Νόμος 2738/99 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Ρυθμίσεις θεμάτων του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η τελευταία περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2477/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης δεν επιλαμβάνεται θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, της Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και θεμάτων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων.}

 

2. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2477/1997 προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής:

 

{2. Η κατά τόπον αρμοδιότητα του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται Περιφερειακά Γραφεία του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Με την ίδια απόφαση αυτή καθορίζεται και η κατά τόπον αρμοδιότητα κάθε Περιφερειακού Γραφείου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Περιφερειακών Γραφείων. Στα Περιφερειακά Γραφεία προΐστανται Επιθεωρητές - Ελεγκτές που ορίζονται από το Γενικό Επιθεωρητή του Σώματος. Οι Προϊστάμενοι υποβάλλουν στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και στο Γενικό Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης εξαμηνιαίες εκθέσεις για την πορεία και την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού έργου στο χώρο ευθύνης τους και προτείνουν μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων, τα οποία έχουν εντοπισθεί από τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί, καθώς και μέτρα για τη βελτίωση γενικά της επιθεώρησης.}

 

3. Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2477/1997 αντικαθίστανται από παραγράφους 3 έως και 12, ως εξής:

 

{3. Για τη συγκρότηση Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης συνιστώνται οι παρακάτω οργανικές θέσεις:

 

α) Μία (1) θέση Γενικού Επιθεωρητή.

β) Ογδόντα (80) θέσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών.

γ) Τριάντα (30) θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών-Ελεγκτών.

 

Οι θέσεις των Επιθεωρητών - Ελεγκτών και των Βοηθών Επιθεωρητών - Ελεγκτών μπορεί να αυξάνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.

 

4. Η πλήρωση της θέσης του Γενικού Επιθεωρητή γίνεται με απόσπαση, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, μόνιμου υπαλλήλου του Δημοσίου με βαθμό Διευθυντή κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που έχει τα τυπικά προσόντα προκειμένου να προαχθεί στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή, ο οποίος έχει διακριθεί για την επαγγελματική του κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος του. Ο Γενικός Επιθεωρητής επιλέγεται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 158 παράγραφος 1 περίπτωση α' του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

Η πλήρωση των θέσεων των Επιθεωρητών - Ελεγκτών γίνεται με απόσπαση κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, μόνιμων υπαλλήλων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με βαθμό Α' ή αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με διετή τουλάχιστον υπηρεσία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.

 

Η πλήρωση των θέσεων των Βοηθών Επιθεωρητών - Ελεγκτών γίνεται απόσπαση, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, μόνιμων υπαλλήλων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με βαθμό Α' ή Β' ή αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.

 

Οι αποσπάσεις των ανωτέρω διενεργούνται για αποκλειστική απασχόληση, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ύστερα από, ιδιαίτερη για κάθε περίπτωση, δημόσια πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και κοινοποιείται σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

 

Με την πρόσκληση μπορεί να καθορίζονται για ορισμένο αριθμό θέσεων Επιθεωρητών - Ελεγκτών και Βοηθών Επιθεωρητών - Ελεγκτών συγκεκριμένοι κλάδοι και ειδικότητες.

 

Σε θέσεις Επιθεωρητών - Ελεγκτών και Βοηθών Επιθεωρητών - Ελεγκτών αποσπώνται υπάλληλοι, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 55ο και 50ο έτος της ηλικίας τους, αντίστοιχα.

 

Η επιλογή των υπαλλήλων σε θέσεις Επιθεωρητών - Ελεγκτών και Βοηθών Επιθεωρητών - Ελεγκτών γίνεται μετά από προηγούμενη συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η επιτροπή αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και διαμορφώνει γνώμη για την προσωπικότητα και την ικανότητα άσκησης των καθηκόντων Επιθεωρητή - Ελεγκτή και Βοηθού Επιθεωρητή - Ελεγκτή.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή των μελών της επιτροπής.

 

5. Η απόσπαση του Γενικού Επιθεωρητή, των Επιθεωρητών - Ελεγκτών και των Βοηθών Επιθεωρητών - Ελεγκτών στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης διαρκεί τρία (3) έτη, μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος συνεχούς και πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του υπαλλήλου. Ανάκληση της απόσπασης μπορεί να γίνει μόνο για σπουδαίο λόγο, ύστερα από αίτηση του αποσπασμένου και αποδοχή της από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή για λόγους ακαταλληλότητας ή αδυναμίας εκπλήρωσης των καθηκόντων του, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Επιθεωρητή.

 

6. Οι αποδοχές των μελών του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης καθορίζονται ως εξής: α) ο Γενικός Επιθεωρητής λαμβάνει τις κάθε είδους αποδοχές, επιδόματα ή προσαυξήσεις που προβλέπονται για τους Γενικούς Διευθυντές κεντρικών υπηρεσιών Υπουργείων, β) οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές λαμβάνουν το μισθό και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και όλα ανεξαιρέτως τα επιδόματα και οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής τους θέσης. Στο Γενικό Επιθεωρητή, στους Επιθεωρητές - Ελεγκτές και στους Βοηθούς Επιθεωρητές - Ελεγκτές καταβάλλεται επιπλέον ειδική πρόσθετη αποζημίωση, που καθορίζεται κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών και καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

7. Η καταβολή των δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης των Επιθεωρητών - Ελεγκτών και των Βοηθών Επιθεωρητών - Ελεγκτών γίνεται με χρηματικά εντάλματα προπληρωμής από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

8. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος: α) στη θέση του Γενικού Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης κατατάσσεται αυτοδικαίως ο επιλεγείς και αποσπασθείς σε αυτό Γενικός Επιθεωρητής, β) στις θέσεις Επιθεωρητών - Ελεγκτών ή Βοηθών Επιθεωρητών - Ελεγκτών κατατάσσονται, μετά από αίτησή τους, οι αποσπασμένοι και υπηρετούντες ήδη στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης Επιθεωρητές - Ελεγκτές, αφού κριθούν από την επιτροπή της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από εισήγηση της επιτροπής της παραγράφου 4, ανακαλείται η απόσπαση όσων κρίθηκαν ότι δεν έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση καθηκόντων Επιθεωρητή - Ελεγκτή ή Βοηθού Επιθεωρητή - Ελεγκτή, με εξαίρεση το όριο ηλικίας της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

 

9. Ο Γενικός Επιθεωρητής, οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές, εφόσον διώκονται για πράξεις ή παραλείψεις στις οποίες προέβησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους μπορούν να παρίστανται ενώπιον των καθηκόντων τους μπορούν να παρίστανται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων με μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η αίτησή τους από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

10. Οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές τηρούν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μετά την αποχώρησή τους από αυτό. Η υποχρέωση τήρησης του απορρήτου και του καθήκοντος εχεμύθειας αφορά και το προσωπικό της Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

 

11. Παραβιάσεις του απορρήτου ή του καθήκοντος εχεμύθειας, καθώς και η από βαριά αμέλεια μη στάθμιση στοιχείων επιβαρυντικών για την υπηρεσία που επιθεωρείται ή τη Διοίκηση και τους υπαλλήλους της συνιστούν σοβαρό λόγο για την ανάκληση της απόσπασης του Επιθεωρητή - Ελεγκτή ή του Βοηθού Επιθεωρητή - Ελεγκτή.

 

12. Οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές εφοδιάζονται για όλη τη διάρκεια της θητείας τους με υπηρεσιακή ταυτότητα, που αποδεικνύει την ιδιότητά τους.}

 

4. Η τελευταία περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2477/1997 καταργείται. Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2477/1997, μετά τις λέξεις Επιθεωρητών - Ελεγκτών, Επιθεωρητές - Ελεγκτές και Επιθεωρητή - Ελεγκτή προστίθενται οι λέξεις και Βοηθών Επιθεωρητών - Ελεγκτών, και Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές και και Βοηθού Επιθεωρητή - Ελεγκτή, αντίστοιχα.

 

5. Στο άρθρο 7 του νόμου [Ν] 2477/1997 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Ο Γενικός Επιθεωρητής του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης επικουρείται από δύο (2) Βοηθούς Γενικού Επιθεωρητή, που ορίζει ο ίδιος από τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές. Οι Βοηθοί Γενικού Επιθεωρητή ορίζονται, με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή, ως συντονιστές τομέων δράσης του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και εξουσιοδοτούνται από αυτόν, παράλληλα με το έργο της επιθεώρησης, να προβαίνουν σε ενέργειες που αφορούν τις ελεγκτικές διαδικασίες και την παρακολούθηση της πορείας του ελεγκτικού έργου, καθώς και να υπογράφουν, με εντολή του, διάφορα έγγραφα. Ο Γενικός Επιθεωρητής ορίζει έναν από τους Βοηθούς Γενικού Επιθεωρητή να τον αναπληρώνει, όταν απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο.}

 

6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2477/1997 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Οι Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές υποβοηθούν το έργο των Επιθεωρητών - Ελεγκτών και μετέχουν με Επιθεωρητές - Ελεγκτές σε επιθεώρηση, έλεγχο ή έρευνα, παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης των προτάσεων που περιέχονται στις εκθέσεις επιθεώρησης και ελέγχου, καθώς και της διενέργειας ένορκων διοικητικών εξετάσεων (ΕΔΕ) ή εισαγγελικών ερευνών, αλληλογραφούν για το σκοπό αυτόν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετέχουν στη διενέργεια ένορκων διοικητικών εξετάσεων, συντάσσουν συνθετικές εκθέσεις επιθεωρήσεων και ελέγχων σε ομοειδείς φορείς και ασκούν όποια άλλα καθήκοντα ανατίθενται σε αυτούς από το Γενικό Επιθεωρητή.}

 

7. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2477/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί μη σύννομη ή αντιδεοντολογική συμπεριφορά λειτουργού ή υπαλλήλου ή μέλους διοίκησης νομικού προσώπου, η έκθεση του Επιθεωρητή - Ελεγκτή διαβιβάζεται από το Γενικό Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στο αρμόδιο όργανο, με πρόταση για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά του υπαιτίου ή τη λήψη άλλων μέτρων, αν ο υπαίτιος δεν υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση ο Γενικός Επιθεωρητής μπορεί να προκαλέσει τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης το πόρισμα της οποίας, πλήρως τεκμηριωμένο, γνωστοποιείται αμέσως στο Γενικό Επιθεωρητή. Η άσκηση πειθαρχικής δίωξης και η ενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης αποτελούν δέσμια διοικητική ενέργεια για τα αρμόδια όργανα. Η ένορκη διοικητική εξέταση ενεργείται από Επιθεωρητές - Ελεγκτές ή και Βοηθούς Επιθεωρητές - Ελεγκτές του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που προτείνονται από το Γενικό Επιθεωρητή και ένα μόνιμο δημόσιο υπάλληλο με βαθμό τουλάχιστον Α' της ελεγχόμενης υπηρεσίας ή του Υπουργείου που την εποπτεύει ή και άλλου Υπουργείου. Η ένορκη διοικητική εξέταση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τον οικείο φορέα. Αν δεν προβλέπονται ειδικές διατάξεις, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις, του Υπαλληλικού Κώδικα.}

 

8. Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2477/1997 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{5. Μετά το πέρας της επιθεώρησης, του ελέγχου ή της έρευνας, ο Επιθεωρητής - Ελεγκτής υποβάλλει στο Γενικό Επιθεωρητή τεκμηριωμένη έκθεση, στην οποία εκθέτει με σαφήνεια και πληρότητα τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα του ελέγχου και προτείνει λύσεις ή διατυπώνει βελτιωτικές προτάσεις. Αν κατά την κρίση του Επιθεωρητή - Ελεγκτή διαπιστώνεται παράνομη συμπεριφορά ή άλλες παραβάσεις, που επισύρουν διοικητικές ή ποινικές ευθύνες, καταγράφονται σε ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης, με πρόταση για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή, αν τα πραγματικά περιστατικά στοιχειοθετούν αξιόποινες πράξεις, με πρόταση για την αποστολή της έκθεσης στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Ο Γενικός Επιθεωρητής γνωστοποιεί το πόρισμα στους καθ' ύλην αρμόδιους Υπουργούς και στις υπηρεσίες που έγινε η επιθεώρηση, ο έλεγχος ή η έρευνα.

 

6. Οι υπηρεσίες υποχρεούνται το ταχύτερο δυνατόν να αναφέρουν στο Γενικό Επιθεωρητή και στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν. Το αρμόδιο ή εποπτεύον Υπουργείο έχει την ευθύνη υλοποίησης των προτάσεων που περιέχονται στην έκθεση επιθεώρησης ή ελέγχου. Οι αρχές και τα όργανα των αρμόδιων Υπουργείων ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, που είναι αποδέκτες των εκθέσεων, εφόσον από την επιθεώρηση ή τον έλεγχο προκύπτει ανάγκη λήψης μέτρων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα και το πλαίσιο ευθύνης τους και κυρίως ανάγκη παρεμβάσεων με νομοθετικές ή άλλες κανονιστικές, διοικητικές και οργανωτικές ρυθμίσεις, υποχρεούνται να πληροφορούν τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και το Γενικό Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για τα μέτρα που έλαβαν ή προτίθενται να λάβουν.

 

7. Στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης λειτουργεί Γραμματεία για την υποστήριξη του έργου της επιθεώρησης και του ελέγχου, ως οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, της οποίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η οργάνωση της Γραμματείας, η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών της, η στελέχωση και η σύνθεσή της σε προσωπικό και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Η στελέχωση της Γραμματείας γίνεται με μετακίνηση υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή με απόσπαση υπαλλήλων υπηρεσιών και φορέων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

 

Η απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού ή άλλου συμβουλίου, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται τριετής, μπορεί να ανανεώνεται και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου.

 

Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι λαμβάνουν το μισθό και όλες τις τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και όλα ανεξαιρέτως τα επιδόματα και οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής τους θέσης, τα οποία εξακολουθούν να καταβάλλονται από την υπηρεσία από την οποία αποσπώνται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2470/1997. Οι κατά τα ανωτέρω αποσπώμενοι, καθώς και οι μετακινούμενοι από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης υπάλληλοι, λαμβάνουν ειδική πρόσθετη αμοιβή που ορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου και καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.}
 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.