτρέπεται η μερική αποχή των παραπάνω προσώπων από τα καθήκοντά τους.

 

20. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, της ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, που υπηρετούν ως υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα, παρέχεται, για την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους, άδεια απουσίας με αποδοχές μέχρι τέσσερις (4) ημέρες κάθε μήνα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 20 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2920/2001 (ΦΕΚ 131/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.