Νόμος 2575/98 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Θέματα πόρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Το πλοίο, για τον υπολογισμό των εισφορών του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου θεωρείται ότι βρίσκεται σε αργία ή παροπλισμό, εφόσον παραμένει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες ακινητοποιημένο έχοντας διακόψει τους πλόες του. Μετά τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού, η αργία ή ο παροπλισμός θεωρούνται ότι άρχισαν από την πρώτη ημέρα της ακινητοποίησής του. Μετακινήσεις σε άλλο αγκυροβόλιο με εντολή ή άδεια της οικείας λιμενικής αρχής δεν διακόπτουν την αργία ή τον παροπλισμό του πλοίου.

 

β) Στις περιπτώσεις που υπάρχουν οφειλές στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο χωρίς να καλύπτονται από εγγυητική επιστολή τράπεζας και το πλοίο είναι εφοδιασμένο με ναυτολόγιο και είναι ακινητοποιημένο, έχοντας διακόψει τους πλόες του λόγω κατάσχεσης για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών, η ασφάλιση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο των ναυτικών που αναγράφονται στο ναυτολόγιο διακόπτεται μετά τη συμπλήρωση του χρονικού αυτού διαστήματος. Το ναυτολόγιο, με ευθύνη του πλοιάρχου ή της αρμόδιας λιμενικής ή προξενικής αρχής, αποστέλλεται στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο για εκκαθάριση.

 

2. α) Απαλλάσσονται από την υποχρέωση να εφοδιάζονται με ναυτολόγιο τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως χωρητικότητας, τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ολικού μήκους έως και 24 m, τα αλιευτικά σκάφη μέχρι 30 κόρους ολικής χωρητικότητας ή ολικού μήκους έως και 24 m και κάθε άλλο σκάφος μέχρι 25 κόρους ολικής χωρητικότητας.

 

β) Οι Έλληνες απογεγραμμένοι ναυτικοί που εργάζονται στις παραπάνω κατηγορίες σκαφών ασφαλίζονται τόσο στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο όσο και στο οικείο Ταμείο Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού, την Εστία Ναυτικών, τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ) και τον Ειδικό Λογαριασμό Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (ΕΛΟΕΝ), σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και ανάλογα με το αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας που κατέχουν, την ειδικότητα ναυτολόγησης και την κατηγορία του πλοίου που εργάζονται. Η ασφάλισή τους πραγματοποιείται με ειδικές καταστάσεις, οι οποίες συντάσσονται από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη του σκάφους και υποβάλλονται στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο ή στις κατά τόπους λιμενικές αρχές κάθε ημερολογιακό μήνα. Η εξόφληση των καταστάσεων αυτών, χωρίς πρόσθετα τέλη, γίνεται μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του μήνα ασφάλισης.

 

γ) Εφόσον έχουν εξοφληθεί οι εισφορές ναυτικού και εργοδότη, η υπηρεσία των ναυτικών αυτών θεωρείται ότι αποκτήθηκε σε πλοίο εφοδιασμένο με ναυτολόγιο και οι ναυτικοί αποκτούν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που απορρέουν από την ειδικότητα ναυτολόγησής τους και την κατηγορία του σκάφους που υπηρέτησαν. Σε περιπτώσεις ατυχήματος οι ναυτικοί θεωρούνται ασφαλισμένοι εφόσον έχουν εξοφληθεί οι εισφορές του δεύτερου προηγούμενου μήνα πριν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος ή εφόσον έχουν κατατεθεί οι καταστάσεις που προβλέπονται στο στοιχείο β' και αφορούν στον προηγούμενο μήνα πριν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος.

 

Ως εισφορές, κατά τα ανωτέρω, νοούνται αυτές που κατά τις κείμενες διατάξεις εισπράττονται μέσω ναυτολογίου.

 

δ) Για κάθε μεταβολή της νομικής κατάστασης των σκαφών του στοιχείου α' στα νηολόγια - λεμβολόγια δεν απαιτείται πιστοποιητικό μη οφειλής από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο.

 

ε) Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.

 

στ) Στις διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν υπάγονται τα σκάφη που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 438/1976.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/2014), με το άρθρο 39 του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/2014), με την παράγραφο 1 του άρθρου 141 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017).

 

3. α) Η παράγραφος 8 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 1085/1980 (ΦΕΚ 255/Α/1980) καταργείται.

 

β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να παρέχονται διευκολύνσεις στους πλοιοκτήτες για την καταβολή οφειλών τους που εισπράττονται από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής τράπεζας αναγνωρισμένης από την Τράπεζα της Ελλάδος ή με παροχή εγγυήσεων άλλης μορφής, οι οποίες καλύπτουν σε κάθε περίπτωση το ποσό της οφειλής και τα πρόσθετα τέλη. Οι διευκολύνσεις αυτές παρέχονται: α) Με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, εφόσον κατατίθεται εγγυητική επιστολή, β) Με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, που ισχύει για διάστημα μέχρι δέκα (10) εργάσιμων ημερών και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, που ισχύει για διάστημα μέχρι τριών (3) μηνών, εφόσον παρέχεται εγγύηση άλλης μορφής. Λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

4. α) Οι εισφορές στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, για το χρονικό διάστημα μέχρι και 21-03-1996, των τουριστικών πλοίων που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 438/1976 υπολογίζονται ως ακολούθως:

 

i) Για πλοία με ελληνική σημαία:

 

α)α) μέχρι εκατό (100) κόρους ολικής χωρητικότητας ίδιες με αυτές που καταβάλλονται από ιστιοφόρα - πετρελαιοκίνητα μέχρι ογδόντα (80) κόρους ολικής χωρητικότητας,

β)β) μέχρι διακοσίων ενενήντα εννιά (299) κόρους ολικής χωρητικότητας, ίδιες με αυτές που καταβάλλονται από επιβατηγά - ακτοπλοϊκά πλοία μέχρι πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας,

γ)γ) άνω των τριακοσίων (300) κόρων ολικής χωρητικότητας, ίδιες με αυτές που καταβάλλονται από επιβατηγά - μεσογειακά πλοία.

 

ii) Για πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του ανωτέρω αριθμού 1. Οι εισφορές υπολογίζονται σε δραχμές και καταβάλλονται σε ελεύθερο συνάλλαγμα λιρών Αγγλίας δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που μετατρέπονται με την επίσημη τιμή αγοράς συναλλάγματος που ισχύει κατά την ημέρα της μετατροπής.

 

β) Χρηματικές απαιτήσεις πλοιοκτητών τουριστικών πλοίων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 438/1976 κατά του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, που προέκυψαν από τον υπολογισμό από αυτό των εισφορών, σύμφωνα με το ανωτέρω στοιχείο α' της παραγράφου αυτής, παραγράφονται και τυχόν εκκρεμείς δίκες καταργούνται, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Ποσά από σχετικές υποθέσεις που έχουν καταβληθεί από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων δεν αναζητούνται.

 

5. Οι τακτικές μηνιαίες εισφορές που καταβάλλουν οι ναυτικοί, μέλη συγκροτημένων πληρωμάτων ελληνικών πλοίων και οι πλοιοκτήτες των πλοίων αυτών καθορίζονται σε ποσοστό επί του μηνιαίου μισθού των ναυτικών ως ακολούθως:

 

α) Επί πλοίων ολικής χωρητικότητας μέχρι 25 κόρους ολικής χωρητικότητας: οι ναυτικοί επτά τοις εκατό (7%) από 01-01-1998, οκτώ τοις εκατό (8%) από 01-01-1999 και εννέα τοις εκατό (9%) από 01-01-2000 και οι πλοιοκτήτες δέκα τοις εκατό (10%) από 01-01-1998, δώδεκα τοις εκατό (12%) από 01-01-1999 και δεκατέσσερα τοις εκατό (14%) από 01-01-2000.

 

β) Επί πλοίων ολικής χωρητικότητας άνω των 25 κόρων ολικής χωρητικότητας και μέχρι 1.500 κόρους ολικής χωρητικότητας: από 01-01-1998, οι ναυτικοί εννέα τοις εκατό (9%) και οι πλοιοκτήτες δεκατέσσερα τοις εκατό (14%).

 

γ) Επί πλοίων ολικής χωρητικότητας άνω των 1.500 κόρων ολικής χωρητικότητας: όπως ισχύουν, ήτοι οι ναυτικοί εννέα τοις εκατό (9%) και οι πλοιοκτήτες δεκατέσσερα τοις εκατό (14%).

 

6. α) Συνιστάται στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο ίδιος κλάδος ασφάλισης επιβατών και οχημάτων που μετακινούνται με καταβολή ναύλου μεταξύ ελληνικών λιμένων με κάθε τύπου επιβατηγά, επιβατηγά-οχηματαγωγά και φορτηγά - οχηματαγωγά πλοία ως και ίδιο κεφάλαιο με τον τίτλο Κεφάλαιο Ασφάλισης Επιβατών και Οχημάτων (ΚΑΕΟ). Ο Κλάδος Ασφάλισης Επιβατών και το Κεφάλαιο Ασφάλισης Επιβατών (ΚΑΕ) που έχουν συσταθεί κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 152/1974 (ΦΕΚ 331/Α/1974) με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 91/1979 (ΦΕΚ 18/Α/1979), όπως το προεδρικό διάταγμα αυτό τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 320/1991 (ΦΕΚ 117/Α/1991) καταργούνται και τα μέχρι σήμερα αποθεματικά του Κεφαλαίου Ασφαλίσεως Επιβατών περιέρχονται στο Κεφάλαιο Ασφαλίσεως Επιβατών και Οχημάτων ως πόροι του. Το Κεφάλαιο Ασφαλίσεως Επιβατών θεωρείται καθολικός διάδοχος του Κεφαλαίου Ασφαλίσεως Επιβατών.

 

β) Πόροι του Κεφαλαίου Ασφαλίσεως Επιβατών και Οχημάτων είναι ακόμη:

 

i) Το ασφάλιστρο επιβατών του πρώτου εδαφίου του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 91/1979, που διατηρείται σε ισχύ και ορίζεται σε 6,5% επί του ναύλου, όπως αναγράφεται στο ναυλολόγιο που ισχύει και σε περίπτωση ολικής ναύλωσης επί του ολικού ναύλου.

 

ii) Το τέλος υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου του άρθρου 77 παράγραφος 8 στοιχείο β' του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) το οποίο διατηρείται σε ισχύ, καλείται εφεξής ασφάλιστρο οχημάτων και ορίζεται σε 6,5% που ισχύει.

 

iii) Οι τόκοι των κεφαλαίων του και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του και κάθε παροχή από χαριστική αιτία με πράξη εν ζωή ή αιτία θανάτου που διατίθεται στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο υπέρ του Κεφαλαίου Ασφαλίσεως Επιβατών και Οχημάτων

 

iv) Τα πρόσθετα τέλη, πρόστιμα ή προσαυξήσεις που αποδίδονται στο Κεφάλαιο Ασφαλίσεως Επιβατών και Οχημάτων και επιβάλλονται με τις διατάξεις του παρόντος ή άλλες διατάξεις του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου για θέματα που αφορούν το Κεφάλαιο Ασφαλίσεως Επιβατών και Οχημάτων.

 

γ) Τα αποθεματικά του Κεφαλαίου Ασφαλίσεως Επιβατών και Οχημάτων τηρούνται σε ίδιο έντοκο τραπεζικό λογαριασμό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου μπορεί να υπάρξει και άλλη μορφή επένδυσης των αποθεματικών του Κεφαλαίου Ασφαλίσεως Επιβατών και Οχημάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

δ) Από τα έσοδα του Κεφαλαίου Ασφαλίσεως Επιβατών και Οχημάτων ποσοστό 75% αποτελεί πόρο του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.

 

ε) Το ασφάλιστρο καταβάλλεται από τον επιβάτη ή τον οδηγό του οχήματος και συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του εισιτηρίου.

 

στ) Η είσπραξη των πόρων υπέρ του Κεφαλαίου Ασφαλίσεως Επιβατών και Οχημάτων, που αναφέρονται στις περιπτώσεις i' και ii' του στοιχείου β', ενεργείται με ευθύνη της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας επιχείρησης και η απόδοσή τους στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, είτε απευθείας σε αυτό είτε μέσω υπολόγων του είτε μέσω των λιμενικών αρχών, πραγματοποιείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από το τέλος κάθε ημερολογιακού διμήνου με βάση: i) θεωρημένο αντίγραφο της προσωρινής ή εκκαθαριστικής δήλωσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που κατατίθεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία από τους ανωτέρω υπόχρεους και ii) ειδικό έντυπο κατάστασης που χορηγείται από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, όπου εμφανίζονται χωριστά τα υπέρ του Κεφαλαίου Ασφαλίσεως Επιβατών και Οχημάτων ασφάλιστρα, θεωρημένο αντίγραφο της οποίας θα προσκομίζεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία από τους υπόχρεους, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η υποβολή της προσωρινής δήλωσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας της επόμενης περιόδου.

 

ζ) Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο με τα αρμόδια όργανά του, που ορίζονται από τον Πρόεδρό του, δύναται να προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών που βρίσκονται στα χέρια των υπευθύνων για την είσπραξη ή τρίτων και να λαμβάνει γνώση σχετικών στοιχείων υπηρεσιών, με σκοπό τη διαπίστωση της κανονικής είσπραξης και απόδοσης των ανωτέρω πόρων. Αν διαπιστώνονται διαφορές από τις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, όσον αφορά το ύψος των εσόδων των υπόχρεων για την απόδοση του ασφαλίστρου υπέρ του Κεφαλαίου Ασφαλίσεως Επιβατών και Οχημάτων, οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες κοινοποιούν στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο τις διαφορές αυτές με σκοπό τη βεβαίωση των επιπλέον οφειλόμενων ασφαλίστρων.

 

η) Οι πόροι που αναφέρονται στις περιπτώσεις i', ii' και iv' του στοιχείου β' θεωρούνται εισφορές εκ ναυτολογίου, κατά την έννοια του άρθρου 19 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 3170/1955 (ΦΕΚ 76/Α/1955) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 4502/1966 (ΦΕΚ 54/Α/1966) και το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 87/1969 (ΦΕΚ 5/Α/1969) και ετέθη ως παράγραφος 3 του άρθρου 86 του με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 913/1978 (ΦΕΚ 220/Α/1978) κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 792/1978.

 

θ) Η βεβαίωση των οφειλόμενων πόρων γίνεται με πράξη του Προέδρου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, με βάση φύλλο εκκαθάρισης που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Πόρων του Ταμείου. Το φύλλο εκκαθάρισης είναι τίτλος νόμιμος και εκτελεστός, κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 4502/1966, όπως ετέθη ως παράγραφος 1 στοιχείο β' του άρθρου 90 του με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 913/1978 κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 792/1978 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 10 του νόμου [Ν] 1711/1987 (ΦΕΚ 109/Α/1987). Η αναγκαστική είσπραξη των βεβαιούμενων οφειλών γίνεται είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου είτε από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Τα κατά τα ανωτέρω βεβαιούμενα ποσά, προσαυξανόμενα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων είναι, κατά το άρθρο 19 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 3170/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 4502/1966 και το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 87/1969 και ετέθη ως παράγραφος 9 του άρθρου 86 του με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 913/1978 κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 792/1978, προνομιούχα επί του πλοίου και του ναύλου άνευ χρονικού προσδιορισμού κατά το άρθρο 205 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου.

 

ι) Για τη μη είσπραξη ή την καθυστέρηση απόδοσης των πόρων από την πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια επιχείρηση, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις και τις προσαυξήσεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, που επιβάλλονται από την επόμενη ημέρα λήξεως της προθεσμίας προς απόδοση των σαράντα ημερών, δύναται να απαγορεύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ο απόπλους του πλοίου ή των πλοίων, που διαχειρίζεται η πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια επιχείρηση.

 

Πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος βάσει της προϊσχύουσας διάταξης οφείλονται και εισπράττονται σύμφωνα με αυτή. Το ίδιο ισχύει και για μη εισπραχθέντες ή μη αποδοθέντες πόρους που αφορούν το χρονικό διάστημα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, ανεξάρτητα αν έχει εκδοθεί πράξη επιβολής προστίμου.

 

ι)α) Με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, μπορεί να ρυθμίζεται κατά διάφορο τρόπο το θέμα των προθεσμιών που αναφέρονται ανωτέρω και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη διαδικασία βεβαίωσης, είσπραξης, απόδοσης και ελέγχου των υπέρ του Κεφαλαίου Ασφαλίσεως Επιβατών και Οχημάτων πόρων.

 

ι)β) Στην ασφάλιση του παρόντος υπάγονται οι επιβάτες και τα πάσης φύσεως οχήματα που μεταφέρονται με πλοία του στοιχείου α', μόνον εφόσον ο κίνδυνος προέρχεται από ναυτικό ατύχημα, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 91/1979.

 

ι)γ) Όταν επέλθει κίνδυνος που καλύπτεται από την ασφάλιση οφείλεται εφάπαξ αποζημίωση, που προσδιορίζεται ως πολλαπλάσια του μηνιαίου βασικού μισθού ναύτη επιβατηγού - ακτοπλοϊκού πλοίου, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με τη σχετική συλλογική σύμβαση εργασίας, ως εξής: α)α) Προκειμένου για επιβάτες, η αποζημίωση πρώτης κλάσεως είναι ίση με το εικοσαπλάσιο του ως άνω μισθού και δεύτερης κλάσεως το δεκαπλάσιο αυτού, β)β) Προκειμένου για ολική απώλεια οχημάτων: 1) Επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών έως 1 τόνο ωφέλιμου φορτίου, το τριπλάσιο του ως άνω μισθού, για κάθε μέτρο μήκους τους 2) Φορτηγών αυτοκινήτων, λεωφορείων και λοιπών οχημάτων, το εξαπλάσιο του ως άνω μισθού για κάθε μέτρο μήκους τους. 3) Δίκυκλων και τρίκυκλων, το 1/200 του ως άνω μισθού για κάθε κυβικό εκατοστό της μηχανής τους.

 

Σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότερες της μιας συλλογικές συμβάσεις ναύτη ακτοπλοϊκού πλοίου, τότε η επιλογή της βάσης υπολογισμού των αποζημιώσεων αυτών καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών. Με ίδια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται η βάση υπολογισμού των ίδιων αποζημιώσεων.

 

ι)δ) Τα άρθρα 6 και 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 91/1979 για τον τρόπο κατανομής και τις προϋποθέσεις χορήγησης της αποζημίωσης για τους δικαιούχους επιβάτες εφαρμόζονται αναλόγως και στους δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων και δίκυκλων ή τρίκυκλων, έστω και αν δεν τα συνοδεύουν.

 

ι)ε) Τα κεφάλαια του Κεφαλαίου Ασφαλίσεως Επιβατών και Οχημάτων δύναται να διατεθούν και για την πληρωμή των συντάξεων, κυρίων και επικουρικών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου. Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κεφάλαια του Κεφαλαίου Ασφαλίσεως Επιβατών και Οχημάτων, δύναται να διατεθούν προς αντιμετώπιση ταμειακών αναγκών των Ταμείων Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού, ήτοι του Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και του Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ), ως δανεισμός. Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο είναι υποχρεωμένο να καλύπτει συμπληρωματικά τις οφειλόμενες αποζημιώσεις για τις οποίες μπορεί να συνάπτονται ασφαλιστικές συμβάσεις με διαγωνισμό προς κάλυψη του ασφαλιστικού κινδύνου ολικά ή μερικά.

 

ι)στ) Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 01-04-1998.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2743/1999 (ΦΕΚ 211/Α/1999), με το άρθρο 24 του νόμου 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/2009), με το άρθρο 26 του νόμου 3450/2006 (ΦΕΚ 64/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 116 του νόμου 3978/2011 (ΦΕΚ 115/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.