Νόμος 3148/03 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 2860/2000 διαγράφονται οι λέξεις της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου.

 

2. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 2860/2000 προστίθενται οι λέξεις της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου.

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του νόμου 2860/2000 τροποποιείται ως εξής:

 

{Μετά το πέρας του ελέγχου η ελεγκτική ομάδα συντάσσει έκθεση, την οποία παραδίδει στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ελέγχων. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ελέγχων, αφού ελέγξει την πληρότητα της έκθεσης και τη θεωρήσει, εισηγείται σχετικώς στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου για έγκριση.}

 

4. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του νόμου 2860/2000 τροποποιείται ως εξής:

 

{Εάν προκύπτει θέμα επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων ή καταλογισμού, αναζητούνται τα ποσά σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις δημοσιονομικές διορθώσεις και την ανάκτηση των παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.}

 

5. Η παράγραφος 11 του άρθρου 17 του νόμου 2860/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ελέγχων διαρθρώνεται στα κατωτέρω τμήματα:

 

Τμήμα Α' Προγραμματισμού και Ελέγχου Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Τμήμα Β' Προγραμματισμού και Ελέγχου Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) - Τμήμα Προσανατολισμού και του Χρηματοδοτικού Μέσου Προσανατολισμού Αλιείας (ΧΜΠΑ).
Τμήμα Γ' Προγραμματισμού και Ελέγχου Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).
Τμήμα Δ' Προγραμματισμού και Ελέγχου Προγραμμάτων Ταμείου Συνοχής.
Τμήμα Ε' Προγραμματισμού και Ελέγχου Προγραμμάτων Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και λοιπών χρηματοδοτικών οργάνων.

 

Η Διεύθυνση Μελετών και Αξιολόγησης διαρθρώνεται στα κατωτέρω τμήματα:

 

Τμήμα Α' Μελετών και Επεξεργασίας Στοιχείων και Εκθέσεων.
Τμήμα Β' Σύνταξης και Εφαρμογής Ελεγκτικών Προτύπων και Επικοινωνίας.
Τμήμα Γ' Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Δαπανών.}

 

6. Η παράγραφος 12 του άρθρου 17 του νόμου 2860/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{12. Για τη στελέχωση των ανωτέρω Διευθύνσεων συνιστώνται οι κατωτέρω οργανικές θέσεις προσωπικού στους υφιστάμενους κλάδους προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και σε συνιστώμενους σε αυτό με το παρόν άρθρο κλάδους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μεταφραστών και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, ως εξής:

 

α) Πενήντα επτά (57) θέσεις υπαλλήλων κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοσιονομικών, εκ των οποίων δύο (2) με βαθμό Διευθυντή και πενήντα πέντε (55) με βαθμό Δ' έως Α'. Η πλήρωση των δεκαπέντε (15) από τις θέσεις αυτές γίνεται με υπαλλήλους που κατέχουν τα αυξημένα τυπικά προσόντα του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 και με την προβλεπόμενη από το άρθρο 19 του νόμου 2190/1994 διαδικασία επιλογής.

 

β) Δέκα (10) θέσεις υπαλλήλων κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών με βαθμό Δ' έως Α'.

 

γ) Τρεις (3) θέσεις υπαλλήλων κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών με βαθμό Δ' έως Α'.

 

δ) Τέσσερις (4) θέσεις υπαλλήλων κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής με βαθμό Δ' έως Α'.

 

ε) Δύο (2) θέσεις υπαλλήλων κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μεταφραστών με βαθμό Δ' έως Α'.

 

στ) Δύο (2) θέσεις υπαλλήλων κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών με βαθμό Δ' έως Α'.

 

ζ) Μία (1) θέση υπαλλήλου κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημοσιονομικών με βαθμό Δ' έως Α'.

 

η) Έξι (6) θέσεις υπαλλήλων κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσιονομικών με βαθμό Δ' έως Α'.

 

θ) Τέσσερις (4) θέσεις υπαλλήλων κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής - Χειριστών Η/Υ με βαθμό Δ' έως Α'.

 

ι) Μία (1) θέση υπαλλήλου κλάδου ΔΕ5 Τεχνιτών με βαθμό Δ' έως Α'.

 

κ) Δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και με προσόντα διορισμού τα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001. Οι αποδοχές του προσλαμβανόμενου στις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Των ανωτέρω Διευθύνσεων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοσιονομικών και των Τμημάτων αυτών υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοσιονομικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.}

 

7. Η παράγραφος 13 του άρθρου 17 του νόμου 2860/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{13. α. Η στελέχωση των θέσεων των Διευθύνσεων μπορεί να γίνεται και με υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετατάσσονται ή μεταφέρονται από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε από το νόμο [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

 

β. Για τη μετάταξη απαιτείται οι υπάλληλοι να κατέχουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσονται Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση οικείου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με την ίδια σχέση εργασίας. Για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατέχει τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στις ανωτέρω θέσεις μόνιμου προσωπικού, η μεταφορά γίνεται σε συνιστώμενες με τη σχετική πράξη αντίστοιχης εξειδίκευσης θέσεις ιδιωτικού δικαίου, με ταυτόχρονη δέσμευση μόνιμων θέσεων. Το εν λόγω προσωπικό διατηρεί το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού καθεστώτος κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης. Η αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων να μεταταγούν ή μεταφερθούν κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

γ. Ο χρόνος υπηρεσίας των κατά τα ανωτέρω μετατασσόμενων ή μεταφερόμενων υπαλλήλων, στους φορείς από τους οποίους προέρχονται, θεωρείται ως διανυθείς στην υπηρεσία που τοποθετούνται, για τη μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.