Νόμος 1069/80 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Αστυνόμευση των δικτύων υδρεύσεως και αποχετεύσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αστυνόμευσις των συστημάτων υδρεύσεως και αποχετεύσεις της επιχειρήσεως ως και η, κατά τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος περί κωδικοποιήσεως του νόμου 2853/1922 κ.λ.π. αστυνόμευσις δημοσίων υδάτων εις την περιοχήν ταύτη, ανατίθεται εις τους τεχνικούς υπαλλήλους της επιχειρήσεως, και εν ελλείψει εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί αστυνομεύσεως των δημοτικών και κοινοτικών έργων.

 

2. Πάσα αμέσως ή εμμέσως προξενούμενη βλάβη επί των πάσης φύσεως ή κατηγορίας υπονόμων ή ετέρων στοιχείων των συστημάτων υδρεύσεως αποχετεύσεως της επιχειρήσεως και επί των πάσης φύσεως εν εκτελέσει τετελεσμένων, ως και πάσα παράβασις των εν τη προηγουμένη παραγράφω διατάξεων, περί αστυνομεύσεως των δημοσίων υδάτων, βεβαιώνεται δια πρωτόκολλον συντασσομένου υπό των κατά την ανωτέρω παράγραφο αρμοδίων υπαλλήλων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 24 του από 25-11-1929 προεδρικού διατάγματος περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων, ως το άρθρον τούτο αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόμου 1966/1939 περί συμπληρώσεως των περί εκτελέσεως δημοσίων έργων κειμένων διατάξεων.

 

Τις αρμοδιότητες του επιθεωρητή δημόσιων έργων, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, ασκεί ο γενικός διευθυντής της επιχειρήσεως. Η βεβαίωση των ποσών της ζημίας διενεργείται από την επιχείρηση και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των εσόδων της επιχείρησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 6 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.