Νόμος 2575/98 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Θέματα ασφάλισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Ο χρόνος της ετήσιας άδειας του ναυτικού, όπως αυτός καθορίζεται εκάστοτε κατά τις κείμενες διατάξεις, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για την επαύξηση της σύνταξής του, μόνο για τις υπηρεσίες που απέκτησε ο ναυτικός ως μέλος συγκροτημένου πληρώματος ή με ιδιότητα που εξομοιώνεται με την ιδιότητα τέτοιου μέλους και είναι από αυτές που προβλέπονται στον αριθμό 2 του άρθρου 3 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 792/1978, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1085/1980, σε πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία, συμβεβλημένα ή μη με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, αποκλειόμενης κάθε άλλης υπηρεσίας που λογίζεται ή εξομοιώνεται με πραγματική ναυτική υπηρεσία ή αποκτήθηκε σε πλοία μέχρι 25 κόρους ολικής χωρητικότητας και πλωτά ναυπηγήματα ανεξαρτήτως χωρητικότητας, με εξαίρεση αυτή που αποκτήθηκε σε ρυμουλκά πλοία ως και 25 κόρους ολικής χωρητικότητας.

 

β) Για κάθε άλλη υπηρεσία, που αναγνωρίζεται ασφαλιστικά από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, ο χρόνος της ετήσιας άδειας λαμβάνεται υπόψη μόνο για την επαύξηση της σύνταξης, εφόσον έχουν εξοφληθεί στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, Κεφάλαια, Ειδικούς Λογαριασμούς και Ταμεία Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού οι τακτικές μηνιαίες εισφορές πλοιοκτήτη και ναυτικού, προσαυξημένες κατά το επίδομα αδείας. Η διάταξη αυτή ισχύει για τις υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 28-02-1998.

 

γ) Προκειμένου περί των υπηρεσιών του εδαφίου β', ο χρόνος της ετήσιας άδειας δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε για τη θεμελίωση ούτε για την επαύξηση της σύνταξης και ο μισθός επί του οποίου υπολογίζονται οι τακτικές μηνιαίες εισφορές δεν προσαυξάνεται με το επίδομα αδείας, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Η διάταξη αυτή ισχύει από την 01-03-1998.

 

δ) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης που είναι ασφαλισμένοι στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 3153/2003 (ΦΕΚ 153/Α/2003), με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/2014).

 

2. Η αληθής έννοια της παραγράφου 4 σε συνδυασμό με το στοιχείο β' της παραγράφου 2 της 2311.1/18/1989 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 1844/1989 (ΦΕΚ 100/Α/1989) είναι ότι η καταβολή της επικουρικής σύνταξης του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικού του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου. αρχίζει από τον επόμενο μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης ή του θανάτου ναυτικού ή συνταξιούχου, εφόσον όμως έχουν προηγουμένως καταβληθεί ολοσχερώς οι εισφορές μιας τουλάχιστον πενταετίας, διαφορετικά και σε κάθε περίπτωση η καταβολή αυτή αρχίζει από τον επόμενο μήνα μετά την ολοσχερή καταβολή των εισφορών μιας πενταετίας.

 

3. α) Η επικουρική σύνταξη που παρέχεται από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικού ορίζεται, κατά την πρώτη παροχή της, σε ποσοστό της εκάστοτε καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τα κάθε φύσης επιδόματα. Το ποσοστό αυτό ορίζεται ανά έτος ασφάλισης στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικού και καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου η οποία στηρίζεται σε αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικού.

 

Όταν πρόκειται για συντάξεις Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου κατωτάτου ορίου, το παραπάνω ποσοστό δεν εφαρμόζεται επί του κατώτατου ορίου αλλά επί της δικαιούμενης σύνταξης, ήτοι της κυρίας σύνταξης του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου που εκάστοτε δικαιούται ο συνταξιούχος κατ' εφαρμογή των διατάξεων περί συνταξιοδότησης του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.

 

Η καταβολή της επικουρικής σύνταξης αρχίζει από την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης.

 

β) Ο χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικού για παροχή επικουρικής σύνταξης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε (5) ετών, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος άδειας του ναυτικού, όπως προβλέπεται κάθε φορά από τη νομοθεσία περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο λόγω ατυχήματος, ως χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικού λαμβάνεται υπόψη ο αντίστοιχος χρόνος που υπολογίσθηκε από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο για τη χορήγηση σύνταξης λόγω ατυχήματος. Οι σχετικές διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται αναλόγως και στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικού.

 

γ) Οι διατάξεις των στοιχείων α' και β' ισχύουν για όσους καταστούν συνταξιούχοι Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου - Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικού μετά την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στο στοιχείο α' και για τους ήδη συνταξιούχους κατά την έκδοση της απόφασης αυτής, των οποίων η κύρια σύνταξη αναπροσαρμόστηκε ή αναπροσαρμόζεται σύμφωνα: 1) με τις διατάξεις των εδαφίων β' και στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 23Α του κωδικοποιημένου με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 913/1978 νόμου [Ν] 792/1978, το οποίο προστέθηκε σε αυτόν με το άρθρο 5 του νόμου [Ν] 2390/1996 (ΦΕΚ 54/Α/1996) και 2) τις διατάξεις του άρθρου 38 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997). Η επικουρική σύνταξη όσων υπάγονται στην περίπτωση αυτή αναπροσαρμόζεται και καταβάλλεται μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης.

 

δ) Από την έκδοση της απόφασης, που προβλέπεται στο στοιχείο α', καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 10 του άρθρου 8 και του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1482/1984 και κάθε σχετική διάταξη που έχει εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή τους ή χωρίς εξουσιοδότηση αλλά έχει κυρωθεί νομοθετικά, οι οποίες προβλέπουν θέματα εξαγοράς και αναγνώρισης υπηρεσίας στην επικουρική ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικού.

 

4. α) Στην παράγραφο 3 του κεφαλαίου Β' του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2390/1996:

 

α)α) Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται, από την έναρξη της ισχύος του, ως ακολούθως:

 

{Η αληθής έννοια της τελευταίας περιόδου της παραγράφου δ' του άρθρου 3Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 792/1978, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση β' του νόμου [Ν] 1711/1987 είναι ο ασφαλισμένος να μην λαμβάνει σύνταξη από άλλον κύριο φορέα κοινωνικής ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής},

 

β)β) Το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Συντάξεις που έχουν χορηγηθεί χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης διακόπτονται.}

 

β) Το εδάφιο που έχει προστεθεί με το στοιχείο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1711/1987 στο τέλος της περίπτωσης β' του άρθρου 3Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 792/1978, όπως το άρθρο αυτό έχει προστεθεί στον κωδικοποιημένο νόμο [Ν] 792/1978 με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1085/1980 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Για την παραπάνω πενταετή υπηρεσία, απαιτείται να έχουν πληρωθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές και να έχει πραγματοποιηθεί θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον οκτώ (8) μηνών μέσα στην τελευταία τετραετία προτού επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Ο χρόνος άδειας δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση της πενταετούς υπηρεσίας.}

 

γ) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το στοιχείο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1711/1987. Συντάξεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που καταργούνται δεν θίγονται.

 

5. Το άρθρο 40 παράγραφος 2 στοιχείο α' του νόμου [Ν] 3170/1955, όπως τέθηκε ως άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο α' του κωδικοποιημένου με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 913/1978 νόμου [Ν] 792/1978 καταργείται.

 

6. Το άρθρο 36 του νόμου [Ν] 4502/1966, όπως τέθηκε ως άρθρο 51 του κωδικοποιημένου με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 913/1978 νόμου [Ν] 792/1978, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα έξοδα κηδείας που καταβάλλονται σε όποιους έχουν επιμεληθεί για την κηδεία συνταξιούχων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου καθορίζονται στο ποσό των εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων (139.000) δραχμών. Με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, δύναται να αναπροσαρμόζεται το ποσό αυτό, καθώς και να ορίζονται τα προς πληρωμή αναγκαία δικαιολογητικά, η προθεσμία υποβολής αυτών, ο τρόπος απόδειξης αυτού που έχει επιμεληθεί τα της κηδείας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.}

 

7. Μετά την απονομή της σύνταξης στον ασφαλισμένο και την παραλαβή των συνταξιοδοτικών του εγγραφών, το ναυτικό φυλλάδιο επιστρέφεται σε αυτόν, αφού προηγουμένως όλα τα φύλλα του ακυρωθούν με σφραγίδα, που θα αναγράφει τις λέξεις ΑΚΥΡΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΙ στην ελληνική γλώσσα.

 

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 3170/1955, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του νόμου [Ν] 4502/1966 και τέθηκε ως παράγραφος 5 του άρθρου 24 του κωδικοποιημένου με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 913/1978 νόμου [Ν] 792/1978 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Τα χρηματικά ποσά των αναδρομικών συντάξεων που οφείλονται από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο στον δικαιούχο κατά το χρόνο του θανάτου του καταβάλλονται στο ακέραιο στα μέλη της οικογένειάς του δικαιούνται συντάξεως και εφόσον δεν υπάρχουν στους κληρονόμους του.}

 

9. Κατ' εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου περί υποχρεωτικής ασφάλισης ναυτικών που ανήκουν σε συγκροτημένο πλήρωμα, οι Γενικοί Επιθεωρητές σκάφους και οι Επιθεωρητές Μηχανικών υπάγονται με τις ειδικότητες αυτές στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και για την υπηρεσία μέχρι έξι (6) το πολύ μήνες κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, μόνο εφόσον:

 

α) υπηρετούν σε πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των χιλίων (1000) κόρων ολικής χωρητικότητας και

β) έχουν αντίστοιχο δίπλωμα Πλοιάρχου ή Μηχανικού Α' τάξης.

 

Αν καταβλήθηκαν εισφορές για περισσότερο χρόνο από τον ανωτέρω επιστρέφονται.

 

10. α) Ως δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή γνωμάτευσης περί της ανικανότητας για το ναυτικό επάγγελμα του ασφαλισμένου στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο ναυτικού, ορίζεται η Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ). Αν η Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή κρίνει τον ναυτικό ανίκανο για το ναυτικό επάγγελμα, τότε αυτός συνταξιοδοτείται κατά τα κατωτέρω, διαφορετικά η αίτησή του απορρίπτεται και του επιστρέφεται το ναυτικό φυλλάδιο. Για τη γνωμάτευση περί της ανικανότητας μέλους της οικογένειας ναυτικού εξακολουθούν να έχουν αρμοδιότητα οι δευτεροβάθμιες επιτροπές του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

β) Ασφαλισμένοι του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου που κρίθηκαν ανίκανοι για το ναυτικό επάγγελμα ή μέλη της οικογένειάς τους που κρίθηκαν ανίκανοι κατά ποσοστό τουλάχιστον 67%, είτε η κρίση προέρχεται από την πρωτοβάθμια είτε, σε περίπτωση προσφυγής, από τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή:

 

α)α) συνταξιοδοτούνται προσωρινώς από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, εφόσον δεν λαμβάνουν σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης,

β)β) επανεξετάζονται ανά διετία και

γ)γ) δικαιούνται να λάβουν, μέχρι να συνταξιοδοτηθούν οριστικώς, εφάπαξ χρηματική παροχή από το οικείο Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) ή το Ταμείο Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ).

 

Επικουρική σύνταξη από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικού λαμβάνουν εφόσον συνταξιοδοτηθούν οριστικώς μετά την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στο στοιχείο α' της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου.

 

γ) Σε όσους κρίθηκαν ανίκανοι για το ναυτικό επάγγελμα δεν χορηγείται για την αιτία αυτή οριστική σύνταξη του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου σε περίπτωση συνταξιοδότησής τους από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

δ. Οι προσωρινά συνταξιοδοτηθέντες ή συνταξιοδοτούμενοι από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο ναυτικοί καθίστανται οριστικά συνταξιούχοι ως ακολούθως:

 

Ι. Στην περίπτωση που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή θα συνταξιοδοτηθούν με τις γενικές διατάξεις περί ανικανότητας και το άθροισμα ηλικίας και της συνθετικής υπηρεσίας δίνει τον αριθμό εβδομήντα.

 

II. Στην περίπτωση που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή θα συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις περί ναυτικού εργατικού ατυχήματος μέχρι συμπληρώσεως του πεντηκοστού έτους της ηλικίας τους ή περί ελαχίστης ασφαλιστικής προστασίας, πέντε χρόνια αργότερα.

 

III. Στην περίπτωση που οι υγειονομικές επιτροπές κατά την πρώτη παραπομπή διαπίστωσαν πλήρη ακρωτηριασμό άκρου ή πλήρη τύφλωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001).

 

11. Στο τέλος του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 792/1978 (ΦΕΚ 110/Α/1978), όπως τέθηκε ως άρθρο 33 στον κωδικοποιημένο με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 913/1978 νόμο [Ν] 792/1978 προστίθεται παράγραφος ως ακολούθως:

 

{Από 01-03-1998 για το επίδομα του παρόντος άρθρου υπολογίζεται και η υπηρεσία των αρχιπλοηγών, πλοηγών και του βοηθητικού προσωπικού των πλοηγικών σταθμών, ως και των πλοηγών σε λιμένες της αλλοδαπής. Η διάταξη αυτή ισχύει και για όσους είναι συνταξιούχοι του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου κατά το χρόνο που αρχίζει η εφαρμογή της.}

 

12. α) Οι συνταξιούχοι του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου υποβάλλουν σ' αυτό τον Ιανουάριο κάθε έτους απλή δήλωση για το αμετάβλητο των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεών τους. Αν υπάρχει αμφισβήτηση είναι δυνατόν να ζητηθεί ο τύπος της δήλωσης του κατωτέρω στοιχείου β'.

 

β) Τα πληρεξούσια τα οποία χορηγούν οι συνταξιούχοι του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου για την είσπραξη των συντάξεών τους μπορεί να είναι αορίστου χρόνου, οι πληρεξούσιοι, όμως, προκειμένου να τους καταβληθεί το ποσό της σύνταξης, υποχρεούνται να καταθέτουν τον Ιανουάριο κάθε έτους στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο ή στην οικεία τράπεζα δήλωση του συνταξιούχου ότι το πληρεξούσιό τους ισχύει και δεν ανεκλήθη. Η δήλωση αυτή φέρει τον τύπο των δηλώσεων του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Λιμενική Αρχή ή από Αρχή που έχει τέτοια αρμοδιότητα.

 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής ναυτιλίας, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, μπορεί να ρυθμίζεται κατά διάφορο τρόπο ο τύπος των δηλώσεων αυτών, ο τρόπος της υποβολής τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 

13. α) Πλοίαρχοι Α' ή Β' Τάξεως και Μηχανικοί Α' ή Β' Τάξεως εμπορικού ναυτικού που εργάζονται σε πλοία, τα οποία τελούν υπό ναυπήγηση στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, είναι άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κόρων ολικής χωρητικότητας και δεν έχουν εφοδιαστεί με ναυτολόγια, μπορούν, μέχρι δυο το πολύ φορές κατά τη διάρκεια της ασφάλισης τους στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, να αναγνωρίσουν την υπηρεσία τους σε ανωτέρω πλοία μέχρι δώδεκα (12) μήνες για κάθε πλοίο, εφόσον τα πλοία αυτά υψώσουν κατά την πρώτη νηολόγηση τους την ελληνική σημαία και τη διατηρήσουν για χρόνο διπλάσιο του χρόνου που εξαγοράζεται.

 

β) Η διάταξη του ανωτέρω στοιχείου α' εφαρμόζεται για το χρονικό διάστημα της ναυπήγησης του πλοίου και για δυο το πολύ αξιωματικούς των ανωτέρω ειδικοτήτων για κάθε πλοίο, που μπορεί να είναι της ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας.

 

γ) Πλοίαρχοι Β' Τάξεως που υπάγονται στο στοιχείο α' μπορούν με αίτησή τους να αναγνωρίσουν μέχρι έξι (6) μήνες από την υπηρεσία αυτή για τη συμπλήρωση της συνολικώς απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας για την απόκτηση Διπλώματος Πλοιάρχου Α' Τάξεως.

 

δ) Τα θέματα που έχουν σχέση με την καταβολή των εισφορών, την απόδειξη συνδρομής των σχετικών προϋποθέσεων υπαγωγής στη διάταξη αυτή και γενικώς οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.