Νόμος 2733/99 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Προϋποθέσεις εισαγωγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την εισαγωγή μετοχών στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

Α. Ίδια Κεφάλαια

 

Τα ίδια κεφάλαια της εκδότριας εταιρίας πρέπει να ανέρχονται σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές τουλάχιστον, για την οικονομική χρήση που προηγείται της αίτησης εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ύστερα από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

Β. Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων

 

Η εκδότρια εταιρία πρέπει να έχει δημοσιεύσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, ως ανώνυμη εταιρία, για δύο (2) τουλάχιστον οικονομικές χρήσεις που προηγούνται της υποβολής της αίτησης εισαγωγής. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας πρέπει να είναι ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή. Αν η εταιρία καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι καταστάσεις αυτές, καθώς επίσης και οι καταστάσεις των εταιριών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, πρέπει να είναι ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η εισαγωγή μετοχών εταιρίας, που έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις για μια μόνο οικονομική χρήση, εφόσον κριθεί ότι πρόκειται για εταιρία με ιδιαίτερο δυναμισμό ή για εταιρία που παρουσιάζει εξαιρετικά καινοτόμο επενδυτικό σχέδιο.

 

Γ. Φορολογικός Έλεγχος

 

Εταιρία, που υποβάλλει αίτηση εισαγωγής των μετοχών της για πρώτη φορά στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά, πρέπει να έχει ελεγχθεί φορολογικά για όλες τις χρήσεις, για τις οποίες, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, έχουν δημοσιευθεί οι ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις. Αν η εταιρία καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η υποχρέωση διενέργειας φορολογικού ελέγχου εκτείνεται και στις εταιρίες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση κατά την τελευταία δημοσιευμένη εταιρική χρήση. Η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) υποχρεούται να προβεί σε φορολογικό έλεγχο και να κοινοποιήσει στην εταιρία και τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τα σχετικά φύλλα ελέγχου εντός τριμήνου από την υποβολή σε αυτήν της σχετικής αίτησης της εταιρίας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για εξαιρετικούς λόγους, που αφορούν το μέγεθος της επιχειρήσεως ή την έκταση των απαιτούμενων ελεγκτικών επαληθεύσεων, για άλλους τρεις (3) μήνες, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και του αρμόδιου επιθεωρητή Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται στην εταιρία εντός τριμήνου από την αίτηση. Αν η εκδότρια εταιρία δεν εδρεύει στην Ελλάδα, ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται από αναγνωρισμένο ελεγκτικό και λογιστικό οίκο διεθνούς κύρους, ο οποίος συντάσσει ειδική έκθεση για τις φορολογικές υποχρεώσεις της.

 

Δ. Δέσμευση Μετόχων

 

1. Μέτοχος της εταιρίας που κατέχει μετοχές η ονομαστική αξία των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 5% του μετοχικού κεφαλαίου δεσμεύεται, πριν την υποβολή της αίτησης εισαγωγής, ότι δεν θα διαθέσει με οποιονδήποτε τρόπο το 80% των μετοχών του για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την εισαγωγή τους στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά. Σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης εισαγωγής πρέπει να έχει δεσμευθεί τουλάχιστον το 80% του συνόλου των μετοχών της εταιρίας. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραπάνω δέσμευσης απαγορεύεται η διάθεση των μετοχών, για τις οποίες ο μέτοχος έχει αναλάβει τη δέσμευση αυτή.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα σχετικά με την παραπάνω δέσμευση θέματα, τους φορείς στους οποίους παραμένουν δεσμευμένες οι μετοχές, ο τρόπος δέσμευσής τους, οι υποχρεώσεις των μετόχων και των παραπάνω φορέων, καθώς και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορεί να μεταβάλλονται τα ποσοστά της προηγούμενης παραγράφου, το χρονικό διάστημα απαγόρευσης και να ορίζονται όροι και προϋποθέσεις για τη σταδιακή άρση της απαγόρευσης αυτής. Σε κάθε περίπτωση η άρση της απαγόρευσης δεν μπορεί να επιτραπεί πριν από την παρέλευση ενός (1) έτους από την εισαγωγή.

 

3. Από την απαγόρευση της παραγράφου 1 εξαιρούνται:

 

α. Οι περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω κληρονομικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής ή κληροδοσίας ή αναγκαστικής μεταβίβασης.

 

β. Η μεταβίβαση μετοχών μεταξύ των μετόχων ή σε στρατηγικό επενδυτή, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο γίνεται με συμφωνία των μετόχων για τους οποίους ισχύει η απαγόρευση της παραγράφου 1, η οποία ανακοινώνεται προηγουμένως στην εταιρία και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Για την έγκριση αυτή λαμβάνεται υπόψη η σχέση του μετόχου με τη διοίκηση της εταιρίας, καθώς και η διασπορά των μετοχών.

 

γ. Η μεταβίβαση μετοχών στον Ειδικό Διαπραγματευτή για την εκπλήρωση του έργου του.

 

δ. Η μεταβίβαση μετοχών λόγω συγχώνευσης ή απορρόφησης της εταιρίας με ή από άλλη εταιρία.

 

ε. Η μεταβίβαση μετοχών λόγω εξαγοράς μετοχών της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν το 66,67% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

 

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται και στις μετοχές που αποκτώνται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α', β', δ' και ε' της παραγράφου αυτής.

 

Ε. Διάθεση Μετοχών - Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

 

1. Για την εισαγωγή των μετοχών στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά διατίθενται, με δημόσια εγγραφή, στο κοινό τουλάχιστον εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, αξίας τουλάχιστον διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) δραχμών. Από τη διάθεση των μετοχών αυτών ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) προέρχεται από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

 

2. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο τρόπος κατανομής των μετοχών που διατίθενται με δημόσια εγγραφή και ρυθμίζεται κάθε σχετικό με αυτήν θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

 

3. Διάθεση μετοχών με ιδιωτική τοποθέτηση επιτρέπεται μόνο στους εργαζομένους στην εταιρία. Στην περίπτωση αυτήν, οι μετοχές που δεν διατίθενται με δημόσια εγγραφή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των μετοχών που διατίθενται με δημόσια εγγραφή.

 

Η τιμή διάθεσης των μετοχών μπορεί να είναι κατώτερη της τιμής στην οποία διατίθενται οι μετοχές με δημόσια εγγραφή. Η ανάληψη των μετοχών, η καταβολή του ποσού της αύξησης και η πιστοποίηση της καταβολής του πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της δημόσιας εγγραφής. Η εκδότρια εταιρία πρέπει να έχει υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών κατάλογο προσώπων που ανέλαβαν τις μετοχές, με αναγραφή του ονοματεπώνυμου, της διεύθυνσης κατοικίας, του αριθμού αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τον αριθμό των μετοχών που αποκτήθηκαν και την καταβληθείσα αξία τους.

 

ΣΤ. Διασπορά

 

Το χρηματιστήριο οφείλει να διασφαλίζει την επαρκή διασπορά στο ευρύ κοινό των μετοχών που πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΣΤ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου 3152/2003 (ΦΕΚ 152/Α/2003).

 

Ζ. Νομική Κατάσταση Εταιρίας

 

Η νομική κατάσταση της εταιρίας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους και κανονισμούς στους οποίους υπόκειται όσον αφορά την ίδρυση και την καταστατική λειτουργία της.

 

Η. Επενδυτικό Σχέδιο

 

Η εταιρία υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο, το οποίο συντάσσεται με ευθύνη του αναδόχου. Στο σχέδιο αυτό γίνεται υποχρεωτικά αναλυτική περιγραφή των τεχνικών και χρηματοοικονομικών του στοιχείων, των στοιχείων της αγοράς στα οποία βασίζεται η στρατηγική της εταιρίας και των μέσων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την επίτευξη των αναπτυξιακών της στόχων. Οι προδιαγραφές και το ειδικότερο περιεχόμενο του επενδυτικού σχεδίου, τα κριτήρια βάσει των οποίων εκτιμώνται ο δυναμισμός της επιχείρησης, οι προοπτικές της και η πρωτοτυπία της επιχειρηματικής προτάσεως, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο για την επάρκειά του στοιχείο καθορίζονται με κανονιστική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 75 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.