Νόμος 1069/80 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Υποκατάσταση σε δικαιώματα και υποχρεώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η επιχείρησις με τη σύστασή της υποκαθίσταται αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διατυπώσεως εις άπαντα εν γένει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμμετεχόντων εις ταύτη Δήμων και Κοινοτήτων ή του Συνδέσμου και των παρ' αυτών οργανισμών υδρεύσεως- αποχετεύσεως, τις αναφερόμενες εις την ύδρευση και αποχέτευση.

 

2. Οι εκκρεμείς δίκαι συνεχίζονται υπό και κατά της επιχειρήσεως άνευ άλλης διατυπώσεως, μη επερχόμενης εκ της ως άνω διαδοχής βίαιης διακοπής τούτων.

 

3. Με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχειρήσεως ενεργείται απογραφή της περιουσίας περί τις διατάξεις του άρθρου 8 εντός εξαμήνου από της συστάσεώς της προς τον σκοπόν καθορισμού του ενεργητικού και παθητικού της επιχειρήσεως. Απόσπασμα της εκθέσεως απογραφής περιέχον περιγραφή των αποκτώμενων υπό της Επιχειρήσεως, ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων, μετά της υπό του άρθρου 9 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 598/1963, ως τροποποιηθέν ισχύει σήμερον, προβλεπομένης περιλήψεως, θεωρημένο υπό του Περιφερειακού Διευθυντή μεταγράφεται ατελώς εις τα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 6 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

4. Από της συστάσεως της επιχειρήσεως οι συμμετέχοντες εις την επιχείρησιν Δήμοι και Κοινότητες, ως και Σύνδεσμοι στερούνται του δικαιώματος επιβολής τελών και δικαιωμάτων υδρεύσεως και αποχετεύσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.