Νόμος 2731/99 - Άρθρο 29

Άρθρο 29


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η υφιστάμενη απαίτηση της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας από το Ελληνικό Δημόσιο από τη μη απόδοση πόρου που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 43 του νόμου 2065/1992, από πληρωμές γιο έργα Μόρνου και από αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσό ρυθμίζεται με αντίστοιχη ισόποση διαγραφή της υποχρέωσής της προς το Ελληνικό Δημόσιο από καταπτώσεις εγγυήσεων και από μη αποδοθείσες εισπράξεις Νέων Έργων (Μόρνου).

 

Η υπερβάλλουσα της παραπάνω ρύθμισης υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, μετά και το συμψηφισμό του ποσού του φόρου εισοδήματος χρήσεως 1998 που θα οφείλεται από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας στο Ελληνικό Δημόσιο τακτοποιείται με την έκδοση φυσικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με ειδικούς όρους δεκαετούς διάρκειας μη μεταβιβάσιμων και μη διαπραγματεύσιμων.

 

Τυχόν καταβληθέντα από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας ποσό για φόρο εισοδήματος χρήσης 1998 επιστρέφονται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

 

Ο ακριβής προσδιορισμός των ποσών, καθώς και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την έκδοση των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου της ανωτέρω παραγράφου καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.