Νόμος 2839/00 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Θέματα λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 118 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Στον υπάλληλο του δήμου ή το δημόσιο υπάλληλο που ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου καταβάλλεται, πέραν των αποδοχών της θέσης από την οποία προέρχεται, το ήμισυ των εξόδων παραστάσεως που προβλέπονται για την οικεία θέση του Δημάρχου και για όσο χρόνο ασκεί τα καθήκοντα αυτά.}

 

2. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 206 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Η αναπροσαρμογή της εισφοράς δήμων ή κοινοτήτων, οι οποίοι είναι μέλη συνδέσμου, γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των μελών του η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η πληρωμή των εισφορών αυτών γίνεται χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη έκδοση χρηματικού εντάλματος, από τους δημοτικούς και κοινοτικούς ταμίες στην αρχή του οικονομικού έτους.}

 

3. Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 285 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 ως εξής:

 

{5. Αν δήμος ή κοινότητα ή δήμοι και κοινότητες, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 277, υπάγονται σε διαφορετικούς νομούς της ίδιας Περιφέρειας ή σε διαφορετικές Περιφέρειες, για τη σύσταση των επιχειρήσεων αυτών, εκδίδεται είτε πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, είτε κοινή πράξη των οικείων Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών, στις οποίες υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι δήμοι και κοινότητες. Το ίδιο ισχύει και για τη συμμετοχή τους σε υφιστάμενες δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις που υπάγονται σε διαφορετικούς νομούς της ίδιας Περιφέρειας ή σε διαφορετικές Περιφέρειες, καθώς και για τροποποίηση του καταστατικού των επιχειρήσεων.}

 

4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 298 του προεδρικού διατάγματος 410/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 παράγραφος 3 του νόμου 2738/1999, οι λέξεις η παραπάνω άδεια αντικαθίστανται από τις λέξεις η ειδική άδεια του άρθρου αυτού.

 

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η απόφαση για σύσταση της επιχείρησης ή μετατροπής συνδέσμου σε επιχείρηση εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 1069/1980, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 57 του νόμου 2218/1994, αντί της φράσης οι οποίες εγκρίνονται με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών αντικαθίσταται με την φράση οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και η φράση Με το ίδιο διάταγμα αντικαθίσταται με τη φράση Με την ίδια απόφαση.

 

7. Στο άρθρο 2 του νόμου 1069/1980, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{2. Η περιοχή αρμοδιότητας συνιστώμενης επιχείρησης δήμου ή κοινότητας μπορεί να επεκτείνεται:

 

α) στις εδαφικές περιφέρειες όμορων δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων του νόμου 2539/1997 του ίδιου δήμου ή κοινότητας ή τμημάτων αυτών μετά από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

 

β) στις εδαφικές περιφέρειες όμορων δήμων ή κοινοτήτων ή δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων ή τμημάτων αυτών μετά από σύμφωνη γνώμη των οικείων δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση που οι όμοροι δήμοι ή κοινότητες ή τα όμορα δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα υπάγονται σε όμορους δήμους ή κοινότητες διαφορετικών Περιφερειών η σχετική απόφαση εγκρίνεται με πράξη των Γενικών Γραμματέων των οικείων Περιφερειών, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες νησιών που γειτνιάζουν θεωρούνται όμοροι για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου.}

 

8. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση συμμετοχής στην επιχείρηση άλλου δήμου ή κοινότητας ο αριθμός των αντιπροσώπων αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης ορίζεται με την κατά την παράγραφο 2 περίπτωση β) του άρθρου 2 του παρόντος εκδιδόμενη πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.}

 

9. Η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του νόμου 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση που δεν είναι Δήμαρχος μπορεί να καταβάλλεται για τις παρεχόμενες στην επιχείρηση υπηρεσίες του αποζημίωση καθοριζόμενη με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού των εξόδων παράστασης που εισπράττει ο Δήμαρχος του οικείου δήμου ή αν πρόκειται για κοινοτική επιχείρηση το 50% των εξόδων παράστασης του Προέδρου της οικείας κοινότητας. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω ασθένειας ή άδειας πέραν του μηνός, η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εξ ημισείας σε αυτόν και τον αναπληρωτή του. Κατά τον ίδιο τρόπο στον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να παρέχεται, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού, αποζημίωση.

 

Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών, του εισηγητή και γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος του ποσού που εισπράττουν τα μέλη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου του οικείου δήμου ή κοινότητας ως αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

 

Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται ότι ένα από τα μέλη του έχει πλήρη απασχόληση με αμοιβή στην επιχείρηση και να καθορίζονται οι αρμοδιότητές του και το ύψος της αμοιβής του.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.