Νόμος 2736/99 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Παρεμβάσεις για βελτίωση της ποιότητας ζωής στους οικισμούς του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται σε οικισμούς του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, που οι κατοικίες έχουν κληρωθεί πριν από 25 χρόνια, καθώς επίσης και σε οικισμούς που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια ειδικής στεγαστικής μέριμνας της Πολιτείας για ευπαθείς ομάδες πολιτών, να πραγματοποιούνται έργα ανακαίνισης των κοινόχρηστων χώρων των πολυκατοικιών, των εξωτερικών όψεων των κτιρίων και των κοινόχρηστων αιθουσών ή και υπαίθριων κοινόχρηστων εγκαταστάσεων και κάθε άλλου αναγκαίου έργου για την αναβάθμιση των χωρών αυτών.

 

2. Στους οικισμούς που δεν υπάρχει η απαραίτητη για τον πληθυσμό υποδομή κοινωνικών εξυπηρετήσεων, ιδιαίτερα καταστημάτων, κοινόχρηστων εγκαταστάσεων και εφόσον οι διαθέσιμοι χώροι προσφέρουν τη σχετική δυνατότητα, μπορεί να πραγματοποιηθούν τα αναγκαία έργα για τη δημιουργία τους, μετά από αίτημα του συλλόγου των οικιστών ή του οικείου δήμου.

 

3. Για την πραγματοποίηση των έργων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού απαιτείται απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία εκδίδεται μετά από προηγούμενη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, καθώς και συμφωνία των ιδιοκτητών.

 

Όταν πρόκειται για πραγματοποίηση έργων σε πολυκατοικία, η συμφωνία παρέχεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον κανονισμό της πολυκατοικίας για τα υπό πραγματοποίηση έργα.

 

4. Για την πραγματοποίηση των έργων των προηγούμενων παραγράφων οι ιδιοκτήτες συμμετέχουν, κατά ορισμένο ποσοστό, επί του κόστους κατασκευής των έργων αυτών, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Για την κατανομή δαπάνης συμμετοχής εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 785 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, καθώς και του κανονισμού της πολυκατοικίας, όταν πρόκειται για πραγματοποίηση έργων σε πολυκατοικία.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, καθορίζονται ο τρόπος είσπραξης της βαρύνουσας κάθε ιδιοκτήτη δαπάνης συμμετοχής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

5. Τα έργα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού αποφασίζονται βάσει προϋπολογισμών, μετά από αντίστοιχες μελέτες των Υπηρεσιών του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Η συνολική δαπάνη για τα έργα αυτά ορίζεται μέχρι 5% του ετήσιου κατασκευαστικού προγράμματος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

Το ποσοστό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.