Νόμος 2601/98 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Κριτήρια υπαγωγής στο καθεστώς των ενισχύσεων της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων, καθώς και στο καθεστώς ενίσχυσης της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ή του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο 8, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 

(α) Κριτήρια εκτίμησης της βιωσιμότητας, που εφαρμόζονται για τις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικά σχέδια όλων των τομέων:

 

(i) Τα χαρακτηριστικά του φορέα και ειδικότερα η εμπειρία του, η κλίμακα και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του στο παρελθόν, η φερεγγυότητα και οικονομική του επιφάνεια, καθώς και η τεκμηριωμένη δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης (κάλυψη ιδίας συμμετοχής στην επένδυση και του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης). Για υφιστάμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη και τα οικονομικά τους αποτελέσματα στο πρόσφατο παρελθόν, καθώς και η παρούσα οικονομική τους κατάσταση.

(ii) Οι προοπτικές κερδοφόρας δραστηριότητας της επιχείρησης που θα δημιουργηθεί ή της ήδη υφιστάμενης, στο βαθμό που επηρεάζεται από την προτεινόμενη επένδυση, πρόγραμμα ή επιχειρηματικό σχέδιο σε σύγκριση και με την εκτίμηση της κατάστασης - προοπτικών των αγορών του κλάδου στον οποίο εντάσσεται.

(iii) Η πληρότητα του επιχειρηματικού σχεδιασμού της επένδυσης ή / και του προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης και η οργάνωση της επιχείρησης που την πραγματοποιεί.

 

(β) Κοινά κριτήρια προτεραιότητας - υπαγωγής των βιώσιμων επενδύσεων ή / και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή επιχειρηματικών σχεδίων όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας.

 

(i) Η αύξηση της απασχόλησης και ιδίως η δημιουργία νέων μονίμων θέσεων εξαρτημένης εργασίας για μακρό χρονικό διάστημα.

(ii) Ο βαθμός ιδίας συμμετοχής στην επένδυση ή επιχειρηματικό σχέδιο και στο κεφάλαιο κίνησης.

(iii) Ο δυναμισμός και η επιτυχία στις προγενέστερες και υφιστάμενες δραστηριότητες της επιχείρησης και των εταίρων που ελέγχουν την πλειοψηφία των συμφερόντων της ή των εταίρων σε περίπτωση νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων.

(iv) Η πραγματοποίηση της επένδυσης ή / και του προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή του επιχειρηματικού σχεδίου στις περιοχές της Επικράτειας με τη μεγαλύτερη ενίσχυση και στις περιοχές όπου έχουν συναφθεί τοπικά σύμφωνα απασχόλησης.

(v) Ο αριθμός και η σημασία των επενδυτικών σχεδίων ή / και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή / και επιχειρηματικών σχεδίων του φορέα που έχουν υπαχθεί στις ενισχύσεις επιχορήγησης και επιδότησης του νόμου 1892/1990 και του παρόντος.

 

(γ) Πρόσθετα κριτήρια προτεραιότητας - υπαγωγής των βιώσιμων επενδύσεων ή / και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των μεταποιητικών και μεταλλευτικών επιχειρήσεων, καθώς και των επιχειρήσεων της περίπτωσης (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

 

(i) Η προοπτική δυναμικής ανάπτυξης του κλάδου στον οποίο πραγματοποιείται η επένδυση ή / και το πρόγραμμα.

(ii) Ο χαρακτηρισμός των προϊόντων που πρόκειται να παραχθούν, ως νέων ή ως προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας ή η παραγωγή ηλεκτρισμού από την εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας.

(iii) Η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων που πρόκειται να παραχθούν σε διεθνές επίπεδο.

(iv) Η συμβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση της ρύπανσης.

(v) Η μετεγκατάσταση λειτουργουσών μονάδων από την περιοχή Α'. Επίσης, η μετεγκατάσταση από άλλες περιοχές, εφόσον γίνεται για περιβαλλοντικούς λόγους.

(vi) Ο βαθμός συμμετοχής των πρώτων και βοηθητικών υλών στο βιομηχανικό κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος.

(vii) Η πραγματοποίηση των επενδύσεων της υποπερίπτωσης (xxii) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις Που συνενώνονται της εν λόγω υποπερίπτωσης.

(viii) Η συμβολή της επένδυσης στη δημιουργία και απασχόληση άλλων επιχειρήσεων αναλόγως με το βαθμό των προερχομένων από την εγχώρια αγορά εισροών της (υλικών και υπηρεσιών) ως προς τις συνολικές εισροές που απαιτούνται για τη λειτουργία της.

 

(δ) Πρόσθετα κριτήρια προτεραιότητας - υπαγωγής των βιώσιμων επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού του πρωτογενή τομέα.

 

(i) Η κατάταξη της επένδυσης ως δραστηριότητα υψηλής, μέσης ή χαμηλής προτεραιότητας σύμφωνα με τη γεωργική πολιτική της χώρας.

(ii) Η συμβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην προστασία περιβάλλοντος και τη μείωση της ρύπανσης.

(iii) Η μετεγκατάσταση λειτουργουσών μονάδων εφόσον επιβάλλεται για περιβαλλοντικούς λόγους.

 

(ε) Πρόσθετα κριτήρια προτεραιότητας - υπαγωγής των βιώσιμων επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, των τουριστικών επιχειρήσεων.

 

(i) Επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών ιδρυομένων ή επεκτεινομένων ή ξενοδοχειακών μονάδων που εκσυγχρονίζονται (τάξη, αστέρια) και τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων.

(ii) Αναβάθμιση σε ανώτερη τάξη προκειμένου για επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων.

(iii) Δημιουργία εγκαταστάσεων ειδικών μορφών τουρισμού.

(iv) Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων ή οικιών σε ξενοδοχειακές μονάδες.

(v) Η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση της ρύπανσης.

(vi) Η δυνατότητα λειτουργίας της μονάδας πέραν της τουριστικής περιόδου της ευρύτερης περιοχής.

 

(στ) Πρόσθετα κριτήρια προτεραιότητας - υπαγωγής των βιώσιμων επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιχειρηματικών σχεδίων των επιχειρήσεων του τομέα παροχής υπηρεσιών.

 

(i) Υπηρεσίες εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.

(ii) Ανάπτυξη λογισμικού, ανάπτυξη τεχνολογιών και βιομηχανικών σχεδίων και εργαστήρια εφαρμοσμένης έρευνας.

(iii) Κέντρα κοινής επιχειρηματικής δράσης και Εταιρείας Διεθνούς Εμπορίου.

(iv) Μεταφορά και αποθήκευση υγρών καυσίμων και υγραερίων σε νησιώτικες περιοχές.

(v) Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης και στέγες αυτόνομης διαβίωσης, για άτομα με ειδικές ανάγκες.

 

(ζ) Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζονται τα στοιχεία αξιολόγησης, η λειτουργία, η βαθμολόγηση και ο τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων της παραγράφου αυτής, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της. Με όμοια απόφαση καθορίζεται και το κοινό και για τους τέσσερις τομείς των περιπτώσεων (γ) έως και (στ) πιο πάνω ελάχιστο ποσοστό του συνόλου των βαθμών των κοινών και πρόσθετων κριτηρίων κάθε τομέα, πάνω από το οποίο κάθε επένδυση ή πρόγραμμα εγκρίνεται αμέσως κατά την εξέταση και βαθμολόγησή του, εφόσον το διατιθέμενο κονδύλι επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης επαρκεί. Αν είναι κατώτερο, εγκρίνεται μόνο στο τέλος κάθε έτους κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 8.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 3219/2004 (ΦΕΚ 13/Α/2004).

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζεται επιπρόσθετα το κριτήριο του δυναμισμού της επιχείρησης στην παρούσα κατάστασή της, καθώς και τα πρόσθετα, πέραν των κοινών κριτηρίων της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 πιο πάνω που εφαρμόζονται ανάλογα, κριτήρια υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης της επιχορήγησης των επιχειρηματικών σχεδίων μεταποιητικών βιομηχανικών και μεταλλευτικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού της υποπερίπτωσης (xv) της περίπτωσης (α), της υποπερίπτωσης (v) της περίπτωσης (ε) και της υποπερίπτωσης (xii) της περίπτωσης (ζ) αντίστοιχα, της παραγράφου 1 του άρθρου 3, που εξετάζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ως πρόσθετα κριτήρια νοούνται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του επιχειρηματικού σχεδίου, η αλληλουχία των προβλεπομένων σε αυτό ενεργειών, η εφικτότητα της υλοποίησης των στόχων και άλλα.

 

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία αξιολόγησης, η λειτουργία, η βαθμολόγηση, ο ανάλογος τρόπος εφαρμογής όλων των κριτηρίων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής, για τα ως άνω επιχειρηματικά σχέδια.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται, πέραν εκείνων που ορίζονται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 πιο πάνω, τα πρόσθετα ειδικά κριτήρια υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης της επιχορήγησης, των επενδύσεων και λοιπών δαπανών των υποπεριπτώσεων (xvii), (xviii), (xix) και (xxi) των μεταποιητικών επιχειρήσεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και της περίπτωσης (στ) της ίδιας παραγράφου, που εξετάζονται από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία αξιολόγησης, η λειτουργία, η βαθμολόγηση, ο τρόπος εφαρμογής όλων των κριτηρίων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής, για τις ως άνω επενδύσεις.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται τα κριτήρια, τα στοιχεία αξιολόγησης, η λειτουργία και ο τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων αυτών για την υπαγωγή των επιχειρηματικών σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης των βιομηχανικών και μεταλλευτικών επιχειρήσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 10, στο καθεστώς ενίσχυσης της επιχορήγησης.

 

5. Για την υπαγωγή στην ενίσχυση επιχορήγησης του παρόντος των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3, δεν λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια των περιπτώσεων (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 1 πιο πάνω. Η υπαγωγή κάθε επένδυσης γίνεται εφόσον αυτή κρίνεται βιώσιμη σύμφωνα με τα κριτήρια της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 πιο πάνω και επιπλέον εφόσον συμβάλλει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στη διεύρυνση των παραγωγικών δραστηριοτήτων παραμεθόριων περιοχών της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση και τη συγκρότηση πληθυσμών των περιοχών αυτών στον τόπο διαμονής τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.