Νόμος 2145/93 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστώνται ειδικές επιτροπές για τη σύνταξη των ακόλουθων Κωδίκων:

 

α. Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

β. Κώδικα Δικαίου Ανηλίκων.

γ. Ποινικού Κώδικα

δ. Κώδικα Πτωχευτικού Δικαίου

ε. Κώδικα Δικονομίας Ελεγκτικού Συνεδρίου

στ. Κώδικα Οργανισμού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 16 του νόμου 3472/2006 (ΦΕΚ 135/Α/2006).

 

2. Συνιστώνται ειδικές επιτροπές: α) για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και β) για την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του οικογενειακού δικαίου.

 

3. Τα μέλη των ανωτέρω επιτροπών ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης από καθηγητές πανεπιστημίου, δικαστικούς λειτουργούς εν ενεργεία ή όχι, δικηγόρους και υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Καθήκοντα γραμματέων για καθεμία από τις επιτροπές ανατίθενται με την ίδια απόφαση σε μέλη του διδακτικού επιστημονικού προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, δικηγόρους ή υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 16 του νόμου 3472/2006 (ΦΕΚ 135/Α/2006).

 

4. Οι επιτροπές πρέπει να περατώσουν το έργο τους μέσα στην προθεσμία που καθορίζει η υπουργική απόφαση για τη συγκρότησή τους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί.

 

5. Οι Κώδικες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κυρώνονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 2172/1993 (ΦΕΚ 207/Α/1993).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.