Νόμος 2601/98 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Περί καταβολής των ενισχύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 9 καταργήθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004).

 

1. Η προβλεπόμενη για κάθε οικονομικό έτος δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου για την καταβολή των επιχορηγήσεων επενδύσεων και των επιδοτήσεων του παρόντος εγγράφεται στον προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων. Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων, οι επιδοτήσεις τόκων και οι επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή δικαίωμα, καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος του Δημοσίου ή τρίτου.

 

2. Το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται από το Δημόσιο εφάπαξ εφόσον πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση της επένδυσης, η έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας και η συμμόρφωση του επενδυτή με τους όρους υπαγωγής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 3219/2004 (ΦΕΚ 13/Α/2004).

 

3. Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στον επενδυτή και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους.

 

Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της επιχορήγησης σε τράπεζες για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανεισμού ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, εφόσον έχει αναληφθεί ισόποσο βραχυπρόθεσμο δάνειο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 3219/2004 (ΦΕΚ 13/Α/2004).

 

4. Η καταβολή των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων στις επενδύσεις ή / και τα προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού βιοτεχνίας που εγκρίνεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνιών γίνεται από το φορέα αυτόν ο οποίος αντλεί κεφάλαια από λογαριασμούς που δημιουργούνται επ' ονόματί του από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 πιο πάνω δαπάνη.

 

5. Καταβολή της επιχορήγησης.

 

α. Το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά τη δημοσίευση της περίληψης της απόφασης πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η οποία δημοσίευση γίνεται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την έκδοσή της, με ταυτόχρονη επιστροφή της τυχόν υποβληθείσας εγγυητικής επιστολής.

 

β. Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας γίνεται μετά από αίτηση του επενδυτή, η οποία κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικά στην αρμόδια υπηρεσία το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης όπως αυτή ισχύει.

 

Μετά την πάροδο της εξάμηνης προθεσμίας, χωρίς να υποβληθεί αίτηση ή χωρίς η υποβληθείσα αίτηση να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα παραστατικά, η επένδυση θεωρείται κατ' αμάχητο τεκμήριο ως μη ολοκληρωθείσα και η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται

 

Εάν ο φορέας της επένδυσης έχει λάβει τμήμα του ποσού της επιχορήγησης, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή με την απόφαση ανάκλησης.

 

γ. Εντός ενός (1) μηνός από την κατάθεση της παραπάνω αίτησης από τον φορέα της επένδυσης συγκροτείται το όργανο ελέγχου της παραγράφου 21 του άρθρου 8, το οποίο ολοκληρώνει τον έλεγχο και υποβάλλει έκθεση ελέγχου εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη συγκρότηση.

 

Η απόφαση πιστοποίησης ή μη της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της έκθεσης του οργάνου ελέγχου.

 

δ. Έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας θεωρείται η δημιουργία των μισών τουλάχιστον από τις νέες θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής και η πραγματοποίηση αγορών πρώτων υλών και πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών.

 

Ειδικά προκειμένου για ίδρυση ή επέκταση αλιευτικών επιχειρήσεων υδατοκαλλιεργειών και αγελαδοτροφικών μονάδων κρεατοπαραγωγής σύγχρονης τεχνολογίας, η πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω χωρίς την υποχρέωση πραγματοποίησης πωλήσεων προϊόντων.

 

ε. Τα απαιτούμενα παραστατικά που συνοδεύουν την αίτηση του επενδυτή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή των ενισχύσεων ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 

στ. Τμήμα του ποσού της επιχορήγησης, που δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του προβλεπόμενου στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης, μπορεί να καταβάλλεται εφάπαξ εφόσον υφίστανται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 

(i) Έχουν συμπληρωθεί τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευση της περίληψης της απόφασης υπαγωγής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

(ii) Έχει κατατεθεί από το φορέα της επένδυσης εγγυητική επιστολή τράπεζας, που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ποσού μεγαλύτερου κατά δέκα τοις εκατό (10%) του καταβαλλόμενου τμήματος του ποσού της επιχορήγησης.

 

(iii) Έχει υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 από το φορέα της επένδυσης, ότι έχουν πραγματοποιηθεί ενισχυόμενες δαπάνες που ανέρχονται τουλάχιστον στο τριάντα τοις εκατό (30%) του επιχορηγούμενου κόστους αυτής. Η υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση των δαπανών αυτών, η οποία υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και από το λογιστή αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 3219/2004 (ΦΕΚ 13/Α/2004).

 

6. Καταβολή της επιχορήγησης για τα επιχειρηματικά σχέδια της υποπερίπτωσης (xv) της περίπτωσης α' και της υποπερίπτωσης (v) της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 3, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

 

Το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται με βάση τις ετήσιες δαπάνες που προβλέπει ο χρηματοδοτικός πίνακας του επιχειρηματικού σχεδίου. Το 80% της επιχορήγησης καταβάλλεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και το 20% μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσης. Οι όροι τμηματικής καταβολής της επιχορήγησης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης και τα αναγκαία δικαιολογητικά ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

7. Καταβολή της επιχορήγησης για τις επενδύσεις των υποπεριπτώσεων (xvii), (xviii), (xix), (xx) και (xxi) της περίπτωσης α' και της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

 

Το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εφόσον το αρμόδιο όργανο ελέγχου πιστοποιήσει ότι ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής και έχει δαπανήσει για να πραγματοποιηθεί η επένδυση το 60% της ίδιας συμμετοχής και το 60% του τυχόν επενδυτικού δανείου, η δεύτερη δόση καταβάλλεται εφόσον το αρμόδιο όργανο ελέγχου πιστοποιήσει ότι η επένδυση ολοκληρώθηκε, έγινε η έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 5 πιο πάνω και ότι ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής. Η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης και τα αναγκαία δικαιολογητικά ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

8. Τα ποσά της επιχορήγησης του Δημοσίου που εισπράττει η επιχείρηση και αντιστοιχούν σε πάγια στοιχεία εμφανίζονται με τη μορφή αποθεματικού σε ξεχωριστό λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Τα ποσά της επιχορήγησης του Δημοσίου που εισπράττει η επιχείρηση και αντιστοιχούν σε λειτουργικές δαπάνες ή έξοδα μειώνουν το ποσό των δαπανών ή εξόδων που αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης για να υπολογιστούν τα καθαρά κέρδη που φορολογούνται. Ανάλογος όρος τίθεται στις αποφάσεις υπαγωγής.

 

9. Καταβολή επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 

(α) Η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται εφόσον ο μισθωμένος εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί στη μονάδα και έχει γίνει έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 9. Στις περιπτώσεις δε που η απόκτηση της χρήσης του εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση συνδυάζεται και με επένδυση που υπάγεται στην ενίσχυση της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι έχει γίνει και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

 

(β) Η επιδότηση καταβάλλεται μετά την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του μισθώματος από την επιχείρηση σε δόσεις καθεμία εκ των οποίων υπολογίζεται επί του τμήματος της αξίας κτίσεως του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στην εκάστοτε καταβαλλόμενη δόση του μισθώματος. Σε περίπτωση που η σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπει καταβολή των δόσεων του μισθώματος σε διαστήματα μικρότερα του τριμήνου, η καταβολή της επιδότησης γίνεται ανά τρίμηνο.

 

(γ) Τα ποσά των δόσεων της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης που εισπράττει η επιχείρηση μειώνουν το ποσό των δαπανών χρηματοδοτικής μίσθωσης, που αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης για να υπολογισθούν τα καθαρά κέρδη που φορολογούνται. Ο σχετικός όρος πρέπει να περιλαμβάνεται στις οικείες αποφάσεις υπαγωγής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.