Νόμος 2731/99 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τις επιχειρήσεις για τις οποίες αποφασίζεται από την Επιτροπή του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991) η υπαγωγή τους στη διάταξη του άρθρου 5 παράγραφος 1)στ του παραπάνω νόμου, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α/1996) με εξαίρεση τα άρθρα 9 και 10, όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα Καταστατικά των επιχειρήσεων αυτών τροποποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920. Στα Διοικητικά Συμβούλια των παραπάνω επιχειρήσεων μετέχουν δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων και ένας εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ), που προτείνονται ή υποδεικνύονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6 του νόμου 2414/1996, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 11 του νόμου 2642/1998 (ΦΕΚ 216/Α/1998), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου επί του εκάστοτε κεφαλαίου της εταιρείας δεν δύναται να είναι κατώτερη του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας:}

 

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 24-06-1999

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.