Νόμος 2224/94 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Θέματα προστασίας προσώπων του νόμου 1648/1986


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1648/1986 (ΦΕΚ 147/Α/1986) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Προστατεύονται ανάπηρα άτομα επίσης, με αναγκαστική τοποθέτηση ηλικίας 15 - 65 ετών που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση από οποιαδήποτε χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα άνεργων αναπήρων του Οργανισμού, με ποσοστό αναπηρίας 40% τουλάχιστον.

 

Επίσης προστατεύονται όσοι έχουν τέκνα ή αδελφούς ή σύζυγο με βαριά ηθικά, ψυχοσωματικά προβλήματα με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω, καθώς και πολύτεκνοι γονείς με 5 τέκνα και άνω ή ένα από τα τέκνα και όχι περισσότεροι από ένα μέλος της οικογένειας. Ομοίως προστατεύονται και πολύτεκνοι γονείς με 4 τέκνα ή ένα από τα τέκνα τους και όχι περισσότεροι από ένα μέλος της οικογένειας, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι πολύτεκνοι γονείς ή τέκνα τους του προηγούμενου εδαφίου.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου [Ν] 1648/1986 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ελληνικές ή ξένες που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις κοινής ωφέλειας, όπως προσδιορίζονται στις περιπτώσεις (γ) και (ε) της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), καθώς και οι θυγατρικές τους ανώνυμες εταιρείες, εφόσον απασχολούν κατά την έκδοση της απόφασης, για την τοποθέτηση, προσωπικό πάνω από 50 άτομα, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν πρόσωπα που προστατεύονται από το προηγούμενο άρθρο, σε ποσοστό συνολικά 8%, κατανεμόμενο από τις αποφάσεις τοποθέτησης κατά κατηγορία ως εξής:

 

α) από πολύτεκνους (γονείς και τέκνα) σε ποσοστό 2%,

β) από άτομα ειδικών αναγκών 2%,

γ) από παιδιά αναπήρων πολέμου, αναπήρων ειρηνικής περιόδου και αναπήρων πολέμου αμάχου πληθυσμού 1%,

δ) από αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και των τέκνων τους 1%,

ε) από άτομα έχοντα τέκνα ή αδελφούς ή σύζυγο με βαριά ηθικά ψυχοσωματικά προβλήματα και αναπηρία τουλάχιστον 67% ποσοστό 1% και όλοι οι υπόλοιποι προστατευόμενοι του προηγούμενου άρθρου του νόμου αυτού σε ποσοστό 1%.

 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν καθόλου προστατευόμενοι καθεμιάς εκ των άνω κατηγοριών, όπως οι κατηγορίες αυτές αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, το ποσοστό τους μεταφέρεται στην επόμενη κατηγορία.}
 

3. Η παράγραφος 30 του άρθρου 27 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993) καταργείται από τότε που ίσχυσε και επαναφέρονται οι καταργηθείσες ρυθμίσεις.

 

Καταργούνται από την ισχύ του νόμου αυτού, η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1648/1986 και η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του ίδιου νόμου [Ν] 1648/1986 μετά της σε εκτέλεση αυτής εκδοθείσας υπ' αριθμού 30965/14-05-1991 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εργασίας Τροποποίηση των ποσοστών των τοποθετουμένων σε εργασία προσώπων που προστατεύονται από το νόμο [Ν] 1648/1986 (ΦΕΚ 390/Α/1991).

 

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, ρυθμίζονται οι διοικητικές κυρώσεις και η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα για την επιβολή των σχετικών κυρώσεων για την μη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου [Ν] 1648/1986.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.