Νόμος 2839/00 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ρυθμίσεις θεμάτων Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2477/1997 (ΦΕΚ 59/Α/1997), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης είναι όργανο εσωτερικού ελέγχου και συντονισμού όλων των σωμάτων ελέγχου και επιθεώρησης της Δημόσιας Διοίκησης, πλην των σωμάτων Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών, και υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Στην αρμοδιότητά του υπάγεται ο έλεγχος των υπηρεσιών:

 

α) του Δημοσίου,

β) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και των επιχειρήσεών τους και

γ) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.}

 

2. Το εδάφιο α της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2477/1997, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Μία (1) θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985), ο οποίος προΐσταται της υπηρεσίας αυτής.}

 

3. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2477/1997, όπως ισχύει, καταργούνται.

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2477/1997, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η απόσπαση των Επιθεωρητών - Ελεγκτών και των Βοηθών Επιθεωρητών - Ελεγκτών στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης διαρκεί τρία (3) έτη, μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου.}

 

5. Το εδάφιο α' της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2477/1997, όπως ισχύει, καταργείται.

 

6. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2477/1997, όπως ισχύει, οι λέξεις στο Γενικό Επιθεωρητή διαγράφονται.

 

7. Οι λέξεις Γενικός Επιθεωρητής και Γενικού Επιθεωρητή στις παραγράφου 5 και 9 του άρθρου 6, 1 και 2 του άρθρου 7, και 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2477/1997, όπως ισχύει, αντικαθίστανται από τις λέξεις Ειδικός Γραμματέας και Ειδικού Γραμματέα αντίστοιχα.

 

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2477/1997, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 24 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999). αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης επικουρείται από δύο (2) Γενικούς Επιθεωρητές. Οι Γενικοί Επιθεωρητές ορίζονται από τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα, ως συντονιστές τομέων δράσης του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν, παράλληλα με το έργο της επιθεώρησης, σε ενέργειες που αφορούν τις ελεγκτικές διαδικασίες και την παρακολούθηση της πορείας του ελεγκτικού έργου, καθώς και να υπογράφουν κατ' εντολή του. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ορίζεται ένας από τους Γενικούς Επιθεωρητές ως αναπληρωτής του, όταν απουσιάζει ή κωλύεται.}

 

9. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2477/1997, όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 5, 6 και 7 και αναριθμούνται οι υφιστάμενες παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 σε 8, 9, 10 και 11, ως εξής:

 

{5. Για τα ποινικά αδικήματα των υπαλλήλων των φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης τα οποία τελούνται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή με αφορμή αυτήν, μπορεί να ανατίθεται στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης η διενέργεια προανακριτικών πράξεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.}

 

6. Για τις εκθέσεις που διαβιβάζονται από το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στον Εισαγγελέα, η κατά τόπον αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών επεκτείνεται σε όλη την Επικράτεια. Ο Εισαγγελέας, καθώς και οι οικείοι προανακριτικοί υπάλληλοι της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών, προτιμώνται στην περίπτωση που για την ίδια υπόθεση επελήφθησαν και άλλοι αρμόδιοι Εισαγγελείς ή ανακριτικοί υπάλληλοι. Ο ανωτέρω Εισαγγελέας ενημερώνει, συνεργάζεται και μπορεί να ζητεί τη συνδρομή του συναρμόδιου Εισαγγελέα. Μετά το πέρας της προανάκρισης, παραπέμπει την υπόθεση στην Εισαγγελία του Δικαστηρίου, που είναι κατά νόμον αρμόδιο για την εκδίκασή της.

 

7. Η προανάκριση ή η ανάκριση για τις υποθέσεις, που διαβιβάζονται από το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στον Εισαγγελέα, περατώνονται εντός δύο (2) μηνών, η δε εκδίκαση αυτών γίνεται εντός τριών (3) μηνών και όχι νωρίτερα των δύο (2), από την υποβολή της δικογραφίας στον Εισαγγελέα ή από το πέρας της προανάκρισης ή της ανάκρισης. Η εκδίκαση των κατ' έφεση υποθέσεων γίνεται εντός δύο (2) μηνών από την άσκηση των εφέσεων. Σε περίπτωση αναβολής η εκδίκαση της υπόθεσης γίνεται εντός δύο (2) μηνών από τη χορήγησή της. Δεν αποτελεί λόγο αναβολής της δίκης η ύπαρξη εκκρεμούς, σχετικής με την υπόθεση, πειθαρχικής ή διοικητικής δίκης.}

 

10. Στο νόμο [Ν] 2477/1997, όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 8Α, που έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 8Α

 

1. Στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης συνιστάται και λειτουργεί Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (ΣΟΕΕ), με σκοπό την παρακολούθηση και το συντονισμό της επιθεώρησης και του ελέγχου από το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και τα άλλα ιδιαίτερα σώματα επιθεώρησης και ελέγχου των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 6, πλην των σωμάτων οικονομικής επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών.

 

2. Το Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου προεδρεύεται από τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και συμμετέχουν σε αυτό οι δύο Γενικοί Επιθεωρητές του και οι Γενικοί Επιθεωρητές ή Προϊστάμενοι των λοιπών σωμάτων επιθεώρησης και ελέγχου των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 6, μαζί με τους αναπληρωτές τους. Η θητεία των μελών του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου είναι τριετής και ο καθορισμός των μελών του διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας, μέλος του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου παραιτηθεί ή εκλείψει ή απολέσει την ιδιότητά του με την οποία ορίσθηκε, αντικαθίσταται με όμοια απόφαση. Το Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες στην έδρα του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και εκτάκτως ύστερα από προσκλήσεις του Προέδρου.

 

3. Γραμματειακή υποστήριξη στο Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου παρέχεται από την Γραμματεία του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

 

4. Το Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου υποβάλλει το Μάρτιο κάθε έτους έκθεση στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και στον Πρόεδρο της Βουλής, η οποία κοινοποιείται σε όλα τα Υπουργεία και τους φορείς που ελέγχθηκαν κατά το προηγούμενο έτος. Στην έκθεση καταγράφονται οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν από τα σώματα επιθεωρήσεων και ελέγχων της Δημόσιας Διοίκησης, με τις γενικές και ειδικές παρατηρήσεις στα αντικείμενα της αρμοδιότητας κάθε σώματος, και ειδική μνεία των υποθέσεων για τις οποίες ζητήθηκε η κίνηση πειθαρχικής δίωξης ή παραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα. Στην έκθεση καταγράφονται επίσης, όλες οι ενέργειες του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου για το συντονισμό και την αποτελεσματικότητα των εργασιών των σωμάτων επιθεώρησης και ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης.

 

5. Με το προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 8, ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.