Νόμος 2307/95 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Ένα από τα μέλη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που ορίζονται ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης προέρχεται από τη μειοψηφία.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της περιπτώσεως γ' και το τρίτο εδάφιο της περιπτώσεως ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 1069/1980 καταργούνται.

 

3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) εκτελέσεως προμηθειών και αναλήψεως υποχρεώσεων, εφόσον η ολική δαπάνη δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000), επιτρεπομένης της αυξομείωσης του χρηματικού αυτού ορίου με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.}

 

4. Στο άρθρο 10 του νόμου 1069/1980 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4, οι οποίες έχουν ως εξής:

 

{3. Στους πόρους της επιχείρησης, που διευρύνεται με το αντικείμενο της τηλεθέρμανσης, περιλαμβάνονται.

 

α) η χρέωση σύνδεσης με το δίκτυο τηλεθέρμανσης,

β) τα εισπραττόμενα ποσά για τη δαπάνη της μετατόπισης αγωγών και συνδέσεων τηλεθέρμανσης, εναλλακτών ή άλλων συναφών εργασιών,

γ) η αξία των καταναλισκόμενων θερμικών μονάδων,

δ) οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων τηλεθέρμανσης κατά προτεραιότητα και

ε) τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραίτητη δαπάνη σχετική με τις προσφερόμενες υπηρεσίες από το νέο αντικείμενο της επιχείρησης.

 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις διευρύνσεως του αντικειμένου των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 1069/1980.

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 1069/1980 εφαρμόζονται αναλόγως και για την υπηρεσία τηλεθέρμανσης.}

 

5. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 15 του νόμου 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η μέση αυτή τιμή δαπάνης διακλάδωσης ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.}

 

6. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στις περιπτώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια, επιχειρήσεις λουτρών, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, κοινωφελών ιδρυμάτων, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση ακινήτων, που καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, κατά κατηγορίες και αναλόγως του υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, καθώς και το τέλος χρήσης υπονόμου, καθορίζονται με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.}

 

7. Το άρθρο 18 του νόμου 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 18: Διαχειριστικός έλεγχος

 

Ο τακτικός επιχείρησης ενεργείται από 2 ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι προτείνονται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και διορίζονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή στην αρχή κάθε οικονομικού έτους. Με την απόφαση διορισμού ορίζεται και η αμοιβή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 226/1992 (ΦΕΚ 120/Α/1992).}

 

8. Το άρθρο 20 του νόμου 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 20: Εποπτεία επί των επιχειρήσεων

 

1. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο του δήμου ή της κοινότητας στο οποίο ανήκει η επιχείρηση ελέγχει τις εξής αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου:

 

α. Για την ψήφιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης και του τεχνικού προγράμματος έργων, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

β. Για την αγορά και εκποίηση ακινήτων κτημάτων.

γ. Για την επιβάρυνση των ακινήτων της επιχείρησης με εμπράγματα δικαιώματα.

δ. Για τη σύναψη δανείων.

ε. Για τις μελέτες, τα έργα και τις προμήθειες.

 

2. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο του δήμου ή της κοινότητας στο οποίο ανήκει η επιχείρηση ελέγχει τον ισολογισμό, τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων και μπορεί να διατάξει τη διενέργεια έκτακτου

διαχειριστικού και ταμιακού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές.}

 

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του νόμου 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με κανονισμούς, που συντάσσονται και ψηφίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της επιχειρήσεως και ελέγχονται από το δημοτικό ή κοινοτικά συμβούλιο του δήμου ή της κοινότητας στον οποίο ανήκει η επιχείρηση,ρυθμίζονται κάθε φορά τα σχετικά με τη λειτουργία και διαχείριση της επιχείρησης, σύμφωνα με τις γενικής παραδοχής λογιστικές και οργανωτικές αρχές.}

 

10. Το άρθρο 23 του νόμου 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 23: Κανονισμοί δικτύων

 

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης που εγκρίνεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο του δήμου ή κοινότητας στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, εκδίδεται κανονισμός, με τον οποίο καθορίζονται τα της λειτουργίας του δικτύου αποχετεύσεως, και ιδίως οι πρόσθετες υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις βιομηχανίες ή βιοτεχνίες, οι ουσίες των οποίων η διάθεση καθ' οιονδήποτε τρόπο στο δίκτυο απαγορεύεται, η επιτρεπόμενη συγκέντρωση ρυπαινουσών ουσιών, τα όρια των φυσικών και λοιπών παραμέτρων των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων που διατίθενται στα δίκτυα, τα της χρησιμοποιήσεως των υδάτων και των προϊόντων της αποχετεύσεως, οι όροι προστασίας των υδατικών αποδεκτών γενικών και τα των υλικών κατασκευής των δικτύων αποχετεύσεως.

 

2. Με την ίδια ως άνω διαδικασία εκδίδεται κανονισμός, με τον οποίο ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου αποχετεύσεως και ιδίως τα υπόχρεα για σύνδεση ακίνητα. ο αριθμός των εξωτερικών διακλαδώσεων, για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων των ακινήτων, για την αποχέτευση χαμηλών χώρων και επιφανειών, για τη διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, για τη διακοπή των συνδέσεων, οι αντίστοιχες υποχρεώσεις γενικώς των ιδιοκτητών ακινήτων των κατοίκων και λοιπών οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα των οργάνων της επιχειρήσεως, το μήκος συνδέσεων για ακίνητα που έχουν προσόψεις σε περισσότερες από μια οδούς που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους συνδέσεως, ο τρόπος υπολογισμού της επιβάρυνσης των ακινήτων στο ίδιο οικόπεδο στο οποίο υφίσταται κάθετη ιδιοκτησία, ο τρόπος κατασκευής από την επιχείρηση της εξωτερικής διακλάδωσης για τη σύνδεση ακινήτων, των οποίων οι υπόχρεοι για αυτό δεν υποβάλλουν μέσα στην προθεσμία που έχει τάξει η επιχείρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύνδεσης και για την είσπραξη των δαπανών συνδέσεων στην περίπτωση αυτή, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των έργων της επιχείρησης.

 

3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης που εγκρίνεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο του δήμου ή κοινότητας στον οποίο ανήκει η επιχείρηση καθορίζονται όλα τα σχετικά με τη λειτουργία του δικτύου υδρεύσεως και ιδίως ο τρόπος του καθορισμού κάθε φορά της τιμής του ύδατος, της διανομής αυτού, τα σχετικά με τη διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο υδρεύσεως, τη διακοπή των συνδέσεων,την εγγύηση χρήσεως υδρομετρητών, τις διακλαδώσεις του δικτύου, τα υπόχρεα για σύνδεση ακίνητα, οι υπόχρεοι καταβολής των τελών υδρεύσεως πάσης φύσεως και οι υποχρεώσεις τους, καθώς και οι αντίστοιχες από αυτά κυρώσεις και γενικά κάθε λεπτομέρεια για τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των έργων ύδρευσης της επιχείρησης.

 

Μέχρι την έκδοση αυτών των κανονισμών εφαρμόζονται τα τιμολόγια που ισχύουν και οι κανονισμοί των υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχετεύσεως του δήμου ή κοινότητας ή συνδέσμου από τους οποίους ιδρύεται η επιχείρηση.}

 

11. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 25 του νόμου 1069/1980 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο καθορίζονται χωριστά τιμολόγια για την υπηρεσία υδρεύσεως και αποχετεύσεως.

 

3. Τα έσοδα από τα τέλη επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου για την εκτέλεση έργων σύμφωνα με το σκοπό της επιχείρησης μετά την πάροδο της δεκαετίας, όπως αναγράφεται στα άρθρα 11 και 12 του νόμου αυτού. Το ποσοστό καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.}

 

12. Το άρθρο 26 του νόμου 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 26: Διαφοροποίηση τελών

 

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μπορεί:

 

α. να καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο ύδρευσης και αποχέτευσης για τους κατοίκους των δήμων ή κοινοτήτων ή συνοικισμών αυτών που μετέχουν στην επιχείρηση οι οποίοι εξυπηρετούνται με δικό τους δίκτυο ανεξάρτητο από το ενιαίο δίκτυο της επιχείρησης και

β. να θεσπίζονται διαφορετικά τιμολόγια κατά περιοχές ανάλογα με τα εκτελούμενα έργα ή με το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων της περιοχής.}

 

13. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου 1069/1980 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Τις αρμοδιότητες του επιθεωρητή δημόσιων έργων, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, ασκεί ο γενικός διευθυντής της επιχειρήσεως. Η βεβαίωση των ποσών της ζημίας διενεργείται από την επιχείρηση και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των εσόδων της επιχείρησης.}

 

14. Όπου στις κατωτέρω διατάξεις του νόμου 1069/1980 Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως αναφέρεται η λέξη Νομάρχης εφεξής νοείται ο Περιφερειακός Διευθυντής.

 

Άρθρο 5 παράγραφος 2 περίπτωση ζ'

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 3

 

15. Επιτρέπεται η μετάταξη προσωπικού, από Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης σε Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ή σε αμιγή δημοτική ή κοινοτική επιχείρηση, με αίτηση του ενδιαφερόμενου

υπαλλήλου. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης υποδοχής ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης από την οποία ζητείται η μετάταξη.

 

16. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 890/1979 (ΦΕΚ 80/Α/1979) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Ψηφίζει το ετήσιο πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων κατασκευής, συμπληρώσεως και συντηρήσεως του δικτύου υδρεύσεως και αποχετεύσεως, ως και το πρόγραμμα επενδύσεων.}

 

17. Η περίπτωση α' του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 890/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) εκτελέσεως συνήθους φύσεως έργων ή προμηθειών και αναλήψεως υποχρεώσεων, εφόσον η ολική δαπάνη δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές, επιτρεπομένης της αυξομειώσεως του χρηματικού τούτου ορίου, δια αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.}

 

18. Το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 890/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 8: Διαχειριστικός έλεγχος

 

Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος της επιχειρήσεως ενεργείται από δύο ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι προτείνονται από το σώμα ορκωτών ελεγκτών και διορίζονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή στην αρχή κάθε οικονομικού έτους. Με την απόφαση διορισμού ορίζεται και η αμοιβή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 226/1992 (ΦΕΚ 120/Α/1992).}

 

19. Το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 890/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 9: Εποπτεία επί της επιχειρήσεως

 

1. Ο Περιφερειακός Διευθυντής ελέγχει τις εξής αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου:

 

α) για την ψήφιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης και για κάθε τροποποίησή του,

β) για την αγορά και εκποίηση ακινήτων κτημάτων,

γ) για την επιβάρυνση των ακινήτων της επιχείρησης με εμπράγματα δικαιώματα,

δ) για τη σύναψη δανείων,

ε) για την επέκταση της επιχείρησης,

στ) για τις μελέτες, τα έργα και τις προμήθειες.

 

2. Ο Περιφερειακός Διευθυντής ελέγχει τον ισολογισμό, τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων και μπορεί να διατάξει τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού και ταμιακού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές.}

 

20. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 890/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με κανονισμούς, που συντάσσονται και ψηφίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης και ελέγχονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή ρυθμίζονται κάθε φορά τα της λειτουργίας και της διαχείρισης της επιχείρησης με βάση γενικής παραδοχής λογιστικές αρχές.}

 

21. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 890/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η μέση αυτή τιμή δαπάνης διακλαδώσεως ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.}

 

22. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 3 και το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 890/1979, καθώς και από τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 18 του ίδιου νόμου, έγκριση του νομάρχη καταργείται.

 

23. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 890/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Παρέκκλιση από τις διατάξεις αυτές επιτρέπεται μόνον ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.}

 

24. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 890/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Επιτρέπεται σε ειδικές από τη φύση των έργων περιπτώσεις, η εκτέλεση έργων και κατά το απολογιστικό σύστημα ή με αυτεπιστασία ή με εργολαβία, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου το οποίο καθορίζει τους όρους αυτής της απολογιστικής εκτέλεσης των έργων.}

 

25. Το άρθρο 16 του νόμου [Ν] 890/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 16: Κανονισμοί δικτύων

 

1. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, εκδίδεται κανονισμός, με τον οποίο καθορίζονται τα της λειτουργίας του δικτύου αποχετεύσεως και ιδίως τα ακίνητα που είναι υπόχρεα για σύνδεση, ο αριθμός των εξωτερικών διακλαδώσεων, η αποχέτευση χαμηλών χώρων και επιφανειών, η αποχέτευση των ομβρίων υδάτων των ακινήτων, οι ουσίες των οποίων απαγορεύεται η αποχέτευση, οι πρόσθετες υποχρεώσεις καθαρισμού και απαλλαγής από βλαπτικές ουσίες των λυμάτων τους, που επιβάλλονται ιδίως στις βιομηχανίες ή βιοτεχνίες, η χρησιμοποίηση των υδάτων και των προϊόντων της αποχέτευσης, η διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, η διακοπή των συνδέσεων, με τα δίκτυο αποχέτευσης, η διακοπή των συνδέσεων, οι αντίστοιχες εν γένει υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων των κατοίκων, των λοιπών οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα των οργάνων της επιχειρήσεως, το μήκος συνδέσεως για ακίνητα που έχουν προσόψεις σε περισσότερες από μία οδούς το οποία λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιώματος συνδέσεως, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των έργων της επιχειρήσεως.

 

2. Με την ίδια διαδικασία της παραγράφου 1, ορίζεται ο τρόπος κατασκευής από την επιχείρηση της εξωτερικής διακλαδώσεως για σύνδεση ακινήτων, των οποίων οι υπόχρεοι δεν υποβάλλουν, μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από την επιχείρηση τα σχετικά δικαιολογητικά για την εκτέλεση της σύνδεσης και τα σχετικά με την είσπραξη των δαπανών και του δικαιώματος συνδέσεων για την περίπτωση αυτή. Για την έναρξη της υποχρεώσεως καταβολής του δικαιώματος χρήσεως υπονόμων εφαρμόζεται και σε αυτές τις περιπτώσεις η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του παρόντος.

 

3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης που υπόκειται στον έλεγχο του Περιφερειακού Διευθυντή καθορίζονται τα της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης, ιδίως δε ο τρόπος του καθορισμού κάθε φορά της τιμής του ύδατος, της διανομής αυτού, της διαδικασίας σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, της διακοπής συνδέσεων, των διακλαδώσεων του δικτύου, τα υπόχρεα για σύνδεση ακίνητα και οι υπόχρεοι καταβολής των πάσης φύσεως τελών και δικαιωμάτων υδρεύσεως και οι υποχρεώσεις τους,καθώς και οι αντίστοιχες εκ τούτων κυρώσεις και γενικά κάθε λεπτομέρεια όσον αφορά τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των έργων ύδρευσης της επιχείρησης. Μέχρι να εκδοθεί ο κανονισμός αυτός, εφαρμόζονται τα τιμολόγια που ισχύουν και οι κανονισμοί υδρεύσεως του υπάρχοντος δημοτικού οργανισμού υδρεύσεως και αποχετεύσεως Βόλου, του Δήμου Νέας Ιωνίας και της Κοινότητας Διμηνιού.}

 

26. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 890/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που υπόκειται στον έλεγχο του Περιφερειακού Διευθυντή, μπορεί:

 

α) να καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο υδρεύσεως και αποχετεύσεως για τους κατοίκους των δήμων ή κοινοτήτων ή συνοικισμών αυτών που μετέχουν στην επιχείρηση, οι οποίοι εξυπηρετούνται από χωριστό δίκτυο ανεξάρτητο από το ενιαίο δίκτυο της επιχείρησης και

β) να θεσπίζονται διαφορετικά τιμολόγια κατά περιοχές ανάλογα με τα εκτελούμενα έργα ή το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων της περιοχής.}

 

27. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 890/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τις αρμοδιότητες του επιθεωρητή δημόσιων έργων σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, ασκεί ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης.}

 

28. Το άρθρο 24 του νόμου [Ν] 890/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 24

 

Οι αρμοδιότητες του Υπουργού Εσωτερικών, που προβλέπονται από αυτόν το νόμο, ασκούνται από τη διεύθυνση οργανώσεως και λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Περιφερειακού Διευθυντή από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Διοίκησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.