Νόμος 2636/98 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Κατάργηση υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και σύσταση νέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευση του καταστατικού της εταιρίας καταργούνται οι διευθύνσεις του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Γ' Τεχνική, ΙΓ' Περιουσίας και ΙΔ' Εκμετάλλευσης, οι διευθύνσεις αυτές μπορεί να καταργηθούν και πριν από την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Οι Υπηρεσίες Αυτεπιστασίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΥΑ/ΕΟΤ), με εξαίρεση την Υπηρεσία Αυτεπιστασίας του Καζίνου, Ξενοδοχείου και Τελεφερίκ, Πάρνηθας, τις Υπηρεσίες Αυτεπιστασίας των υπόλοιπων Καζίνων και τις Υπηρεσίες Αυτεπιστασίας Ελέγχου Καζίνων, καταργούνται αυτοδίκαια με την έκδοση της, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του παρόντος απόφασης, του Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την ανάθεση στην εταιρία του δικαιώματος διοίκησης και διαχείρισης των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων και επιχειρηματικών μονάδων.

 

2. Η έκδοση των υπουργικών αποφάσεων και πράξεων της Διοίκησης που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και αφορούν την ειδική εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης γίνεται με μέριμνα του Τμήματος Εποπτείας και Υποστήριξης Εταιρειών του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 296/1989.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000).

 

3. Στη Διεύθυνση Β' Εφαρμογής Προγραμμάτων και Χωροταξίας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού συνιστάται Τμήμα Β6 Τεχνικά, το οποίο ασκεί:

 

α. τις αρμοδιότητες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 18 του άρθρου 6 του νόμου 2160/1993,

 

β. κάθε άλλο τεχνικό έργο ή άλλη τεχνική εργασία που του ανατίθεται από τη διοίκηση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

γ. Στην ίδια Διεύθυνση συνιστάται τμήμα Β7 Περιουσίας το οποίο τηρεί το αρχείο της περιουσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000).

 

4. Από την κατάργηση της Διεύθυνσης Γ' Τεχνικής, όπου κατά τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται αρμοδιότητα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την εκτέλεση γενικά τεχνικών έργων, ως τέτοια νοείται για τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού η παραπάνω Διεύθυνση Β' Εφαρμογής Προγραμμάτων και Χωροταξίας και το Τμήμα αυτής Β6 Τεχνικό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000).

 

5. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα τιμολόγια των ιαματικών πηγών και των ακτών που έχει αναλάβει κατά διοίκηση και διαχείριση και εκμεταλλεύεται για δικό της λογαριασμό η εταιρία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφοι 6 και 7 καταργήθηκαν με την παράγραφο 13 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.