Νόμος 2469/97 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, εποπτεύεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εδρεύει στην Αθήνα. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού δύνανται να συνιστώνται παραρτήματα του Κέντρου σε άλλες διοικητικές περιφέρειες της χώρας, όχι όμως περισσότερα του ενός ανά περιφέρεια.

 

2. Σκοποί του Κέντρου είναι:

 

α) η πιστοποίηση των εισροών της μη τυπικής εκπαίδευσης και, ειδικότερα:

 

α)α) η πιστοποίηση των δομών, των επαγγελματικών περιγραμμάτων, των προγραμμάτων και των εκπαιδευτών των φορέων της αρχικής και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γενικότερα της μη τυπικής εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων,

β)β) η πιστοποίηση των φορέων παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών (ΣΥΥ) και των στελεχών συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και

γ)γ) η χορήγηση άδειας λειτουργίας των φορέων αυτών, όπου αυτό απαιτείται, και

 

β) η εξασφάλιση των προϋποθέσεων και η εξυπηρέτηση των στόχων που αναφέρονται στα εθνικά, τα ευρωπαϊκά και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε σχέση με την πιστοποίηση των εισροών της μη τυπικής εκπαίδευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010) και με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011).

 

3. Για την υλοποίηση των σκοπών του, το Κέντρο ιδίως:

 

α) μελετά, αναπτύσσει, οργανώνει και εφαρμόζει τις προδιαγραφές των συστημάτων πιστοποίησης των εισροών της μη τυπικής εκπαίδευσης,

β) καταρτίζει και τηρεί τα μητρώα των πιστοποιημένων δομών, εκπαιδευτών, στελεχών δια βίου συμβουλευτικής και ελεγκτών - αξιολογητών των δομών αυτών,

γ) ασκεί συνεχή έλεγχο και αξιολογεί τη λειτουργία των πιστοποιημένων δομών της μη τυπικής εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και των φορέων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών,

δ) εισηγείται την έκδοση κανονιστικού πλαισίου για τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία πιστοποίησης των δομών, των επαγγελματικών περιγραμμάτων, των προγραμμάτων και των εκπαιδευτών των φορέων της μη τυπικής εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων των φορέων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και των στελεχών τους, και

ε) υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και στο Συμβούλιο Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση για τη χάραξη κατευθύνσεων, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό μέτρων πολιτικής για τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη του συστήματος πιστοποίησης των εισροών της μη τυπικής εκπαίδευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 

4. Οι πόροι του Κέντρου προέρχονται από:

 

α) Τακτική επιχορήγηση από το Λογαριασμό για την Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση

β) Επιχορηγήσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

γ) Ειδική εισφορά προβλεπομένη στον ετήσιο προϋπολογισμό του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, η οποία ανέρχεται στο ένα και μισό τοις εκατό (1,5%) των εξ εισφορών ετήσιων εσόδων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας. Το ύψος της ειδικής αυτής εισφοράς προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

δ) Χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ε) Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους έναντι αμοιβής.

στ) Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές.

ζ) Ειδικές εισφορές, δωρεές και άλλες παροχές τρίτων.

η) Έσοδα από την καταβολή παραβόλων. Τα παράβολα αυτά καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και καταβάλλονται από τους αιτούντες στις υπηρεσίες του Κέντρου στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998).

 

5. Τη διοίκηση του Κέντρου ασκούν:

 

α) το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι εννεαμελές, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και αποτελείται από τον πρόεδρο, που είναι επιστήμονας με επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα διοίκησης, καθώς και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, έναν εκπρόσωπο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων, έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, έναν κοινό εκπρόσωπο των φορέων των εργοδοτών (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών, Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας) και έναν εμπειρογνώμονα, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους,

 

β) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και

 

γ) ο Γενικός Διευθυντής.

 

Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου περιλαμβάνονται ιδίως ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων, των κριτηρίων και των διαδικασιών πιστοποίησης και αξιολόγησης, η βαθμολόγηση και η χορήγηση ή μη της πιστοποίησης, η άρση της πιστοποίησης, ο καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και της διαδικασίας επιβολής τυχόν κυρώσεων και η επιβολή αυτών, καθώς και η συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών Πιστοποίησης και Επιτροπών Ελέγχου και Αξιολόγησης.

 

Ειδικότερα, όσον αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή του έργου της πιστοποίησης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου έχει ιδίως αρμοδιότητα να:

 

Α) Καθορίζει και αναπροσαρμόζει, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, τους όρους και προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τις διαδικασίες ελέγχου, πιστοποίησης και αξιολόγησης που ανάγονται στις αρμοδιότητες του Κέντρου.

 

Β) Προγραμματίζει και καθορίζει, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, τις ανάγκες σε Πιστοποιούμενες Δομές Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, καθώς και σε εκπαιδευτές Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και στελέχη Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

 

Γ) Συγκροτεί, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, τις Γνωμοδοτικές Επιτροπές Πιστοποίησης.

 

Δ) Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση των Γνωμοδοτικών Επιτροπών Πιστοποίησης των Δομών Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών τη βαθμολόγηση και τη χορήγηση ή μη της πιστοποίησης.

 

Ε) Αποφασίζει, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διαδικασίες πιστοποίησης, τη χορήγηση ή μη πιστοποίησης της εκπαίδευσης εκπαιδευτών Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, καθώς και των προτύπων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων.

 

ΣΤ) Αποφασίζει, κατόπιν ελέγχων και ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, την άρση της πιστοποίησης και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

 

Ζ) Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, για την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους που άπτονται των σκοπών του Κέντρου.

 

Η) Εξουσιοδοτεί με απόφασή του τον Γενικό Διευθυντή του Κέντρου για τη συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου και Αξιολόγησης των ήδη πιστοποιημένων δομών και λειτουργιών αρμοδιότητας του Κέντρου.

 

Θ) Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, για την ανάπτυξη, οργάνωση και εφαρμογή ή και ανάθεση της εφαρμογής σε τρίτους, πρότυπων προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

 

Ι) Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, για την ανάθεση μελετών σχετικών με το έργο της πιστοποίησης σε τρίτους.

 

ΙΑ) Μεριμνά για τη βελτίωση και παραπέρα ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Δομών Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

 

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου που αφορούν τις αρμοδιότητες αυτού που αναφέρονται στα παραπάνω εδάφια Α', Β', Γ' και Η' υποβάλλονται προς έγκριση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του οποίου η εγκριτική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο Γενικός Διευθυντής και το προσωπικό του Κέντρου προσλαμβάνεται από τον ιδιωτικό τομέα ή αποσπάται από το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε κάθε όμως περίπτωση η πρόσληψη ή η απόσπαση γίνεται ύστερα από δημόσια προκήρυξη και κατόπιν αξιολόγησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων.

 

Τον Γενικό Διευθυντή ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του νόμου 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/2000) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010), με την παράγραφο 2 του άρθρου 54 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011).

 

6. Η οικονομική διαχείριση του Κέντρου υπόκειται σε ετήσιο κατασταλτικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι υποβάλλουν την έκθεσή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον εποπτεύοντα Υπουργό.

 

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται έπειτα από πρόταση των Υπουργών οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται:

 

α) η σύνθεση, η θητεία και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) τα προσόντα, ο τρόπος πρόσληψης και οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή,

δ) τα μέσα υλοποίησης των σκοπών του και

ε) η σύσταση των θέσεων του προσωπικού του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 

8. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:

 

α. ο κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου,

β. ο κανονισμός οργάνωσης, λειτουργίας και κατάστασης προσωπικού του Κέντρου,

γ. ο κανονισμός οικονομικής διαχείρισης, προμηθειών και ελέγχου και

δ. κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 

9. Καταργείται, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος, το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκε με το άρθρο 17 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994).

 

Ολόκληρη η κινητή και ακίνητη περιουσία του ως άνω καταργούμενου νομικού προσώπου περιέρχεται αυτοδίκαια στο συνιστώμενο, δυνάμει του παρόντος νόμου, νέο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Επίσης, στο νέο αυτό νομικό πρόσωπο περιέρχονται αυτοδίκαια όλοι οι πόροι που έχουν θεσπισθεί υπέρ του καταργούμενου και εφεξής- εισπράττονται υπέρ του συνιστώμενου τούτου νομικού προσώπου.

 

Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος, το μεν προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στο καταργούμενο νομικό πρόσωπο επανέρχεται στις θέσεις που ανήκει οργανικό, ανακαλούμενης αυτοδίκαια της απόσπασής του, το δε υπόλοιπο προσωπικό που με οποιαδήποτε σχέση ή οποιονδήποτε τρόπο απασχολείται στο νομικό αυτό πρόσωπο απολύεται αυτοδίκαια.

 

Τα πρόσωπα των οποίων λύεται αυτοδίκαια, δυνάμει των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η υφιστάμενη σχέση τους με το ως άνω καταργούμενο νομικό πρόσωπο, δύναται να συνεχίσουν τη σχέση αυτή (σύμβαση έργου) σε εποπτευόμενα από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομικά πρόσωπα, εκτός του υπό σύσταση με τον παρόντα νόμο νομικού προσώπου, εφόσον υποβληθεί προς τη Διεύθυνση Εποπτείας του Υπουργείου αυτού σχετικό αίτημα εκ μέρους του ενδιαφερομένου μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος.

 

Με απόφαση του ίδιου ως άνω Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γίνεται η κατανομή των ενδιαφερόμενων προσώπων σε ένα ή περισσότερα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα και καθορίζονται το αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στα πρόσωπα αυτά, καθώς και οι όροι ανάθεσης του έργου αυτού, όπως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διατάξεως του προηγούμενου εδαφίου, απαγορευόμενης πάντως, επί ποινή απολύτου ακυρότητας, οποιασδήποτε ευνοϊκότερης μεταχείρισης των προσώπων αυτών.

 

10. Επί του προσωπικού του υπό του παρόντος νόμου ιδρυόμενου νομικού προσώπου Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/1996), καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.