Νόμος 2166/93 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Χρέη προς το Δημόσιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1-10. Καταργήθηκαν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 1 έως 10 καταργήθηκαν με την παράγραφο 15 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/1994).

 

11. Στις εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής εισφορών Μα εξαγωγές αρμοδιότητας του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων των εδαφίων στ' και ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1316/1983 (ΦΕΚ 3/Α/1983), η διαδικασία επιστροφής στους δικαιούχους, που προβλέπεται από τις αποφάσεις [Α] 1079647/8351-25/0016/1992 (ΦΕΚ 607/Β/1992) των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και [Α] 1031790/2051/575/ΠΟΛ1078/1991 (ΦΕΚ 265/Β/1991) του Υπουργού Οικονομικών, ενεργείται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

12. Απαιτήσεις επιχειρήσεων που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 30-06-1993 κατά νοσηλευτικών ιδρυμάτων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που προέρχονται από διάθεση σ' αυτά ιατροφαρμακευτικού υλικού, εκχωρούνται στο Δημόσιο για συμψηφισμό τους με χρέη, των ως άνω επιχειρήσεων προς το Δημόσιο, που προέρχονται από εισφορά υπέρ Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων του νόμου [Ν] 1316/1983, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

 

Η εκχώρηση γίνεται με απλή δήλωση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, κοινοποιείται δε στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωμένες οι ως άνω οφειλές, καθώς και στο νοσηλευτικό ίδρυμα κατά του οποίου υπάρχει η απαίτηση της επιχείρησης. Για κάθε απαίτηση κατά νοσηλευτικού ιδρύματος υποβάλλεται χωριστή δήλωση εκχώρησης στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Στη δήλωση αυτήν επισυνάπτεται υποχρεωτικά σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι η απαίτηση της επιχείρησης είναι βεβαία και εκκαθαρισμένη, ότι αυτή δεν έχει εκχωρηθεί ή κατασχεθεί και ότι η μη πληρωμή της οφείλεται σε έλλειψη πιστώσεων.

 

Από την ημερομηνία της ως άνω εκχώρησης, η αποδοχή της οποίας είναι υποχρεωτική για τον προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, αποσβένονται κατά ίσο ποσό οι αμοιβαίες απαιτήσεις με θεωρούμενο χρόνο συνύπαρξης αυτών την ημερομηνία εκχώρησης της οφειλής. Η λογιστική τακτοποίηση των οφειλών θα γίνει με την καταβολή της εκχωρηθείσας απαίτησης από το νοσηλευτικό ίδρυμα, οπότε θα χορηγηθεί το σχετικό αποδεικτικό είσπραξης στην επιχείρηση.

 

Η διαδικασία χορήγησης της βεβαίωσης από το νοσηλευτικό ίδρυμα και άλλες λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Η παράγραφος 12 του άρθρου 38 του νόμου 2065/1992, όπως ισχύει, εφαρμόζεται και εν προκειμένω.

 

13. α. Η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα οφειλέτη του Δημοσίου αναστέλλεται με σχετική πράξη της αρχής που εξέδωσε αυτή, εάν:

 

α)α) ο οφειλέτης αποδείξει ότι έχει εκκρεμή ληξιπρόθεσμη απαίτηση κατά ξένου κράτους, προκύψασα από την εκτέλεση από αυτόν ατομικά ή υπό εταιρικό τύπο, τεχνικού έργου στο κράτος αυτό,

β)β) η εκκρεμής ως άνω απαίτηση του οφειλέτη είναι τουλάχιστον ίση με το ποσό της οφειλής του προς το Δημόσιο, και

γ)γ) πριν από κάθε ενέργεια της αρμόδιας αρχής εκχωρηθεί στο Δημόσιο με απλή δήλωση η κατά του ξένου κράτους απαίτηση του ως άνω οφειλέτη, κατά ποσό τουλάχιστον ίσο με το προς το Δημόσιο χρέος του. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής δε συμψηφίζεται με τις οφειλές του ιδίου προς το Δημόσιο μέχρι του χρόνου εισπράξεως της.

 

β. Η απόδειξη της ύπαρξης της ως άνω απαίτησης κατά του ξένου κράτους μπορεί να γίνει με βεβαίωση της οικείας Ελληνικής Πρεσβείας.

 

γ. Ποινική εκκρεμής δίωξη κατά του ως άνω οφειλέτη, βάσει του άρθρου 25 του νόμου 1882/1990 αναστέλλεται, κατόπιν εγγράφου της αρμόδιας αρχής προς την αρμόδια Εισαγγελία, όταν πληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις του εδαφίου α' ως άνω και για χρέη μέχρι το ύψος της εκχώρησης.

 

δ. Εάν συντρέξουν όλες οι προϋποθέσεις του εδαφίου α ως άνω ο οφειλέτης δε διώκεται με προσωπική κράτηση του άρθρου 46 του νόμου 2065/1992 μέχρι ματαιώσεως της ικανοποιήσεως του Δημοσίου δια της εκχωρηθείσας εις αυτό ως άνω απαιτήσεως.

 

ε. Μέχρι του πιο πάνω χρόνου αναστέλλεται και η παραγραφή της αξιώσεως του Δημοσίου κατά του οφειλέτη.

 

στ. Η κατά το εδάφιο δ' ως άνω ματαίωση της ικανοποιήσεως του Δημοσίου διαπιστώνεται οριστικώς και ανελέγκτως καθ' οιανδήποτε, ουσιαστική ή ακυρωτική διαδικασία, δια πράξεως του Υπουργού Οικονομικών.

 

14. Οφειλές των Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) και της Δημοτικής επιχείρησης Συγκοινωνιών Ρόδου ΡΟΔΑ που προέρχονται από δάνεια που τους είχαν χορηγηθεί μέχρι 30-04-1990 με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ανεξαρτήτως αν έχουν βεβαιωθεί ή όχι μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, διαγράφονται σε βάρος του Δημοσίου. Οι διαγραφές θα γίνονται οίκοθεν με πράξη του προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαγραφή αυτή αποτελεί η προσκόμιση, από το ενδιαφερόμενο Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων, βεβαίωσης του αρμόδιου δικαστηρίου, από την οποία να προκύπτει, ότι το Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων παραιτείται δια παντός, από τυχόν ασκηθείσες αγωγές κατά του Δημοσίου, καθώς επίσης και από το δικαίωμα διεκδίκησης κατά του Δημοσίου απαιτήσεων, κατά την κρίσιμη περίοδο μέχρι 30-04-1990, για την οποία διαγράφονται οι συγκεκριμένες οφειλές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2187/1994 (ΦΕΚ 16/Α/1994).

 

15. Από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου 1882/1990, διαγράφεται η λέξη αυξητικώς.

 

16. Οι μέχρι 31-05-1993 καθυστερούμενες κύριες ασφαλιστικές εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης μισθωτών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κεφαλαιοποιούνται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μαζί με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, δικαστικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης κ.λ.π. διακανονίζονται και εξοφλούνται ως εξής:

 

α) Το 10% της κεφαλαιοποιούμενης συνολικής οφειλής προκαταβάλλεται.

β) Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε 36 μηνιαίες ισόποσες δόσεις που το ποσό της καθεμιάς δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30.000 δραχμών. Το ποσό της κύριας οφειλής κάθε δόσης θα προσαυξάνεται με το ποσοστό εκπρόθεσμης καταβολής, όπως τούτο εκάστοτε ορίζεται σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που προβλέπεται από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974), όπως τούτο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990), προοδευτικά για κάθε μήνα, αρχής γενομένης από την ημερομηνία καταβολής της δεύτερης δόσης.

γ) Η αίτηση για το διακανονισμό πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 30-09-1993.

δ) Η προκαταβολή ως και η καταβολή της πρώτης δόσης πρέπει να καταβληθούν μέχρι την 31-10-1993.

 

Προϋπόθεση υπαγωγής στο διακανονισμό αλλά και συνέχισης καταβολής των δόσεων είναι η μη ύπαρξη οφειλής από τρέχουσες απαιτητές εισφορές.

 

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή τριών δόσεων συνολικά συνεπάγεται την αμετάκλητη απώλεια του παρεχόμενου με το νόμο αυτόν ευεργετήματος της τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων εισφορών και καθιστά άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού από κύρια εισφορά με τα αναλογούντα σ αυτή κατά την ημέρα εξόφλησης πρόσθετα τέλη, επιβαρύνσεις, προσαυξήσεις, αυτοτελή πρόσθετα τέλη κ.λ.π.

 

Στο διακανονισμό αυτόν υπάγονται και οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη υπέρ Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - ΕΛΔΕΟ καθώς και οι εισφορές όλων των Οργανισμών επικουρικής ασφάλισης, αρωγής, ασθένειας, πρόνοιας αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εξαιρουμένων των εισφορών από προαιρετική ασφάλιση και των εισφορών για τις οποίες προβλέπεται ρύθμιση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 72 του νόμου [Ν] 2084/1992.

 

Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τις καθυστερούμενες εισφορές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής των οποίων οι εισφορές συνεισπράττονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Στις επιχειρήσεις που οφείλουν στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχουν υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση και τηρούν τους όρους της ρύθμισης αυτής, χορηγείται βεβαίωση της παραγράφου 7 του άρθρου 39 του νόμου 2065/1992 με υποχρεωτική παρακράτηση ποσοστού 100 % από τις εκκαθαρισμένες απαιτήσεις τους κατά του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, δήμων και κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και των εξαγωγικών επιτοκίων, επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων κ.λ.π. που αποδίδεται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Τα παρακρατούμενα και αποδιδόμενα στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ποσά αφαιρούνται από την οφειλή των τελευταίων δόσεων, οι οποίες θα επιβαρύνονται με την προσαύξηση της περίπτωσης β' της παραγράφου αυτής κατά την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής επιταγής.

 

Συμψηφίζονται όμως υποχρεωτικά με τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις από το Δημόσιο, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, δήμους και κοινότητες των αναδόχων οικοδομικών - τεχνικών έργων του Δημοσίου, οι προερχόμενες από εξόφληση τελικού λογαριασμού, έστω και αν αυτοί είναι ενήμεροι με την παρούσα ρύθμιση.

 

Για όσο διάστημα οι εργοδότες τηρούν τους όρους του διακανονισμού αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων. Κατ εξαίρεση η συμμόρφωση με τους όρους του διακανονισμού δεν συνεπάγεται την άρση των κατασχέσεων και υποθετικών που έχουν επιβληθεί. Αναβάλλονται όμως οι ποινικές δίκες για παράβαση του αναγκαστικού νόμου [Ν] 86/1967 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και αναστέλλεται ή διακόπτεται η εκτέλεση των καταδικαστικών αποφάσεων για παράβαση του ίδιου νόμου και δεν λαμβάνονται τα μέτρα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 46 του νόμου 2065/1992. Επίσης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 παραγράφου 7 του νόμου [Ν] 1902/1990 που αφορούν το μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα των οφειλετών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Οι κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές για ρύθμιση της οφειλής επιστρέφονται, διατηρούνται δε οι κατατεθείσες για άλλους λόγους ή αντικαθίστανται με νέες που θα καλύπτουν τις δόσεις της παρούσας ρύθμισης.

 

Οι παραπάνω αναστολές παύουν εφόσον ο υπόχρεος δεν καταβάλλει τρεις συνολικά δόσεις.

 

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι άλλοι ασφαλιστικοί οργανισμοί κύριας ασφάλισης μισθωτών χορηγούν βεβαίωση ενημερότητας για τη δανειοδότηση - χρηματοδότηση επιχειρήσεων από τράπεζες ή οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εφόσον η επιχείρηση έχει υπαχθεί στο διακανονισμό και τηρεί τους όρους της ρύθμισης.

 

Σε περίπτωση που βεβαιωθούν εισφορές (τρέχουσες) από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά τη ρύθμιση που έγινε με την παρούσα διάταξη δύναται ο εργοδότης να καταβάλλει αυτές και να πιστωθούν στο χρόνο που αντιστοιχούν κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 1902/1990, εφόσον δι αυτού του τρόπου συνεχίζεται η ρύθμιση.

 

17. Η προθεσμία που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 72 του νόμου [Ν] 2084/1992 για την υποβολή αιτήσεων ρύθμισης καθυστερούμενων οφειλών σε φορείς αυτοαπασχολουμένων ισχύει μέχρι 30-04-1994

 

18. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 ως και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του νόμου 2145/1993 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισμούς της προηγούμενης παραγράφου περιόδου από 01-03-1993 έως 31-12-1993.

 

Η αίτηση για το διακανονισμό πρέπει να υποβληθεί μέχρι 30-09-1993.

 

Όσοι ήταν ενήμεροι την 28-02-1993 με προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις για ρύθμιση χρεών μπορούν να καταβάλλουν όλες τις ληξιπρόθεσμες δόσεις μέχρι 30-09-1993 και να συνεχίσουν την υπαγωγή τους στις σχετικές ρυθμίσεις.

 

19. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 61 του νόμου 2145/1993 καταργείται.

 

20. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της με αριθμό Φ11/616/15-03-1991 απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 1976/1991 24μηνη αναστολή καταβολής εισφορών στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τρομοκρατικές ή άλλες βίαιες ενέργειες πριν από την ισχύ του παρόντος επεκτείνεται σε 36 μήνες. Για τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων, που υπέστησαν ζημίες από τρομοκρατικές ενέργειες κατά τις 18-03-1990 και 10-01-1991 και είχαν υπαχθεί στις ρυθμίσεις της οίκοθεν Φ11/792/06-03-1989 (ΦΕΚ 175/Β/1989), Υπουργικής Απόφασης, που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του νόμου [Ν] 1858/1989 (ΦΕΚ 148/Α/1989), δεν υπολογίζονται πρόσθετες επιβαρύνσεις για το χρονικό διάστημα από της υπαγωγής στη ρύθμιση αυτή μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στην νεότερη ρύθμιση της υπ' αριθμού Φ11/616/15-03-1991 Υπουργικής Απόφασης.

 

21. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα ρυθμισθεί η εξόφληση καθυστερούμενων μέχρι 31-05-1993 εισφορών προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων των Εφημερίδων Επαρχιακού Τύπου μετά των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.

 

Τα παραπάνω ισχύουν και για τις καθυστερούμενες εισφορές του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των Ελληνικών Ταχυδρομείων μετά των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού τους.

 

Υποχρεώσεις προς το Δημόσιο από οφειλές φόρων πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, τόκων τους, προσαυξήσεων, προστίμων και λοιπών επιβαρύνσεων των κάτωθι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου:

 

(α) Περιφερειακό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθήνας ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ,

(β) Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ,

(γ) Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ,

(δ) Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας ΚΑΤ.

(ε) Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας ΠΑΤΗΣΙΩΝ,

(στ) Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Μαιευτήριο ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,

 

που δημιουργήθηκαν από τη λειτουργία τους ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και τα οποία με τη δημοσιοποίησή τους ανέλαβαν την καταβολή τους, διαγράφονται αναδρομικά από την ημερομηνία υπαγωγής τους στις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953.

 

Η διαγραφή διενεργείται οίκοθεν με πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 22 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997).

 

23. Οφειλές προς τις τράπεζες των Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών, που πλήγηκαν από την πυρκαγιά της 10-01-1991 που εκδηλώθηκε στο κτίριο επί των οδών Πανεπιστημίου 62 και Θεμιστοκλέους 1 και από τη βομβιστική ενέργεια της 18-03-1990 στο κτίριο επί της οδού Πατησίων 38, προερχόμενες από δάνεια χορηγηθέντα μέχρι 31-12-1992 και υπαγόμενες κατόπιν κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων σε ρύθμιση μακροπρόθεσμης εξόφλησης, με την εγγύηση του Δημοσίου εξοφλούνται από το Δημόσιο.

 

Τα εκ των οφειλών αυτών ποσά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση των τόκων, που με βάση κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων βαρύνουν το Δημόσιο, και των φόρων και λοιπών τελών που από διατάξεις νόμων προβλέπεται απαλλαγή, βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα σε βάρος των οφειλετών στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και εξοφλούνται χωρίς προσαυξήσεις εντός δέκα (10) ετών σε εξαμηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβλητέας μετά πάροδο ενός (1) έτους από της ισχύος του παρόντος νόμου.

 

Το δικαίωμα για την κατά τα ανωτέρω εξόφληση στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες απόλλυται στην περίπτωση που δεν εξοφληθούν τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις και καθίσταται απαιτητό ολόκληρο το ποσό της οφειλής με τις νόμιμες προσαυξήσεις επ αυτού.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που θα εκδοθεί εφάπαξ εντός 3 μηνών από της ισχύος του παρόντος νόμου, θα καθορισθεί ο χρόνος, ο τρόπος εξόφλησης των τραπεζών, οι καταβλητέοι τόκοι, ο λογαριασμός του Δημοσίου που θα επιβαρυνθεί η βεβαιούσα Αρχή και η διαδικασία βεβαίωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων κατά των εν λόγω οφειλετών.

 

24. Οφειλές από ειδικό φόρο ραδιοτηλεοπτικών διαφημίσεων των νόμων [Ν] 1326/1983, [Ν] 1884/1990, 1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α/1991), που ανάγονται σε χρονικό διάστημα μέχρι 31-05-1993, κεφαλαιοποιούνται, διακανονίζονται και εξοφλούνται με υποβολή δήλωσης και σχετικής αίτησης στον αρμόδιο προϊστάμενο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία και τον τρόπο εξόφλησης, που αναφέρεται στις περιπτώσεις α, β', γ', δ' της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου.

 

Κατά την υποβολή της δήλωσης θα υπολογισθούν μόνο οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974.

 

Οι διατάξεις των παραγράφων 6 έως και 10 του παρόντος άρθρου ισχύουν και στην προκειμένη περίπτωση.

 

25. Οι δόσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν μπορούν να υπαχθούν στον τρόπο εξόφλησης των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου.

 

26. Οι υποχρεώσεις του Δημοσίου, που απορρέουν από την 358/8/1982 απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής, άρθρο 3 του θέματος 8, προς επιδότηση του επιτοκίου των δανείων Τύπου υπόκεινται σε δωδεκαετή παραγραφή. Τα εν λόγω δάνεια Τύπου υποβάλλονται σε αναδρομική ρύθμιση από το χρόνο ισχύος και υπό τους όρους της 358/8/1982 αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής με μονομερή δήλωση του δανειολήπτη προς το δανειστή υπό τον όρον ότι ο δηλών δανειολήπτης προσφέρεται ταυτοχρόνως να εξοφλήσει αμέσως και εφάπαξ το σύνολο του ούτω ρυθμιζόμενου δανείου του.

 

27. Χρέη προς το Δημόσιο ή εισπραττόμενα από το Δημόσιο, προερχόμενα από οποιανδήποτε αιτία, των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών και των ερασιτεχνικών σωματείων αυτών, που έχουν βεβαιωθεί για είσπραξη στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, δύναται να καταβληθούν σε εκατόν είκοσι (120) ίσες μηνιαίες δόσεις μαζί με τις οφειλόμενες μέχρι την ίδια ημερομηνία προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

Στον τρόπο αυτόν εξόφλησης δύναται να υπάγονται και τα χρέη προς το Δημόσιο της παραπάνω κατηγορίας οφειλετών, που θα βεβαιώνονται οριστικά, είτε ύστερα από φορολογικούς ελέγχους, είτε ύστερα από οριστικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων και θα αφορούν υποχρεώσεις της περιόδου μέχρι και 30-06-1993.

 

28. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στον τρόπο αυτόν εξόφλησης είναι η υποβολή αίτησης στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος για τα χρέη τα οποία είναι βεβαιωμένα κατά την ημερομηνία αυτήν και εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία βεβαίωσης για χρέη που τυχόν βεβαιωθούν μεταγενέστερα.

 

29. Η καταβολή των δόσεων εξυπηρετείται με παρακράτηση του ποσού κάθε δόσης από την κρατική επιχορήγηση που καταβάλλεται κάθε μήνα στις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες και τα ερασιτεχνικά σωματεία, καθώς και από τα πάσης φύσεως άλλα έσοδα που τυχόν καταβάλλονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες. Η παρακράτηση θα ενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού βάσει εγγράφων των αρμόδιων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

Σε περίπτωση που η παρακρατούμενη επιχορήγηση δεν καλύπτει το ποσό της οφειλόμενης δόσης η διαφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από την Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία ή το σωματείο στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Η παράλειψη καταβολής του επιπλέον ποσού προς κάλυψη του συνολικού ποσού δύο (2) συνεχών δόσεων συνεπάγεται την απώλεια του ευεργετήματος του τρόπου εξόφλησης και το υπόλοιπο του χρέους καθίσταται εφάπαξ απαιτητό υπολογιζομένων και των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

 

Η παρακράτηση της πρώτης δόσης και η καταβολή της τυχόν επιπλέον διαφοράς θα γίνουν Εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης. Οι υπόλοιπες δόσεις θα καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

 

30. Κατά την εξόφληση κάθε δόσης των προηγούμενων παραγράφων θα υπολογίζονται προς καταβολή και οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής υπολογιζόμενες επί του κεφαλαίου της δόσης.

 

31. Εφόσον εξοφλούνται οι δόσεις των προηγούμενων παραγράφων χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (ΑΟΕ) και δεν λαμβάνονται τα μέτρα τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 25 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990), 46 του νόμου 2065/1992 και 7 του νόμου [Ν] 2120/1993 (ΦΕΚ 24/Α/1993) και τα μέτρα τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων είσπραξης των οφειλών. Με τη καθυστέρηση καταβολής επί δίμηνο μιας δόσης, παύουν να ισχύουν οι πιο πάνω τρόποι εξόφλησης και λαμβάνονται όλα τα προηγούμενα μέτρα είσπραξης του χρέους.

 

32. Η παραγραφή των χρεών, που σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους θα υπαχθούν στον ως άνω τρόπο εξόφλησης, αναστέλλεται για ολόκληρο το χρονικό διάστημα, το οποίο αφορά, ανεξάρτητα αν η Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία θα είναι συνεπής σε αυτόν ή όχι. Μετά την παύση της αναστολής συνεχίζεται η παραγραφή και σε καμιά περίπτωση δεν συμπληρώνεται πριν περάσει ένα εξάμηνο.

 

Οποιαδήποτε μέτρα έχουν ληφθεί για την είσπραξη των χρεών, που θα υπαχθούν στις διατάξεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να εξοφληθούν τα χρέη και συνεχίζονται εφόσον η Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία απωλέσει το ευεργέτημα του τρόπου εξόφλησης.

 

Εφόσον η Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία θα είναι συνεπής αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων, και με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που υπάγονται σε εξόφληση με το νόμο αυτόν.

 

Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων, τα αποδιδόμενα όμως ποσά θα λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων του παρόντος τρόπου εξόφλησης.

 

Με τις διατάξεις αυτές δεν δημιουργείται καμιά αξίωση κατά του Δημοσίου και υπέρ των Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιρειών που θα υπαχθούν σ' αυτή, λόγω καταβολής πριν την ισχύ του νόμου αυτού των χρεών που υπάγονται σε αυτές.

 

Επίσης δεν θίγονται ισχύουσες διατάξεις που απαιτούν την καταβολή ολόκληρης της οφειλής για τη διενέργεια ορισμένων πράξεων.

 

Απαιτήσεις των Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιρειών που θα υπαχθούν στον προηγούμενο τρόπο εξόφλησης και θα είναι ενήμεροι σ' αυτόν, δεν θα συμψηφίζονται με τα χρέη αυτά. Ο συμψηφισμός θα γίνεται για ληξιπρόθεσμα χρέη, που δεν υπάγονται στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων.

 

33. Ο ως άνω τρόπος εξόφλησης των χρεών των Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιρειών ενεργείται κατά παρέκκλιση των αναφερομένων στις παραγράφους 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου.

 

34. Οφειλές των Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιρειών που ρυθμίσθηκαν με το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 2021/1992 μπορούν να υπαχθούν στον παρόντα τρόπο εξόφλησης κατά το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους το υφιστάμενο κατά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου.

 

35. Οι διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2021/1992 (ΦΕΚ 36/Α/1992) εφαρμόζονται και στον ως άνω προβλεπόμενο τρόπο εξόφλησης των χρεών των Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιρειών.

 

36. Οφειλές των Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιρειών προς το Δημόσιο από φόρους δωρεάς ποδοσφαιριστών για τις οποίες έχουν εκδοθεί πράξεις φόρου δωρεάς που εκκρεμούν κατά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου διαγράφονται, οι δε πράξεις αυτές παύουν να ισχύουν.

 

37. Οφειλές των Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιρειών υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος προς τράπεζες οι οποίες θα επιδικαστούν ύστερα από αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, καταβάλλονται από το Δημόσιο μέχρι του ποσού για το οποίο έχει παρασχεθεί εγγύηση εκ μέρους αυτού, για τις οφειλές αυτές σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 2077684/18014/0025/1990 (ΦΕΚ 796/Β/1990) χωρίς δικαίωμα αναγωγής του σε βάρος της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας.

 

38. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορισθούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής των προηγούμενων παραγράφων 27 έως 37 ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την είσπραξη των οφειλομένων.

 

39. Ποσά που καταβλήθηκαν από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνταξιούχους υπαλλήλους του, βάσει δικαστικών αποφάσεων Πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων, οι οποίες ακυρώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας και ως εκ τούτου θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα, μπορούν να εξοφλούνται σε τριάντα έξι (36) ίσες συνεχείς μηνιαίες δόσεις με αίτηση του οφείλεται προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων χωρίς καμιά προσαύξηση.

 

Με την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται η πρώτη δόση.

 

40. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 1947/1991 με τις οποίες ρυθμίζονται χρέη σεισμοπλήκτων περιοχών προς τις Τράπεζες που είχαν βεβαιωθεί μέχρι 30-03-1990 με βάση τις αποφάσεις 2062621/27-08-1989 και 2066054/17-08-1989 Υπουργού Οικονομικών, επεκτείνονται και για τα χρέη των σεισμόπληκτων περιοχών που βεβαιώθηκαν μέχρι την 31-03-1991.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.