Νόμος 2145/93 - Άρθρο 61

Άρθρο 61


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μέχρι 28-02-1993 καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μαζί με τα αυτοτελή πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές επιβαρύνσεις της ίδιας ημερομηνίας κεφαλαιοποιούνται.

 

2. Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισμούς της προηγούμενης παραγράφου περιόδου από 01-03-1993 έως 31-12-1993.

 

Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη και άλλες προσαυξήσεις ως και πράξεις επιβολής προσθέτων επιβαρύνσεων οικοδομών (ΠΕΠΕΟ).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 22 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993).

 

3. Οι εισφορές των προηγούμενων παραγράφων εξοφλούνται σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από το μήνα Φεβρουάριο του 1994. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10.000 δραχμών.

 

Ειδικά για το Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφάλειας Υγειονομικών και το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων οι προαναφερόμενες οφειλές μπορεί να καταβληθούν σε οκτώ εξαμηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται το μήνα Φεβρουάριο του 1994, ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται στη συνέχεια μέσα στο πρώτο δίμηνο της κάθε εξαμηνίας.

 

Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισμούς της προηγούμενης παραγράφου περιόδου από 01-03-1993 έως 31-12-1993.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 22 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993).

 

4. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή τριών δόσεων συνεπάγεται την αμετάκλητη απώλεια του παρεχόμενου με το άρθρο αυτό ευεργετήματος της τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων εισφορών και καθιστά άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού από κύρια εισφορά με τα αναλογούντα σ' αυτήν κατά την ημέρα της εξόφλησης πρόσθετα τέλη και λοιπές προσαυξήσεις.

 

Για την καταβολή της κάθε δόσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προγενέστερη εξόφληση των απαιτητών τρεχουσών εισφορών.

 

5. Στη ρύθμιση του άρθρου αυτού υπάγονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση στις σεισμόπληκτες περιοχές του Νομού Ηλείας καθώς και οι λοιποί εργοδότες ή ασφαλισμένοι που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα στις περιοχές αυτές.

 

6. Οι επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση, τόσο κατά το διάστημα της αναστολής όσο και κατά το διάστημα καταβολής των δόσεων και εφόσον τηρούν τους όρους του διακανονισμού, λαμβάνουν από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων βεβαιώσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 39 του νόμου 2065/1992 και αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων.

 

Κατ' εξαίρεση η συμμόρφωση με τους όρους του διακανονισμού δεν συνεπάγεται την άρση των κατασχέσεων και υποθηκών που έχουν επιβληθεί.

 

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι άλλοι ασφαλιστικοί οργανισμοί κύριας ασφάλισης μισθωτών χορηγούν βεβαίωση ενημερότητας για τη δανειοδότηση - χρηματοδότηση επιχειρήσεων από τράπεζες ή οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του νόμου 1239/1982, εφόσον η επιχείρηση έχει υπαχθεί στο διακανονισμό και τηρεί τους όρους της ρύθμισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 22 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993).

 

7. Όπου από τις κείμενες διατάξεις απαιτείται ως προϋπόθεση για την απονομή σύνταξης από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης η προηγούμενη εξόφληση των καθυστερούμενων οφειλών, λογίζεται ότι υπάρχει η προϋπόθεση αυτή στην περίπτωση υπαγωγής στο διακανονισμό του παρόντος άρθρου.

 

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή τριών δόσεων συνεπάγεται την αναστολή της καταβολής της σύνταξης μέχρι το ποσό των δόσεων που υπολείπεται, προσαυξημένο με τα αναλογούντα σ' αυτές πρόσθετα τέλη.

 

8. Τα εκ της ασφαλίσεως δικαιώματα των εργαζομένων την περίοδο της αναστολής δεν επηρεάζονται από την μη καταβολή των εισφορών εκ μέρους των επιχειρήσεων με την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα αποδεχθούν τις σχετικές καταλογιστικές πράξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.