Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 213

Άρθρο 213: Σύνδεσμοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση που οι δήμοι ή κοινότητες που συνενώνονται και αποτελούν ένα νέο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμμετέχουν όλοι τους ή μερικοί από αυτούς σε σύνδεσμο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο σύνδεσμος αυτός καταργείται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας του νέου δήμου ή κοινότητος. Την εκτέλεση του σκοπού για τον οποίο είχε συσταθεί ο σύνδεσμος αναλαμβάνει αυτοδικαίως και συνεχίζει ο νέος δήμος ή κοινότητα, ο οποίος υπεισέρχεται σε όλα το δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του συνδέσμου ως καθολικός διάδοχος. Το Προσωπικό και η περιουσία του συνδέσμου περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την έναρξη της λειτουργίας του.

 

2. Οι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προκύπτουν από συνένωση υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη της λειτουργίας τους, σε όλα το δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δήμων ή κοινοτήτων που καταργούνται με τη συνένωση και συμμετέχουν στους συνδέσμους κάθε κατηγορίας που μετείχαν οι καταργηθέντες.

 

Αν οι εισφορές προς το σύνδεσμο των δήμων και κοινοτήτων που καταργούνται έχουν καθοριστεί ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε δήμου ή κοινότητας μέλους του συνδέσμου, οι νέοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εισφέρουν στο σύνδεσμο ποσό ανάλογο με τον πληθυσμό των δήμων ή κοινοτήτων που καταργούνται και οι οποίοι ήταν μέλη του συνδέσμου. Οι δήμοι και οι κοινότητες, μέλη του συνδέσμου, που δεν ενώθηκαν εξακολουθούν να εισφέρουν τα ποσά τα οποία εισέφεραν.

 

Αν οι εισφορές προς το σύνδεσμο των δήμων και κοινοτήτων που καταργούνται με τη συνένωση, έχουν καθοριστεί με εφάπαξ εισφορά, οι νέοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εισφέρουν στο σύνδεσμο τα ποσά που έχουν καθοριστεί για κάθε δήμο ή κοινότητα με τη συνένωση των οποίων συνιστάται ο νέος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα ίδια ποσά που εισέφεραν εξακολουθούν να εισφέρουν και οι δήμοι ή κοινότητες μέλη του συνδέσμου που δεν καταργήθηκαν.

 

Αν οι εισφορές προς το σύνδεσμο των δήμων και κοινοτήτων που καταργούνται έχουν καθοριστεί σε ποσοστό επί των τακτικών ετήσιων εσόδων καθενός από αυτούς τους δήμους και τις κοινότητες, η εισφορά των νέων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς το σύνδεσμο καθορίζεται με αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων των νέων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μελών του συνδέσμου που δεν καταργήθηκαν.

 

3. Όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 2 εφαρμόζονται ανάλογα για κάθε σύνδεσμο οποιασδήποτε κατηγορίας στον οποίο συμμετέχουν δήμοι και κοινότητες οι οποίοι καταργούνται και συνενώνονται σε περισσότερους από ένα νέους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 213 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.