Νόμος 2836/00 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός έξι (6) μηνών από την αίτηση, προκειμένου περί μετοχών που πρόκειται να εισαχθούν για πρώτη φορά στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή εντός τριών (3) μηνών από την αίτηση για εισαγωγή συμπληρωματικής σειράς μετοχών ύστερα από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να αναβάλλει κάθε φορά το πολύ μέχρι έξι (6) μήνες την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου, εφόσον κατά την κρίση του, αυτό είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της ομαλής ροής της προσφοράς των νέων τίτλων στη χρηματιστηριακή αγορά. Σε περίπτωση αναβολής, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών δύναται να εξαρτά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου ή της εισαγωγής των μετοχών από οποιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση κρίνει απαραίτητο για την επικαιροποίηση των πληροφοριών και την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Για αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κατά τη δημοσίευση του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών δύναται, με απόφασή του που θα ληφθεί εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, να αναβάλλει την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου, κατά τα προαναφερόμενα, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρέλθει οι παραπάνω προθεσμίες.

 

2. Με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αναβάλλει κάθε φορά το πολύ μέχρι έξι (6) μήνες την έγκριση της δημόσιας εγγραφής στις περιπτώσεις εισαγωγής μετοχών που προέρχονται από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιριών των οποίων οι μετοχές πρόκειται να εισαχθούν ή έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, εφόσον κατά την κρίση αυτό είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της ομαλής ροής της προσφοράς των νέων τίτλων στη χρηματιστηριακή αγορά.

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να εξαρτά την εξέταση και την έγκριση ενημερωτικού δελτίου ή την έγκριση εισαγωγής μετοχών που προέρχονται από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιριών των οποίων μετοχές πρόκειται να εισαχθούν ή έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, από προϋποθέσεις, περιορισμούς και άλλες υποχρεώσεις, όπως χρονικούς περιορισμούς ως προς τη συχνότητα έγκρισης ενημερωτικών δελτίων από την ίδια εταιρία, καθώς και όρους ως προς το ύψος των κεφαλαίων που πρόκειται να αντληθούν και την πληρότητα της πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού.

 

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, μπορεί να καθορίζονται όροι και υποχρεώσεις για τη χρηματιστηριακή συμπεριφορά των εταιριών, των μετόχων, των μελών του διοικητικού τους συμβουλίου ή άλλων οργάνων της διοίκησής τους μετά την αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου και σε σχέση με αυτή.

 

5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985, όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Η παραπάνω προθεσμία δεν ισχύει σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών λάβει απόφαση για αναβολή της έγκρισης του σχετικού ενημερωτικού δελτίου, οπότε γνωστοποιείται στον αιτούντα η περί αναβολής απόφαση.}

 

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται όροι και προϋποθέσεις για την επαναδιαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μετοχών που τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα άνω των τριών (3) μηνών, όπως ενδεικτικά η υποβολή ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 348/1985, όπως ισχύει, και η ύπαρξη αναδόχου που θα υπογράφει από κοινού με την εκδότρια εταιρία το ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 3Α του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. Η απόφαση για την επαναδιαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μετοχών που τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα άνω των τριών (3) μηνών λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών δύναται να απορρίπτει την αίτηση για επαναδιαπραγμάτευση των υπό αναστολή μετοχών, αν κατά την κρίση του η κατάσταση της εκδότριας εταιρίας είναι τέτοια ώστε η επαναδιαπραγμάτευση θα ήταν αντίθετη προς το συμφέρον του επενδυτικού κοινού. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών δύναται να εξαρτά την επαναδιαπραγμάτευση των υπό αναστολή μετοχών από οποιοδήποτε ειδικό όρο που θα έκρινε αναγκαίο για την προστασία των επενδυτών και θα ανακοίνωνε στον αιτούντα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 85 του νόμου [Ν] 3606/2007 (ΦΕΚ 195/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.