Νόμος 1069/80 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ειδικό τέλος επί των εισοδημάτων εξ οικοδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιβάλλεται υπέρ των δια του παρόντος συνιστώμενων επιχειρήσεων προς εκπλήρωση των σκοπών αυτών και για μια δεκαετία ειδικό τέλος 3% επί του ακαθάριστου εισοδήματος εξ οικοδομών των κειμένων στην περιφέρεια των μετεχόντων στις επιχειρήσεις Δήμων και Κοινοτήτων. Το αυτό τέλος επιβάλλεται και σε περίπτωση επέκτασης της επιχείρησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992).

 

2. Το ως άνω ειδικό τέλος υπολογίζονται άνευ ουδεμιάς εκπτώσεως, επί του ακαθαρίστου εισοδήματος εξ οικοδομών, περιλαμβανόμενο και του τεκμαρτού εξ ιδιοκατοικήσεως, του αμέσως προηγούμενου έτους.

 

3. Καθ' όμοιον τρόπον υπολογίζεται, από τον επομένου της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου έτους το υφιστάμενο ειδικό τέλος 3 % επί του ακαθαρίστου εισοδήματος εξ οικοδομών των κειμένων εις τις περιοχές Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Βόλου και της μείζονος περιοχής αυτών και υπέρ των αντιστοίχων υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχετεύσεως, δι' ον χρόνον επιβάλλεται τούτο, καταργούμενης πάσης αντιθέτου διατάξεως.

 

4. Το τέλος τούτο βεβαιώνεται απ' ευθείας υπό του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου εις βάρος των υπόχρεων, επί τη βάσει των υποβαλλομένων υπό τούτων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και των οριστικών εν γένει στοιχείων του εξ οικοδομών εισοδήματος και καταβάλλεται εις το Δημόσιον Ταμείον εντός των προθεσμιών καταβολής του φόρου εισοδήματος, εφαρμοζομένων αναλόγως δια την εν γένει βεβαίωση και είσπραξη του τέλους τούτου, ως Ισχύουν εκάστοτε, των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 περί φορολογίας του εισοδήματος.

 

5. Το ειδικό τέλος επί του εισοδήματος καταβάλλεται από της ενάρξεως του επομένου από της συστάσεως της Επιχειρήσεως έτους.

 

6. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών ορίζονται το του τρόπου αποδόσεως εις τις δικαιούχους επιχειρήσεις των εσόδων εν γένει του κατά τα άνω ειδικού τέλους, ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

7. Τα εισπραττόμενα εκ του τέλους τούτον ποσά κατανέμονται εντός του πρώτου εξαμήνου του επομένου οικονομικού έτους δι' αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών εις όλες τις επιχειρήσεις, βάσει του πραγματικού πληθυσμού των μετεχόντων εις αυτές Δήμων και Κοινοτήτων του εμφαινομένου εις τους δημοσιευθέντες εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πίνακας της τελευταίας απογραφής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.