Νόμος 2335/95 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την 01-09-1995 τα ποσά των συντάξεων που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, όπως διαμορφώθηκαν μετά την αύξηση που αναφέρεται στο άρθρο 1 του νόμου [Ν] 2163/1993 (ΦΕΚ 125/Α/1993), αυξάνονται κατά 4.000 δραχμές το μήνα.

 

2. Οι ασφαλισμένοι που πραγματοποιούν χρόνο ασφάλισης 4.500 ημέρες, από τις οποίες τουλάχιστον 3.600 ημέρες σε εργασίες μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων, δικαιούνται σύνταξη, χωρίς την προϋπόθεση των 1.000 ημερών εργασίας κατά την τελευταία, προ του καθοριζόμενου από τις ισχύουσες διατάξεις ορίου ηλικίας, δεκαετία.

 

3. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η διάταξη αυτή μπορεί να εφαρμόζεται για τα Κοινωφελή ιδρύματα του νόμου [Ν] 2039/1939, καθώς και για τα κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που το σύνολο των εσόδων τους καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.}

 

4. Στο τέλος του άρθρου 5 του νόμου 997/1979, όπως συμπληρώνεται με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου, προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. α. Συνταξιοδοτικές περιπτώσεις συνταξιούχων συγχωνευθέντων ή συγχωνευόμενων στον Κλάδο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - ΤΕΑΜ ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών επικουρικής ασφαλίσεως, των οποίων η συνταξιοδοτική αιτία είναι διαφορετική από αυτή του κύριου ασφαλιστικού φορέα ή συνταξιούχων των ανωτέρω φορέων που δεν συνταξιοδοτούνται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλο κύριο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας αυτών.

 

β. Το ποσό της συντάξεως των παραπάνω προσώπων δεν επανυπολογίζεται με τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - TEAM, αλλά σε ουδεμία περίπτωση θα είναι κατώτερο των κάθε φορά καταβαλλόμενων κατώτατων ορίων αυτού, μειωμένων αναλόγως κατά τις διατάξεις της νομοθεσίας των συγχωνευθέντων ή συγχωνευόμενων φορέων, κλάδων ή λογαριασμών επικουρικής ασφαλίσεως.}

 

Συντάξεις των οποίων η καταβολή έχει διακοπεί, καταβάλλονται ξανά, με βάση τις ανωτέρω διατάξεις της παραγράφου αυτής, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

5. α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 90 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως ακολούθως:

 

{3. Οι συντάξεις των συνταξιούχων του συγχωνευόμενου Ταμείου καταβάλλονται από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και Τουρισμού.

 

Οι ασφαλισμένοι του συγχωνευόμενου φορέα (ΤΕΑΥΡΤ) δικαιούνται να επιλέξουν την εφαρμογή των διατάξεων του συγχωνευόμενου φορέα για την παροχή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ βοηθήματος, εφόσον αποχωρήσουν της υπηρεσίας και ασκήσουν το δικαίωμα αυτό εντός πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

β. Στην ανωτέρω περίπτωση και κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 90 του νόμου [Ν] 2084/1992, ως χρόνος ασφάλισης για τη θεμελίωση του δικαιώματος θεωρείται τόσο ο χρόνος ασφάλισης στο συγχωνευόμενο φορέα (ΤΕΑΥΡΤ) όσο και ο χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και Τουρισμού.}

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 75/1946 Περί συστάσεως Ταμείου Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του άρθρου αυτού με το άρθρο 21 του νόμου [Ν] 1276/1982, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και γνώμη Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, δύνανται να αυξάνονται οι πόροι των εδαφίων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

 

Με την παραπάνω διαδικασία δύναται να τροποποιούνται και οι λοιπές καταστατικές διατάξεις του Ταμείου Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων όπου μέχρι τώρα προβλεπόταν για την τροποποίησή τους η έκδοση προεδρικών διαταγμάτων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 71 του νόμου [Ν] 2084/1992.

 

Επίσης με την ως άνω διαδικασία δύναται να καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την είσπραξη των παραπάνω πόρων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997).

 

7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1384/1983 (ΦΕΚ 106/Α/1983) προστίθενται εδάφια, δεύτερο και τρίτο, ως εξής:

 

{Σκοπός επίσης του Κλάδου είναι η λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων αυτών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΕΜ και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.}

 

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 71 του νόμου [Ν] 2084/1992 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Αναλογιστικές μελέτες καταρτίζονται και σε κάθε άλλη περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε ο,τι αφορά στη μεταβολή των όρων χρηματοδότησης και παροχών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.}

 

9. α. Για την αξιοποίηση των διαθεσίμων, του χαρτοφυλακίου και της εν γένει κινητής και ακίνητης περιουσίας, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορούν, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους, να προσλαμβάνουν ως συμβούλους Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή θυγατρικές Εταιρείες Τραπεζών αυτών.

 

β. Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση, η οποία συνάπτεται μεταξύ των νόμιμων εκπροσώπων των ενδιαφερόμενων μερών.

 

Με τη σύμβαση ανάθεσης καθορίζονται οι όροι της πρόσληψης, ο τρόπος πληρωμής, το έργο που ανατίθεται, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.