Νόμος 1069/80 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σύσταση -Αντικείμενο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 4 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ), όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) έχουν κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες ειδικές διατάξεις του παρόντος, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

2. Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης καταρτίζουν κανονισμούς εργασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990), το άρθρο 12 παράγραφοι 1, 2 και 4 του νόμου [Ν] 1767/1988 (ΦΕΚ 63/Α/1988) και το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3789/1957 (ΦΕΚ 21/Α/1957). Στην τελευταία περίπτωση, οι Κανονισμοί κυρώνονται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 περίπτωση 1)α' του άρθρου 2 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 

3. Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους, είναι υπεύθυνες για:

 

α) την παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του προϊόντος που καλείται νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία,

 

β) τη συλλογή των λυμάτων από τους εγκεκριμένους καταναλωτές του οικείου ή των οικείων Δήμων και την παραγωγή του προϊόντος που καλείται επεξεργασμένα αστικά λύματα, κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον, όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία,

 

γ) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, διατάξεων διάθεσης του προϊόντος της περίπτωσης β', καθώς και μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης του υπολείμματος των ανωτέρω διαδικασιών επεξεργασίας της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

 

4. Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης συνιστώνται, ύστερα από σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, με απόφαση του οικείου ή των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, με την οποία ορίζεται η επωνυμία, η έδρα, οι λόγοι που δικαιολογούν τη σύστασή τους, τα περιουσιακά στοιχεία που παραχωρούνται σε αυτές, ο τρόπος εκμετάλλευσης των περιουσιακών στοιχείων, των έργων και των υπηρεσιών τους και των εσόδων από αυτή, καθώς και η περιοχή αρμοδιότητάς τους. Η απόφαση για τη σύσταση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης εγκρίνεται με πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν εφαρμόζονται εντός της περιοχής δραστηριότητας της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999), όπως ισχύει, ούτε εντός περιοχής δραστηριότητας της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 26 του νόμου 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/2001), όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 348 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.