Νόμος 2539/97 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Ιδρύματα - Λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου - Σύνδεσμοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται - Κατάργηση Συμβουλίων Περιοχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 202 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προκύπτουν από συνένωση άλλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη της λειτουργίας τους, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δήμων ή κοινοτήτων που καταργούνται με τη συνένωση ως προς τα δημοτικά ή κοινοτικά ιδρύματα του άρθρου 190, που έχουν συσταθεί από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται.

 

2. Τα ανωτέρω δημοτικά ή κοινοτικά ιδρύματα περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την έναρξη της λειτουργίας του.}

 

2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 204 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προκύπτουν από συνένωση υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη της λειτουργίας τους, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δήμων ή κοινοτήτων που καταργούνται με τη συνένωση ως προς τα λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα του άρθρου 203 που έχουν συσταθεί από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται.

 

2. Τα λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα του άρθρου 203 που έχουν συσταθεί από δήμο ή κοινότητα, που καταργείται με τη συνένωση περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. από την έναρξη της λειτουργίας του.}

 

3. Το άρθρο 213 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 213: Σύνδεσμοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται

 

1. Στην περίπτωση που οι δήμοι ή κοινότητες που συνενώνονται και αποτελούν ένα νέο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμμετέχουν όλοι τους ή μερικοί από αυτούς σε σύνδεσμο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο σύνδεσμος αυτός καταργείται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας του νέου δήμου ή κοινότητος. Την εκτέλεση του σκοπού για τον οποίο είχε συσταθεί ο σύνδεσμος αναλαμβάνει αυτοδικαίως και συνεχίζει ο νέος δήμος ή κοινότητα, ο οποίος υπεισέρχεται σε όλα το δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του συνδέσμου ως καθολικός διάδοχος. Το προσωπικό και η περιουσία του συνδέσμου περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την έναρξη της λειτουργίας του.

 

2. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προκύπτουν από συνένωση υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη της λειτουργίας τους, σε όλα το δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δήμων ή κοινοτήτων που καταργούνται με τη συνένωση και συμμετέχουν στους συνδέσμους κάθε κατηγορίας που μετείχαν οι καταργηθέντες.

 

Αν οι εισφορές προς το σύνδεσμο των δήμων και κοινοτήτων που καταργούνται έχουν καθοριστεί ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε δήμου ή κοινότητας μέλους του συνδέσμου, οι νέοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης εισφέρουν στο σύνδεσμο ποσό ανάλογο με τον πληθυσμό των δήμων ή κοινοτήτων που καταργούνται και οι οποίοι ήταν μέλη του συνδέσμου. Οι δήμοι και οι κοινότητες, μέλη του συνδέσμου, που δεν ενώθηκαν εξακολουθούν να εισφέρουν τα ποσά τα οποία εισέφεραν.

 

Αν οι εισφορές προς το σύνδεσμο των δήμων και κοινοτήτων που καταργούνται με τη συνένωση, έχουν καθοριστεί με εφάπαξ εισφορά, οι νέοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης εισφέρουν στο σύνδεσμο τα ποσά που έχουν καθοριστεί για κάθε δήμο ή κοινότητα με τη συνένωση των οποίων συνιστάται ο νέος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα ίδια ποσά που εισέφεραν εξακολουθούν να εισφέρουν και οι δήμοι ή κοινότητες μέλη του συνδέσμου που δεν καταργήθηκαν.

 

Αν οι εισφορές προς το σύνδεσμο των δήμων και κοινοτήτων που καταργούνται έχουν καθοριστεί σε ποσοστό επί των τακτικών ετήσιων εσόδων καθενός από αυτούς τους δήμους και τις κοινότητες, η εισφορά των νέων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς το σύνδεσμο καθορίζεται με αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων των νέων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μελών του συνδέσμου που δεν καταργήθηκαν.

 

3. Όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 2 εφαρμόζονται ανάλογα για κάθε σύνδεσμο οποιασδήποτε κατηγορίας στον οποίο συμμετέχουν δήμοι και κοινότητες οι οποίοι καταργούνται και συνενώνονται σε περισσότερους από ένα νέους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.}

 

4. Το άρθρο 292 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 292: Επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που συνενώνονται

 

1. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προκύπτουν από συνένωση άλλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη της λειτουργίας τους, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δήμων ή κοινοτήτων που καταργούνται με τη συνένωση ως προς:

 

α. Τις αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 277 που έχουν συσταθεί από καθένα από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται. Οι επιχειρήσεις αυτές περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

β. Τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης του νόμου 1069/1980 που έχουν συσταθεί από καθέναν από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται.

 

Οι επιχειρήσεις αυτές περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

γ. Τις διαδημοτικές ή διακοινοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 285 στις οποίες συμμετέχουν ορισμένοι ή όλοι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται σε ένα δήμο ή κοινότητα.

 

Οι επιχειρήσεις αυτές περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

δ. Τις διαδημοτικές ή διακοινοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 285 στις οποίες συμμετέχουν οι καταργούμενοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της επιχείρησης.

 

Στις επιχειρήσεις αυτές συμμετέχει αυτοδικαίως κάθε νέος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά το άθροισμα των ποσοστών συμμετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης των καταργούμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Αν στις επιχειρήσεις αυτές συμμετέχουν και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δεν καταργούνται, οι επιχειρήσεις αυτές εξακολουθούν να ανήκουν και στους εν λόγω Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά το ποσοστό συμμετοχής καθενός από αυτούς στο κεφάλαιο της επιχείρησης.

 

ε. Τις λοιπές επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν οι καταργούμενοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της επιχείρησης.

 

Στις επιχειρήσεις αυτές συμμετέχει αυτοδικαίως κάθε νέος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά το άθροισμα των ποσοστών συμμετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης των καταργούμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.}

 

5. Το οικείο τοπικό συμβούλιο ή ο πάρεδρος κοινοτικού διαμερίσματος προτείνει στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μέχρι δέκα (10) άτομα για το διορισμό μελών διοικητικού συμβουλίου αμιγούς δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης του άρθρου 278 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 ή δημοτικού ή κοινοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος που είχε συσταθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος από τους κατά το άρθρο 1 δήμους και κοινότητες που συνενώνονται.

 

Το δημοτικό ή κοινοτικά συμβούλιο υποχρεούται να διορίσει στο διοικητικό συμβούλιο των ανωτέρω νομικών προσώπων τουλάχιστον το 50% συν ένα των μελών του από τον πίνακα των προτεινόμενων προσώπων.

 

Αν κατά τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού ο αριθμός που προκύπτει δεν είναι ακέραιος, στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Αν δεν υποβληθεί η πρόταση του πρώτου εδαφίου ή ο αριθμός των προτεινομένων υπολείπεται του 50% συν ένα του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο προβαίνει στη συμπλήρωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου χωρίς την τήρηση του ποσοστού αυτού.

 

Για τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοστού το τυχόν προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

Αν η αμιγής δημοτική ή κοινοτική επιχείρηση του άρθρου 278 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 ή το δημοτικό ή κοινοτικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ίδρυμα ανήκει σε δήμο ή κοινότητα, που καταργήθηκε με τη συνένωση κατά το άρθρο 1 του παρόντος νόμου και δεν λειτουργεί τοπικό συμβούλιο ή δεν υπάρχει πάρεδρος, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο υποχρεούται να περιλάβει ως μέλη στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωτέρω νομικών προσώπων κατοίκους του τέως δήμου ή κοινότητος σε ποσοστό 50% συν ένα του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ρυθμίζεται με ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων της παραγράφου αυτής, η εκπροσώπηση κατά το άρθρο 1 δήμου ή κοινότητας που συνενώνεται, στα όργανα διοίκησης επιχείρησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πλην των αμιγών δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων, στα οποία συμμετέχουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος εκπρόσωποι του δήμου ή κοινότητας που συνενώνεται και τα σχετικά με τη διάθεση των εσόδων από τη συμμετοχή στις επιχειρήσεις αυτές.

 

6. Από 01-01-1998 το Συμβούλια Περιοχής του άρθρου 214 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 μετατρέπονται αυτοδικαίως σε απλούς συνδέσμους του άρθρου 206 του ίδιου προεδρικού διατάγματος.

 

Οι σύνδεσμοι αυτοί καθίστανται καθολικοί διάδοχοι των συμβουλίων περιοχής, υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Η διοίκηση, περιουσία και το προσωπικό των συμβουλίων περιοχής καθίστανται διοίκηση, περιουσία και προσωπικό των συνδέσμων. Οι σύνδεσμοι αυτοί λειτουργούν μέχρι τη λήξη της διανυόμενης δημοτικής και κοινοτικής περιόδου 1995 - 1998 αποκλειστικά και μόνο για την προώθηση και περαίωση των υποθέσεων που έχουν ξεκινήσει τα συμβούλια περιοχής.

 

7. Αν το σύνολο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ανήκαν σε ένα συμβούλιο περιοχής συνενώνεται σε έναν Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αυτός υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του απλού συνδέσμου, ο οποίος καταργείται και αυτός την 01-01-1999.

 

Το προσωπικό και η περιουσία του καταργούμενου συνδέσμου καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και περιουσία του νέου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

8. Αν δήμοι και κοινότητες που ανήκαν σε ένα συμβούλιο περιοχής - απλό σύνδεσμο από 01-01-1998 - συνενωθούν σε περισσότερους από έναν Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι νέοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπεισέρχονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του απλού συνδέσμου που καταργείται, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

 

Το προσωπικό του απλού συνδέσμου κατανέμεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας στους νέους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προκύπτουν από τις συνενώσεις και καθίσταται προσωπικό αυτών.

 

Αν ένας Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης απλού συνδέσμου που καταργείται δεν συνενωθεί σε νέο δήμο ή κοινότητα, υπεισέρχεται και αυτός στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του απλού συνδέσμου σε αναλογία που καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.