Νόμος 2414/96 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 των κωδικοποιημένων με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 456/1995 (ΦΕK 269/Α/1995) διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων σε ενιαίο κείμενο, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Η αγορά αποπερατωθεισών ή ημιτελών κτιριακών και βοηθητικών εγκαταστάσεων που γίνεται αποκλειστικά στα πλαίσιο επενδύσεων σχετιζομένων με την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων που επλήγησαν από πλημμύρες.}

 

2. Στην τρίτη σειρά του (α) εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5 των κωδικοποιημένων με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 456/1995 (ΦΕK 269/Α/1995) διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων σε ενιαίο κείμενο, και μετά τη λέξη Θράκη, προστίθεται φράση, ως εξής:

 

{ή για επενδύσεις που γίνονται στα πλαίσια αποκατάστασης των δραστηριοτήτων που επλήγησαν από πλημμύρες.}

 

3. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4α του άρθρου 9 των κωδικοποιημένων με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 456/1995 (ΦΕK 269/A/1995) διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων σε ενιαίο κείμενο, προστίθενται τα εξής:

 

{Επίσης η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για τη μετεγκατάσταση από οποιαδήποτε περιοχή (συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής A) στην ίδια ή άλλη περιοχή της επικράτειας και χωρίς τον περιορισμό της εγκατάστασης εντός ΒΙΠΕ ΕΤΒA επιχειρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2. που γίνεται αποκλειστικά στα πλαίσια επενδύσεών τους σχετιζομένων με την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων που επλήγησαν από πλημμύρες.}

 

4. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων 1, 2 και 3 έχουν εφαρμογή και για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 1892/1990, των οποίων επενδύσεις αυτής της κατηγορίας έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ίδιου νόμου, κατά την Α' και Β' εξεταστική περίοδο 1995. Για αυτές τις περιπτώσεις η απόφαση υπαγωγής μπορεί να τροποποιηθεί για τη σχετική αύξηση του κόστους της επένδυσης προς ενσωμάτωση του κόστους αγοράς κτιριακών και βοηθητικών εγκαταστάσεων και των δαπανών μετεγκατάστασης της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του κωδικοποιημένου αναπτυξιακού νόμου, χωρίς την προϋπόθεση της προηγούμενης υλοποίησης του 50% της παραγωγικής επένδυσης της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου. Σε περίπτωση δε που η αγορά των κτιριακών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες μετεγκατάστασης θα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μέχρι την ως άνω τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής, η επιχείρηση δεν δικαιούται να εφαρμόσει τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του ως άνω νόμου για αναμόρφωση του κόστους του τμήματος αυτού της παραγωγικής επένδυσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.